• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
Kinderopvang

februari 2020

Principeakkoord cao kindercentra en gastouderbureaus

De partijen bij de cao kindercentra en gastouderbureaus (hierna cao kinderopvang) hebben op 14 februari een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast zijn er de volgende veranderingen voor het salaris:

 • Over de periode van 1 januari 2002 tot 1 juli 2020 wordt een eenmalige uitkering gedaan van 3% over de verdiende maandsalarissen. Deze uitkering telt mee voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar is niet pensioengevend. Hij wordt 1 juli 2020 betaald, samen met de salarisverhoging. Mocht een medewerker voor 1 juli uit dienst gaan, dan wordt de uitkering op dat moment uitbetaald.
 • Er komt een structurele eindejaarsuitkering van 2%. Deze wordt voor het eerst betaald in december 2020.
 • Op 1 juli 2020 verdwijnt het vitaliteitsbudget van 0,4% en dit wordt (kostenneutraal) verrekend in het salaris.
 • Werkgevers krijgen de mogelijkheid om een gratificatie toe te kennen aan (groepen) medewerkers. Een regeling hiervoor moet vastgesteld worden met de medezeggenschap.

Levensfasebudget

Er zijn afspraken gemaakt die volgens partijen zouden moeten leiden tot minder werkdruk en meer werkplezier. Onderdeel hiervan is het levensfasebudget. Dit budget kan gevuld worden met bovenwettelijk verlof en maximaal 2 keer de gemiddelde arbeidsduur per week aan gewerkte uren. Uit dit budget kan een medewerker verlof opnemen voor een aantal doelen:

 • Ouderschapsverlof
 • Mantelzorg- of zorgverlof
 • Minder uren werken per week of tijdelijk minder werken
 • Langdurig verlof (sabbatical)
 • Opname voor pensioen (voor zover dat fiscaal ook mogelijk is)

Het opnemen gebeurt in overleg met de werkgever.

Niet groepsgebonden uren

Er was bij het vorige akkoord al iets over geregeld, maar nu wordt het volgende afgesproken:

 • Aantal niet-groepsgebonden uren wordt verhoogd van 37,5 naar minimaal 46 uur per fte pedagogisch medewerker per vestiging.
 • De werkgever legt de niet-groepsgebonden werkzaamheden vast met instemming van de medezeggenschap

Er wordt ook een brochure gemaakt met praktijkvoorbeelden.

Kwaliteit

Tijdens de looptijd van deze cao wil men een beroepscode ontwikkelen. Uiteraard zullen ook pedagogisch medewerkers in dit traject betrokken worden. Als voorwaarde geldt dat het niet mag leiden tot administratieve druk. Ook wil men een visie ontwikkelen op leren en ontwikkelen binnen de kinderopvang. Daarvoor gaat men een werkgroep inrichten.

Overig

Verder zijn er afspraken gemaakt over verduidelijking van cao onderwerpen, zoals:

 • Er wordt verheldering aangebracht bij de regels over beschikbaarheid en bereikbaarheid in de cao.
 • Een middagpauze van langer dan 1 uur kan geen pauze zijn, maar is een gebroken dienst. Een pauze is dus maximaal 1 uur.
 • Werktijd is ook de tijd van het eerder beginnen of later eindigen in verband met het openen en sluiten van de locatie of het ophalen en brengen van kinderen.
 • De definitie van licht huishoudelijk werk wordt verduidelijkt in de cao.
 • Het geboorteverlof komt in lijn met de wet. Dus een medewerker heeft straks bij een fulltime dienstverband recht op 3 dagen bevallingsverlof, 5 dagen geboorteverlof en vanaf 1 juli 2020 maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof. Het salaris wordt tijdens de 5 weken aanvullend geboorteverlof tot 70% van het maximum dagloon betaald door het UWV.

 

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen