Retail non-food

juni 2018

Onderhandelingsresultaat cao Retail non-food 

(Let op, voorheen: cao Fashion, Sport & Lifestyle en cao VGT, lees verder voor meer informatie)

De partijen bij de cao Fashion Sport & Lifestyle hebben op 28 juni 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Zoals u weet is de RMU Werknemers de afgelopen jaren niet meer betrokken bij de cao Fashion Sport & Lifestyle. Dit betekent uiteraard niet dat wij stil zitten. De afgelopen maanden hebben er intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen de werkgeversdelegatie en mensen van de RMU Werknemers. In deze nieuwsbrief willen wij u daarom op de hoogte stellen over twee onderwerpen. Als eerste de inhoud van het akkoord wat (nu nog) met de andere vakorganisaties overeen gekomen is. Daarnaast wil ik u informeren over de positie van de RMU binnen de Retail cao omdat wij de komende onderhandelingsronde weer aansluiten aan de onderhandelingstafel.

 

Inhoud onderhandelaarsakkoord

Naamswijziging

De naam van de cao wordt gewijzigd naar: cao Retail Non Food.

Looptijd

De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2018: + 1,03 %

Gedurende de cao periode zullen alle salarissen in de loonschaal elk half jaar worden verhoog met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. Voor de werknemers die boven de laatste trede van het loongebouw uitstijgen en die al een lange tijd stilstaan in loon, wordt 2 keer in deze cao periode een éénmalige uitkering gedaan van 0,75%.

Scholingsbudget

Werknemers met een dienstverband van minimaal 16 uur krijgen een scholingsbudget van € 150,- per jaar. Dit budget kan de medewerker 5 jaar opsparen, daarna vervalt het.

Kopen/verkopen vakantiedagen

In dit onderhandelingsresultaat is de mogelijkheid opgenomen om uw bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen. Ook kunt u 4 extra vakantiedagen kopen.

Generatiepact

Medewerkers met een dienstverband van +80% (van de maximale arbeidsduur per week, 38 uur) kunnen 10 jaar voor uw AOW gerechtigde leeftijd ervoor kiezen om 80% van de contracturen te gaan werken. Daarvoor ontvangt de medewerker 85% salaris en 100% pensioenopbouw. Als de medewerker gebruik maakt van deze optie komen de seniorendagen wel te vervallen.

Overige afspraken

- Het rooster zal voortaan minimaal 3 weken van tevoren bekend moeten worden gemaakt.

- Werkgevers kunnen met werknemers een 40-urige werkweek afspreken.

- Afgesproken is dat cao VGT wordt geïntegreerd in cao Retail non food.

- Er komt een module VGT met daarin de onderwerpen overwerktoeslag, inzet op avonden en ontziebepalingen 55-plussers. Deze bepalingen worden niet geharmoniseerd met de basistekst van cao Retail non food.

De tekst van het onderhandelingsresultaat kunt u hier lezen

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Positie RMU binnen cao Retail non food

Zoals hierboven al gezegd hebben wij de afgelopen maanden regelmatig en intensief overleg gevoerd. Voor ons is het uiteraard nog altijd heel belangrijk om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Dit heeft erin geresulteerd dat de RMU Werknemers weer aansluit bij de cao. Wij hebben nog niet onderhandeld over het nu voorliggende resultaat, om die reden kan ik dit voorstel ook nog niet bij u in stemming brengen.

Naar de toekomst is afgesproken met de cao-partijen dat wij weer aansluiten en weer volwaardig cao-partij zijn.

Kaderlidmaatschap

Om ons werk in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen doen is het voor ons ook van belang dat wij ‘oren en ogen op de werkvloer’ hebben. Om die reden willen wij u oproepen om na te denken over kaderlidmaatschap.

Nieuwe belangenbehartiger

In verband met de pensionering van mijn collega Chris Baggerman is hij niet langer werkzaam bij de RMU. De cao is nu onderdeel van het pakket van ondergetekende geworden. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding hiervan kunt u mij bereiken via 0318-543030 of door een mail te sturen aan info@rmu.nu met als onderwerp cao Retail. Ik zie er naar uit om uw belangen ook weer aan de cao-tafel te kunnen gaan behartigen. Uiteraard kunnen wij u altijd ook nog ondersteunen als er zaken spelen bij uw bedrijf of in uw persoonlijke werkomstandigheden.

Ik hoop u hiermee voldoende informatie gegeven te hebben. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.

Melanie Blonk

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen