• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Politie

september 2018

Onderhandelingsresultaat cao Politie

De partijen bij de cao Politie hebben op 14 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De achterliggende tijd zijn daarvoor confronterende acties nodig geweest. De RMU is over het algemeen positief over het bereikte resultaat, hieronder leest u wel bij een punt onze kanttekening. Gelukkig zijn de acties van afgelopen weekend niet doorgegaan. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 3 jaar, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 

 


Verder wordt de opbouw van de eindejaarsuitkering per 1 januari 2019 verhoogd naar 8,33%.

Daarnaast ontvangt iedere medewerker (per 1 november in dienst) per 1 januari 2018 een eenmalige bruto uitkering van € 400,-. Ook ontvangen de medewerkers per 1 januari 2019 een eenmalige bruto uitkering van € 400,-.

Als u na 1 januari 2018 45 jaar in dienst bent, ontvangt u een diensttijdgratificatie van een half bruto maandsalaris.

Toekomstgerichte politieorganisatie
De achterliggende tijd zijn er diverse confronterende acties gevoerd om tot dit akkoord te komen. Kern van de boodschap was dat de huidige politieorganisatie niet toekomstgericht was. De werkdruk is hoog en de opleidingscapaciteit te laag. Gelukkig zijn diverse flexibiliseringsmaatregelen, zoals het afschaffen van de 4x9 modaliteit, van de baan. Het doel voor de toekomst is een politieorganisatie die het politiewerk optimaal ondersteunt en die goed voor haar mensen zorgt. Vanuit die gedacht zal de komende tijd gewerkt worden aan het Strategisch Kompas van de Politie in combinatie met het Herstelplan van de vakorganisaties.

Capaciteit
Zoals in aanloop naar dit akkoord ook door de RMU naar voren is gebracht, is de capaciteit van de politie problematisch aan het worden. De verwachte uitstroom is veel hoger dan de begrootte instroom. Daarom zijn in het kort de volgende afspraken gemaakt:

 • De mogelijkheden voor groeps- en zelfroosteren worden per 1 januari 2019 uitgebreid. In de komende tijd zal er nadrukkelijk worden gekeken naar eenduidige ordening en verwerking van de capaciteitsvraag.
 • Per 1 maart 2019 zullen de dagroosters met begin- en eindtijden 7 dagen van tevoren bekend worden gemaakt in plaats van 4.
 • Er wordt een sturingsinstrument opgesteld om overbelasting van de werk/privé relatie te monitoren en hier actief op te sturen.
 • De kilometervergoeding woon-werkverkeer wordt verhoogd naar € 0,19 ct per kilometer.
 • Per 1 januari 2020 vinden dienstreizen vanaf de woning naar een andere werkplek plaats in eigen tijd. Wel krijgt de medewerker hiervoor de regulier kilometervergoeding van € 0,28 ct per kilometer en aanvullend € 0,50 ct per kilometer boven het standaard woon-werkverkeer.
 • Het wordt mogelijk om de overwerkvergoeding en overwerkuren toe te voegen aan de opbouw LFU.
 • Het gebruik van een 38- of 40-urige werkweek wordt gestimuleerd.
 • Er wordt gezocht naar een betere balans tussen de politiecapaciteit in de nachtelijke uren en de bescherming van medewerkers tegen de belasting die nachtwerk met zich meebrengt.
 • Het wordt mogelijk om in plaats van de 21 vrije zaterdag en zondagen te kiezen voor 21 vrije andere doordeweeks aaneengesloten 2 dagen vrij. Een punt waar de RMU haar kanttekeningen bij plaatst. Aan de ene kant zal dit voor christelijke werknemers de mogelijkheid bieden om meer zondagen vrij te zijn. Aan de andere kant geeft dit akkoord de ruimte om de zondag als heilzame dag voor de samenleving in te wisselen.


Uitbreiding capaciteit politieacademie
Vanwege het tekort aan capaciteit en de hoge uitstroom qua medewerkers wordt de capaciteit bij de politieacademie uitgebreid. Voor eind 2019 zal de politie in samenwerking met de academie een scenario op hoofdlijnen ontwikkelen voor het geval de feitelijke situatie zich drastisch anders ontwikkelt. Dit wordt dus in de gaten gehouden. In de tussentijd wordt het capaciteitsprobleem al aangepakt.

Ziekteverzuim
De afgelopen tijd was er ook sprake van een hoog ziektepercentage bij de politie. Ook dit is in de onderhandelingen besproken. De volgende resultaten zijn bereikt:

 • Via training wordt de leidinggevende uitgerust op het voorkomen van en de begeleiding bij verzuim
 • Alle leidinggevende krijgen een training in vroege signalering van psychosociale problemen.
 • Medewerkers worden bewust gemaakt van hun eigen rol als het gaan over gezondheid, belastbaarheid en inzetbaarheid.

Verder zal in 2019 een onderzoek worden gestart naar de effectiviteit van bestaande voorzieningen tegen psychosociale problematiek (PTSS).

Geestelijke verzorging
Er komt 15 FTE vrij voor geestelijke verzorgers bij de Politie. Het korps zal de komende tijd een concreet voorstel voor geestelijke verzorging binnen het korps introduceren. De nadruk zal liggen op de professionele begeleiding bij zingevingskwesties die worden opgeroepen door het politiewerk.

Overige afspraken
In het onderhandelingsresultaat zijn erg veel afspraken gemaakt. Bovenstaande punten zijn volgens de RMU het belangrijkst uit het akkoord. Dat wil niet zeggen dat er andere punten van ondergeschikt belang zijn. U kunt het onderhandelingsakkoord hier downloaden. Als u vragen heeft over zaken die in deze nieuwsbrief niet aan de orde zijn gekomen, neem dan gerust contact met ons op.De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen