• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Primair onderwijs

december 2019

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao voor het primair onderwijs´╗┐

De PO-raad heeft met de onderwijsvakorganisaties eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Partijen hebben een jaar nodig gehad om, uiteindelijk onder leiding van bemiddelaarster Mariet Hamer, een akkoord te bereiken. Het is een mooi akkoord omdat het nu beschikbare geld ook daadwerkelijk op korte termijn naar de werknemers in het primair onderwijs gaat.

Wat betekent dit akkoord voor u? Hier volgende de meest relevante hoofdlijnen:

Loonontwikkeling en eenmalige uitkeringen

  • De cao heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020
  • Per 1 januari 2020 krijgen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van 4,5%
  • In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari in dienst waren een eenmalige uitkering ter grootte van 1/3 van hun bruto maandsalaris.
  • Eveneens in februari 2020 krijgen alle medewerkers nog een eenmalige uitkering ter grootte van EUR 875,- bruto voor een fulltimer. Parttimers ontvangen deze uitkering naar rato van hun werktijdfactor.

Functies

Er zijn nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor directeuren en voor onderwijsondersteunende functies. De hoogte van de beloning is daaraan gekoppeld. Iedere school moet voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw actualiseren, waarbij, met instemming van het personeelsgeleding van de MR, moet worden bezien of de nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Er zijn nieuw directieschalen (D-schalen) en schalen voor onderwijsondersteunend personeel ontwikkeld (S-schalen).

Scholing en ontwikkeling

Iedere werknemer ontvangt een individueel scholingsbudget van EUR 500,- per jaar (naar rato van de werktijdfactor) en twee uren per werkweek, te besteden aan zijn of haar individuele professionele ontwikkeling. Het bedrag van EUR 500,- wordt in 2020 en in 2021 met jaarlijks EUR 100,- (naar rato van de werktijdfactor) verhoogd.

Van werk naar werk-beleid

In de situatie van formatieve problemen waarin arbeidsplaatsen vervallen, zullen er door de werkgevers tijdig afspraken worden gemaakt en beleid worden gevoerd om instroom in de werkloosheidsuitkering te voorkomen en werknemers te begeleiden naar een andere baan. Dit zal gepaard gaan met maatwerkoplossingen. De begeleidingstermijn bedraagt maximaal twee jaar.

Deze regeling wordt door de cao-partijen beschouwd als een zogenaamde “vervangende” voorziening. Dat betekent dat in geval van een bedrijfseconomisch ontslag (d.w.z.: boventalligheid als gevolg van formatieve problemen) er geen transitievergoeding wordt betaald. Uitgangspunt is het vinden van ander werk.

Mening RMU

Het is prachtig nieuws dat er een cao-akkoord voor het basisonderwijs is. Alle werkenden in het primair onderwijs krijgen een reële en substantiële loonsverhoging, en dat hebben ze absoluut verdiend. Belangrijk is ook dat niet alleen de salarissen van de leraren, maar ook die van de schoolleiders en vooral ook die van het onderwijsondersteunend personeel nadrukkelijk verbeteren. Want juist ook de inzet van onderwijsondersteunend personeel is noodzakelijk om een goede school te laten draaien.

De vraag om structureel meer geld voor het onderwijs blijft nog steeds actueel, zeker met het oog op de lerarentekorten en de handhaving van de kwaliteit van het onderwijs. Maar in ieder geval is deze cao-afspraak een belangrijke investering in het onderwijs en daarmee ook weer een belangrijke stap in de richting van structurele oplossingen voor werkdruk en het lerarentekort. Om die reden vindt de RMU het dan ook onbegrijpelijk dat de grote bonden de geplande actiedagen in januari 2020 laten doorgaan. Als de bonden zelf aangeven dat staken een ultiem middel is, dan is het nu niet de tijd om naar dat ultieme middel te grijpen. Je loopt dan weg van de tafel waaraan je zojuist met elkaar een goed akkoord hebt gesloten. Waarom dan meteen weer druk op de ketel, terwijl de sfeer van goed overleg aanwezig is?

Vragen

Heeft u vragen over dit akkoord, en wat dit voor u persoonlijk inhoudt? Of over de andere onderwerpen die hierboven niet in de hoofdlijnen zijn vermeld? Neem dan contact met ons op.

  

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen