Kinderopvang

juni 2018

Onderhandelingsresultaat cao Kinderopvang

De partijen bij de cao Kinderopvang hebben op 30 mei 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Ook ontvangen de medewerkers die op 1 juli 2018 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 185,- bruto naar rato van de arbeidsomvang.

Werkdruk
Om de werkdruk in de Kinderopvang te verlagen zijn de volgende afspraken gemaakt over niet-groepsgebonden uren en flexibiliteit.

Niet-groepsgebonden uren
In het onderhandelingsresultaat wordt als definitie hiervoor gegeven:

“Taken die behoren bij de functie van PM’er en passen binnen de functieomschrijving van PM’er, maar dienen te worden uitgevoerd buiten de groep dan wel worden uitgevoerd binnen een groep, maar niet meetellen voor de BKR”.

De omvang van deze niet-groepsgebonden uren bedraagt 37,5 uur per fte per jaar per vestiging. De omvang wordt ieder jaar op 1 januari berekend. In 2018 zal er onderzoek worden gedaan over de nadere uitwerking van niet-groepsgebonden uren in relatie tot het verlagen van de werkdruk/verhogen van de kwaliteit. Mogelijk worden de uitkomsten van dit onderzoek in 2020 de nieuwe norm in niet-groepsgebonden uren.

Flexibiliteit bij vaststellen roosters
In het onderhandelingsresultaat zijn verder afspraken gemaakt over de vaststelling van het rooster en de wijziging van bestaande roosters. Daarom wordt artikel 4.2. als volgt gewijzigd.

Voor een werknemer die in de hele dagopvang (opvang die 8 uur of meer geopend is) werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, niet zijnde een 0-urencontract of een min/max-contract, houdt de werkgever bij het vaststellen van het rooster rekening met het volgende: Als de werknemer:
a. 1 dag per week werkt, moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;
b. 2 dagen per week werkt, moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;
c. 3 dagen per week werkt, moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;
d. 4 dagen per week werkt, moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn.

Tussentijdse aanpassing van het rooster is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld het vervangen van een zieke collega. De exacte tekst van het nieuwe artikel 4.2. kunt u lezen in het onderhandelingsresultaat wat u hieronder vindt.

Overige afspraken

  • De kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker is aangepast. In de nieuwe cao zal dit in het functieboek worden verwerkt. Hierbij moet u denken aan wijzigingen in competenties. Er komt een overgangsregeling voor medewerkers die niet voldoen aan de kwalificatie-eis.
  • De komende periode zal het ethisch handelen voor pedagogisch medewerkers en de onderlinge verhoudingen in de organisaties verder worden gestimuleerd. De wijze waarop wordt nog verkend.
  • In werkgroepverband zullen de cao-partijen verkennen of het mogelijk is om het functiegebouw meer in overeenstemming te brengen met de inzet van medewerkers in de praktijk.
  • Het derde WW-jaar wordt gerepareerd.
  • Er komt een meldpunt cao-naleving om concurrentie op het niveau van arbeidsvoorwaarden in de sector te voorkomen.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen