• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Kunsteducatie en openbare bibliotheken

juni 2020

Nieuw voorstel cao kunsteducatie en openbare bibliotheken

De partijen bij de cao kunsteducatie en openbare bibliotheken hebben in juni een nieuw voorstel richting hun leden gestuurd om te komen tot een nieuwe cao. De onderhandelingen hiervoor zijn sinds 2018 bezig. In dit signaal vindt u de belangrijkste punten uit dit voorstel op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Daarnaast wordt de hoogte van de eindejaarsuitkering per 1 januari 2020 vastgesteld op 3,25 procent (met een minimum van 150 euro bruto per jaar) conform de hoogte van de eindejaarsuitkering uit de huidige CAO Openbare Bibliotheken. Dit betekent voor Kunsteducatie-werknemers een verlaging van de eindejaarsuitkering van 5 procent naar 3,25 procent. Deze verlaging wordt voor Kunsteducatie-werknemers volledig gecompenseerd in hun salaris.

Salarisschalen

Vooralsnog worden beide salarisgebouwen (uit de respectievelijke CAO's Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken) opgenomen in de nieuwe cao.

Werkgevers stellen voor dat nieuwe werknemers die in dienst treden na inwerkingtreding van de nieuwe gezamenlijke cao als volgt worden ingeschaald: OB-functies in OB-schalen; KE-functies in KE-schalen en Algemene functies volgens OB-schalen.

Cao-partijen maken een protocolafspraak met een concreet stappenplan om gedurende de looptijd van de cao tot 1 loongebouw komen.

Tevens worden de jeugdschalen uit de CAO Openbare Bibliotheken afgeschaft. Scholieren, studenten en vakantiekrachten worden buiten de werkingssfeer van de CAO gebracht.

Kleine contracten

In het voorstel voor deze cao is opgenomen dat medewerkers met een klein contract (minder dan 8 uur per week gemiddeld) op maximaal 2 dagen per week worden ingeroosterd.

De inhoud van het voorstel wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.


 

November 2019

EINDBOD CAO KUNSTEDUCATIE EN OPENBARE BIBLIOTHEKEN

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken hebben recent een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. 61,5 procent van de FNV leden heeft het eindbod afgewezen. Vooral de vermindering van de zondagstoeslag stuit op grote bezwaren. De komende tijd zullen er onderzocht worden welke vervolgstappen genomen kunnen worden.


 

oktober 2019

Onderhandelingsresultaat cao kunsteducatie en openbare bibliotheken

Sinds begin 2018 zijn werknemers- en werkgeverspartijen in gesprek over een cao Kunsteducatie en openbare bibliotheken. Voorheen waren dit 2 aparte cao’s. Er is in september een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao waarin beide branches gezamenlijk zijn opgenomen. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
 

Karakter

De cao krijgt een minimumkarakter, wat inhoudt dat ten gunste van de medewerker mag worden afgeweken.

Maximaal aantal werkdagen kleine contracten

Kleine contracten (van minder dan 8 uur per week gemiddeld) worden in beginsel gepland op maximaal 2 dagen per week, met uitzondering van contracten met docenten. Werkgever en werknemer maken zo nodig andere afspraken over het aantal werkdagen, deze worden in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen.

Eindejaarsuitkering

Cao-partijen spreken af de hoogte van de eindejaarsuitkering per 1 januari 2020 vast te stellen op 3,25% conform de hoogte van de eindejaarsuitkering uit de huidige Cao OB. Dit betekent voor KE-werknemers een verlaging van de eindejaarsuitkering van 5% naar 3,25%. Deze verlaging wordt voor KE-werknemers volledig gecompenseerd in hun
salaris. Er wordt voor alle werknemers een minimum eindejaarsuitkering per jaar van € 150,- bruto afgesproken.

Overige afspraken

Aangezien deze nieuwe cao een samenvoeging is, worden er diverse regelingen opnieuw beschreven. De tekst hiervan vindt u in de bijlage. Denk hierbij aan reiskostenbepalingen, regeling vakbondscontributie, jubileumgratificaties etc.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen