Reformatorisch Primair Onderwijs

Beschikbaar: cao Reformatorisch Primair Onderwijs 2018-2019 en gebruikersversie

In afgelopen periode hebben de VGS en de RMU de nieuwe cao reformatorisch PO 2018-2019 aan de leden voorgelegd. Hier leest u daar meer over. De tekst van de cao reformatorisch 2019 is nu definitief en beschikbaar en kunt u hier downloaden. Gelet op de korte looptijd van de cao (tot en met 1 maart 2019) is deze alleen digitaal beschikbaar. Omdat naast de cao ref. PO ook de landelijke cao PO geldt, hebben we als service voor onze leden weer een geïntegreerde gebruikersversie gemaakt. Deze is hier te downloaden.

Inhoud

De belangrijkste thema’s in het kader van de totstandkoming van de nieuwe cao zijn de volgende:

Beloning

  • De lonen worden voor alle werknemers 2018 met 2,5 procent verhoogd. De loonsverhoging is ingegaan op 1 september 2018. Voor de periode van 1 januari t/m 30 augustus 2018 wordt eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 750,- voor alle werknemers naar rato van de benoemingsomvang. Leerkrachten krijgen in oktober 2018 een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe salaris.

Functiebouwwerk

  • Voor de leraren zijn nieuwe – hoger gewaardeerde – functiebeschrijvingen vastgesteld. In de cao is vastgelegd dat alle leerkrachten per 1 september 2018 worden benoemd in deze hogere leraarsfuncties. Er vindt daarmee inpassing plaats in de hogere salarisschaal. Met deze nieuwe salaristabellen worden de extra gelden van € 270 miljoen besteed die in het Regeerakkoord waren opgenomen om de achterstand in vergelijking met de lerarensalarissen in het voortgezet onderwijs minder groot te laten zijn. De schalen LA, LB en LC zijn afgeschaft en vervangen door de nieuwe schalen L10, L11 en L12. In deze schaalbedragen zijn veel structurele toelagen verdisconteerd. De verplichte functiemixpercentages zijn geschrapt. Afspraken omtrent functiedifferentiatie worden op organisatieniveau gemaakt.

Werkverdeling

  • Het hoofdstuk in de cao over taakbeleid is drastisch aangepakt. Kern van het nieuwe taakbeleid wordt het werkverdelingsplan. Hierbij krijgt het team een vergaande vorm van medezeggenschap bij de totstandkoming van dit plan. De jaartaak van 1659 blijft gehandhaafd. Er wordt een maximale lessentaak gehanteerd van 940 uur per jaar (parttimers naar rato). In onderling overleg mag een grotere lessentaak worden overeengekomen. De 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar blijft wel als rekeneenheid gelden voor de bepaling van de benoemingsomvang. De uiterlijke invoeringsdatum voor het nieuwe werkverdelingsbeleid is 1 augustus 2019.

Tijdelijke arbeid en ketenbepaling

  • De gronden voor een tijdelijk dienstverband zijn aangepast. Vervangingsbetrekkingen in verband met ziekte zijn daarbij voor een periode van 3 jaar uitgezonderd van de wettelijke ketenregeling.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen