• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Productie en Leveringsbedrijven

november 2018

Onderhandelingsresultaat cao Productie en Leveringsbedrijven

Looptijd
De cao heft een looptijd van 29 maanden, van 1 mei 2018 tot en met 30 september 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Op basis van de Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) moet voor overwerk minimaal het minimumloon worden betaald plus vakantietoeslag, dus minimaal 108 procent van het wettelijk minimumloon. In de cao is een hogere vergoeding voor overwerk opgenomen (minimaal 25 procent) dan de vergoeding op grond van de WML. In de cao wordt opgenomen dat over overwerk geen vakantietoeslag wordt opgebouwd voor zover het salaris vermeerderd met de overwerktoeslag meer bedraagt dan 108 procent van het wettelijk minimumloon.

Duurzame inzetbaarheid
In de huidige cao is het thema Duurzame inzetbaarheid met name geconcentreerd op extra vrije dagen voor werknemers vanaf 55 jaar en een persoonlijk ontwikkelbudget (POB). In de nieuwe cao worden de afspraken verbreed zodat alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, aan de slag kunnen met Duurzame inzetbaarheid.

Vitaliteitsbudget
Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector PLb speelt een belangrijke rol in het versterken van Duurzame inzetbaarheid door instrumenten aan te bieden waarmee werknemers regie kunnen nemen op hun loopbaan. De premie aan het OenO-fonds bedraagt zowel in 2018 als in 2019 0,1 procent. Cao-Partijen maken in 2020 een afspraak over de premie over 2020. Iedere werknemer met een voltijd dienstverband (anders naar rato) ontvangt jaarlijks een vitaliteitsbudget. In dit budget zit vanaf 1 januari 2019 standaard jaarlijks 2,5 dag en vanaf 1 januari 2024 standaard jaarlijks 3,5 dag. Het betreft een budget in tijd, deze tijd kan worden besteed aan vitaliteit. De vitaliteitsdagen kunnen worden omgezet in geld, waarbij de geldelijke waarde van het budget wordt toegevoegd aan het POB. Het vitaliteitsverlof moet worden opgenomen in het kalenderjaar, het wordt niet uitbetaald en vervalt bij uitdiensttreding.
De nieuwe regeling vitaliteitsbudget komt in de plaats van de regelingen doelgebonden verlof en de jubileumuitkering, deze regelingen komen per 1 januari 2019 te vervallen. Het leeftijdsverlof, de overgangsregeling leeftijdsverlof en het ‘doelgebonden verlof’ basis (zitten nu in benefit budget) worden verschoven naar het vitaliteitsbudget.

Sociaal Plan
Verder wordt het Sectoraal Sociaal Plan ongewijzigd voortgezet van 1 november 2018 tot en met 31 december 2021.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. De tekst van het onderhandelaarsakkoord kunt u hier lezen.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen