Primair onderwijs

december 2018

Start onderhandelingen cao Primair Onderwijs

De partijen bij de cao primair onderwijs zijn op 5 december 2018 gestart met het onderhandelen voor een nieuwe cao. De huidige cao primair onderwijs loopt namelijk 1 maart 2019 af. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie het komende traject.

Start cao traject

Bij de start van het cao traject zijn door zowel de werknemerspartijen als de werkgevers de diverse voorstellenbrieven uitgewisseld. Deze brieven kunt u onder het kopje inzetbrieven downloaden. In de inzetbrieven leest u welke voorstellen de vakorganisaties en werkgeversorganisatie doen om tot een nieuwe cao te komen. Hierbij kunt u allereerst denken aan het loon. In de inzetbrieven worden diverse percentages genoemd. De uiteindelijke uitkomst moet nog worden onderhandeld. Naast het loon is een belangrijk thema om deze cao-onderhandelingen te onderzoeken of de functiebeschrijvingen van ondersteuners nog actueel zijn en te kijken naar de positie en beloning van schoolleiders. De looptijd van een cao staat bij de start van de onderhandelingen niet vast. Wel blijkt uit de brieven dat alle partijen inzetten op een cao die langer van kracht is dan de huidige cao.

Onderwerpen die ter sprake komen

Een thema wat veelvuldig terugkomt in de inzetbrieven is het eenvoudiger, begrijpelijker en makkelijker uitvoerbaarder maken van de cao. Dit zal zijn uitwerking hebben in de uiteindelijke cao tekst. Een ander thema is het invoeren van een generatiepact. Doel van een dergelijke regeling is de uitstroom van oudere medewerkers en het opvullen van de vrij te komen uren met nieuwe jongere medewerkers. Daarnaast liggen er meerdere voorstellen voor het invoeren van een scholingsbudget. Ook het verlagen van de toegenomen werkdruk en de aanhoudende personeelstekorten staat hoog op de agenda van de betrokken vakorganisaties.

Wat doet de RMU voor u?

Zoals u weet sluit de RMU de cao Reformatorisch Primair Onderwijs af. In deze cao worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de leer-leven bepaling en de identiteitscommissie. Deze cao is een aanvulling op de cao Primair Onderwijs zoals die op u van toepassing is. Na het afsluiten van een nieuwe cao Primair Onderwijs, zullen wij weer met de VGS om tafel gaan om tot een nieuwe cao Reformatorisch Primair Onderwijs te komen.

Download hier de inzetbrieven

Werknemerorganisaties:

Werkgeversorganisatie:

MR advies

Wist u dat de RMU ook de medezeggenschapsraad (MR) adviseert? Veel MR’s zijn aangesloten bij de RMU en kunnen bij onze helpdesk terecht met al hun vragen aangaande medezeggenschap op school en de toepassing van de CAO, bijvoorbeeld als het gaat om taakbeleid, werkverdeling en de normjaartaak. In bijgaande brochure kunt u daar meer over lezen. Ook goed om te weten: de RMU geeft tientallen cursussen per jaar aan medezeggenschapsraden. De cursus wordt bij u op school gegeven

De inhoud van de cursus kan op maat worden gesneden, maar in ieder geval zullen iedere keer veel relevante aspecten voor de MR aan de orde komen, zoals de positie van de MR binnen school, de relaties van de MR binnen school, de rechten en bevoegdheden. en het vormgeven van meerwaarde door en voor de MR. Onderwerpen die sowieso aan de orde zullen of kunnen komen zijn:

  • De structuur en de achtergrond van de Wet medezeggenschap scholen
  • Algemene rechten en plichten van de MR en de mogelijkheden die de wet biedt
  • De formele en informele ruimte van de MR: wat gaat de MR wel aan en wat gaat de MR niet aan?
  • Aandacht voor specifieke instemmings- en adviesbevoegdheden (aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen).
  • De positie van de schoolleiding / het bestuur ten opzichte van de MR / de wijze van informatievoorziening en –verkrijging
  • Wat is geheime informatie en wat niet? Hoever reikt het recht van de AR om geïnformeerd te zijn en wanneer kan het bestuur geheimhouding opleggen?
  • Wat gaat de MR wel en / of niet aan
  • Welke onderwerpen komen op de agenda en hoe: terugkerende onderwerpen en jaarplanning
  • De gevolgen voor bestuur, toezichthouder, schoolleider en MR van de wet versterking bestuurskracht die per januari 2017 in werking is getreden, en de aanpassing van het MR-reglement die als gevolg daarvan nodig is
  • De betekenis van en communicatie met de achterban
 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen