Nieuwsbrief Februari 2014

Inhoud nieuwsbrief februari 2014

Even voorstellen..
Man, vader, opa, inspecteur en leraar. De eerste drie zijn de belangrijkste in het dagelijks leven. De andere twee vormen de bron van inkomsten.

Sinds 1980 werk ik bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en ben ik in diverse functies werkzaam geweest. Als rode draad door al deze functies loopt de zeescheepvaart.
Ik ben begonnen bij de Rijkswaterstaat Directie Noordzee. Hier werden door mij onder andere de zeemetingen in kaart gebracht. In 1982 ben ik overgestapt naar Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken, waar ik mij bezig hield met zeeverkeer scheidingstelsels. Met een klein vliegtuig werden zeeschepen op zee opgespoord op zo’n 1000 voet hoogte en elektronisch werden de coördinaten en richting vastgelegd. Daarna werd met behulp van een verrekijker de naam van het zeeschip bekeken.

In 1984 ben ik bij het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen begonnen. Hier kwam ik voor het eerst met opsporingsland in aanraking. Door de telefoon gaf ik informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, zee, binnenwater en spoor. Ook hadden we in den lande zo’n 40 controleurs rondlopen. In 1992 ben ik ook in de buitendienst gaan werken, maar het KCGS en de Rijksverkeersinspectie waren inmiddels één dienst geworden.
Na de reorganisatie van 1996 ben ik bij de afdeling Havens Binnenvaart en Spoor gaan werken. Ook de inspecties van het wegvervoer maakte deel uit van mijn takenpakket. In deze periode ben ik tevens in het bestuur van de sectie Politie & Justitie begonnen, vanwege het feit dat in de periode 1992 – 1996 veel tijdens grote controles met de politie werd samengewerkt.

Sinds 2001 is de Rijksverkeersinspectie opgegaan in Inspectie Verkeer en Waterstaat en per 1 juli 2005 werden mijn werkzaamheden bij de Toezichteenheid Zeescheepvaart van IVW te voortgezet. In 2009 werden ministeries of delen van ministeries samen gevoegd. Nu werk ik bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Divisie Scheepvaart, Handhaving Binnenvaart. Tegelijkertijd verricht ik ook werkzaamheden voor de afdeling zeevaart. Momenteel houd ik mij veel bezig met het vervoer van Gevaarlijke Stoffen over het binnenwater.

Af en toe ben ik leraar bij de EVO en het basisonderwijs.

Mijn vrouw en ik hebben vier dochters. Deze zijn in de leeftijd van 23 tot 32 jaar. De dochters hebben allen een gezin. Ook zijn er inmiddels 4 kleinkinderen, 2 jongens en 2 meisjes, bij gekomen.

Sinds 1996 maak ik deel uit van de sector Politie & Justitie, wat weer samen gevoegd is met de sector Ambtenaren. Verder is het prettig samenwerken met de leden van de nieuwe sector.

Jan Zandee


Van de voorzitter...
Na onze netwerkbijeenkomst bij de meldkamer en het Haven Coördinatie Centrum op vrijdag 20 september 2013 in Rotterdam, zijn er twee vergaderingen door het bestuur gehouden.

Op donderdag 3 oktober 2013 was een sector vergadering en een overleg met de SGP in Den Haag Tweede Kamer. Er is toen gesproken met de heer R. Bisschop van de SGP. Ieder bestuurslid heeft het werkveld van zijn dagelijks werk met hem besproken. De heer W. de Wildt nam ook deel aan de gesprekken. De Belastingdienst, Provincie, Politie, Gemeenten en Inspectie Leefomgeving en Transport waren de onderwerpen van deze avond. De heer Bisschop is een ter zake kundige gesprekspartner. In het politiek overleg wordt van deze bespreking gebruik gemaakt.

Een volgende keer willen we in dit jaarlijks terugkerende gesprek ook de ChristenUnie (CU) betrekken. Dit overleg zal in het najaar van 2014 worden gepland.

Dinsdag 10 december 2013 was na de rondleiding in de Ridderzaal en het aanbieden van de nota arbeidsvoorwaarden van de RMU een besloten bijeenkomst naar aanleiding van de discussie rondom gewetensbezwaarde ambtenaren. Hierbij waren naast de SGP en CU, de betrokkenen en de advocaat van deze zaak aanwezig. De historie en de tot dan toe genomen stappen werden weergegeven. Samen met Sjaak Schenkeveld heb ik deze vergadering bijgewoond.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2014 is het bestuur in vergadering bijeen geweest. 

Jan Zandee
Voorzitter sector Politie & Ambtenaren


 

Den Haag even het centrum van de wereld
Op DV 24 en 25 maart 2014 staan alle (internationale) schijnwerpers gericht op Den Haag. Op deze dagen wordt daar namelijk de Nucleaire Security Summit 2014 (NSS 2014) gehouden. Dat de Nationale politie zich hiervan bewust is, blijkt wel uit de voorbereidingen die getroffen worden in het kader van de veiligheid van alle bewindspersonen die deze summit zullen bezoeken.

Een ongekend grote uitdaging! Ja, dat is NSS 2014. Een grote uitdaging voor het geheel van de Nederlandse politie. Want wat komt er veel voor kijken. Vanaf februari 2013 zijn de voorbereidingen voor NSS 2014 al in volle gang. Op diverse terreinen moet er veel geregeld worden. Denk aan persoonsbeveiliging van de meer dan 50 regeringsleiders. Daarnaast zullen er vele verkeersbewegingen zijn tussen luchthavens, hotels en het World Forum (WF) waar NSS 2014 wordt gehouden.
De omgeving rond het WF zal hermetisch afgesloten worden gedurende de summit. Het zal er wemelen van politiemensen! De hele omgeving zal gecheckt worden op explosieven. Maar niet alleen de omgeving van het WF, ook de hotels waar de gasten verblijven, de aan- en afvoerwegen, voertuigen, luchthavens en ga zo maar door. En dat alles om, zoals de leus luidt rond NSS 2014, de top waardig, veilig en ongestoord te laten verlopen.

Veel politiemensen zullen hiermee te maken krijgen. Onlangs gaf de nationaal commandant van het NSGBO aan dat er in de dagen rond de NSS ongeveer 48.000 diensten gedaan zullen worden door politiemensen, speciaal gericht op de NSS. Reken daarbij al de diensten die gedraaid worden in de voorbereiding en we komen tot de conclusie dat de nationale politie inderdaad voor een ongekend grote uitdaging staat.
Vanaf augustus 2013 ben ik als taakcommandant van de landelijke eenheid bezig met alles wat te maken heeft met explosievenveiligheid rond NSS 2014. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het vijf weken voor aanvang van de top. Wat is er al veel gedaan, wat is er al veel vergaderd. Maar tegelijk: wat moet er nog veel geregeld worden!
Maar dan zie je tegelijk collega's om je heen die allemaal gedreven zijn om straks in Den Haag hun beste beentje voor te zetten! En dan ben ik stiekem toch wel een beetje trots dat ik hier ook een klein beetje aan bij heb mogen dragen.
En hoe het allemaal zal verlopen? We weten het op DV 26 maart... Aan de voorbereidingen zal het niet liggen.

Jelle van der Meulen


Themabijeenkomst 11 september 2014
De themabijeenkomst van de sector Politie & Ambtenaren zal dit jaar in Amersfoort worden gehouden op D.V. donderdag 11 september 2014. In het avondgedeelte spreekt rabbijn L.D. van de Kamp. Hij schreef het boek "Dagboek van een verdoofd rabbijn" n.a.v. het wetsvoorstel tegen ritueel slachten.
Regelmatig vraagt hij aandacht voor de inperkingen die onze zogenaamd tolerante samenleving oplevert voor andersdenkenden. Meer informatie leest u binnenkort op onze website. Aanmelden is al wel mogelijk. Meer informatie en aanmelden.


Samen op missie, maar met welk doel?
Ga er maar aan staan! Na een jarenlange reis door de woestijn werden ze eropuit gestuurd: een dozijn leidinggevenden met een duidelijke maar lastige opdracht. Verwachtingsvol maar alert waren ze op pad gegaan om sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen rond en in het Beloofde Land in kaart te brengen. Op die manier konden immers strategie en tactiek worden bepaald waarmee de klus kon worden aangepakt. Samen op pad met één doel, één missie.
Wellicht herkent u het beeld uit Numeri 13.

De afgelopen jaren zijn er harde noten gekraakt in politiek en bedrijfsleven. Bezuinigingen, krimp en werkloosheid lijken echter heel voorzichtig ruimte te maken voor positiever signalen. Volgens sommige economen staan we op de grens van het beloofde land, maar anderen waarschuwen juist voor allerlei lastige reuzen. “Je moet erin geloven; pas dan verandert het !”, zegt men.

Het verleden heeft ons geleerd dat het uitzien naar een “beloofd land”, de blik kan vertroebelen. Je kunt welzijn zomaar verwarren met welstand en zegen met voorspoed. Jozua en Kaleb hadden dan wel niet de grootste partij en kregen niet de meeste stemmen, maar ze begrepen wel waar het écht om ging. Niet de stemverhouding of de tegenstand, maar het vol vertrouwen in de weg gaan die God wijst, maken het Beloofde Land toegankelijk. Ondanks kwade geruchten en reuzenproblemen.

Koos van der Ree Doolaard,
Bestuurslid sector P&A


Vraag & Antwoord

Verdwijnt de ambtenaar?
In de media verschijnen allerlei berichten over het verdwijnen van de status van ambtenaren. Wat is nu de stand van zaken? Geldt het voor iedere ambtenaar? En vanaf wanneer gaat deze wijziging gelden?
Gelijke behandeling van ambtenaren en andere werknemers is een stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft een initiatiefwet aangenomen van D66 en CDA, waarin wordt voorgesteld de bijzondere status van ambtenaren te beëindigen.
Doel van het voorstel is om de arbeidsverhoudingen bij overheid en bedrijfsleven zoveel mogelijk gelijk te trekken. Dat betekent bijvoorbeeld dat ambtenaren een contract krijgen in plaats van dat ze worden "aangesteld".
Ook het aparte ontslagrecht van ambtenaren gaat op de schop; dat moet er onder meer toe leiden dat procedures veel korter duren.

Alle medewerkers van defensie en politie houden wel een speciale status. Dat heeft te maken met hun bijzondere positie. Zo mogen ze bijvoorbeeld geweld gebruiken.
Ook werknemers van het Openbaar Ministerie en rechters houden hun bijzondere status.
Amendementen om ook de gemeentelijke en provinciale griffiers en hun medewerkers en de buitengewoon opsporingsambtenaren uit te zonderen van de nieuwe wet, werden bij de stemmingen verworpen.

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal het afschaffen van de ambtenarenstatus nog wel minimaal 2,5 jaar duren. Dat het beëindigen van de ambtenarenstatus niet voor 2017 zal lukken, komt volgens minister Plasterk doordat er veel regelingen moeten worden aangepast. Zo moet er regelgeving komen voor de groepen die van de nieuwe wet worden uitgezonderd en is de nodige opleiding en scholing nodig.


Visie bestuur sector Politie & Ambtenaren
Het bestuur van de sector Politie & Ambtenaren vindt het gelijkschalen van de rechtspositie van ambtenaren tekort doen aan de functie van de ambtenaar.

Ambtenaren zijn onafhankelijk en loyaal
Ambtenaren zijn deskundigen die hun deskundigheid, los van hun politieke voorkeur, plichtsgetrouw en onafhankelijk ten dienste stellen aan het algemeen belang. Hierbij zijn zij loyaal aan het (vaak politiekgeëngageerde) bestuur waarvoor zij werkzaam zijn. Die loyaliteit houdt niet op als na verkiezingen andere partijen aan het roer komen en de "hazen" ineens de andere kant oplopen, terwijl een totale verschuiving aan prioriteiten en standpunten optreedt. Het is daarbij aan de ambtenaren om vanuit hun professie hun bestuurder toch onafhankelijk en objectief te blijven adviseren en de wetten uit te blijven voeren. Waar de bestuurder bestuurt en de politicus politiek bedrijft vanuit zijn eigen "kleur", achtergrond en levensvisie, dient de ambtenaar in deze context binnen de kaders van wetten, regels en richtlijnen consistent en transparant zijn werk te blijven doen. Dat brengt bij een ander aspect.

Ambtenaren zijn deskundig en voorspelbaar
Een ambtenaar wordt benoemd vanwege zijn deskundigheid en niet om politieke kleur of vriendschap met de bewindspersoon. Als bij de verkiezingen het bestuur van kleur verschiet, moet diezelfde ambtenaar nog steeds zijn werk kunnen doen. De kwaliteit van het ambtelijk apparaat en de toepassing van wetten en regels mag niet afhankelijk zijn van de kleur van de politiek. Om een kwalitatief goede ambtelijke organisatie te beschermen tegen politieke willekeur is het ambtenarenrecht anders dan het normale arbeidsrecht en heeft men dit al 85 jaar in de ambtenarenweg (1929) gewaarborgd.

Ambtenaren zijn 24/7 ambtenaar
Ambtenaren hebben een voorbeeldfunctie en zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week ambtenaar. Een scheve schaats rijden in privétijd, maakt je chantabel en kan het einde van je baan betekenen, je dient je bewust te zijn van je verantwoordelijkheid Als ambtenaar bekleed je een ambt, je wordt benoemd; en dat is toch heel anders dan het aangaan van een arbeidscontract.

Een rechtspositie heeft samenhang
De rechtspositie wordt in de huidige discussie versmald tot het onderwerp ontslagbescherming. Dat ambtenaren in het algemeen geen marktconforme salarissen ontvangen, is vrij breed bekend. Om rijk te worden, is het ambtenaarschap geen logische carrièrestap. In het publieke debat, dat de laatste decennia meer en meer wordt gedomineerd door one-liners en onderbuikgevoelens, vindt de discussie niet vaak plaats vanuit een grondige analyse, maar vanuit de drang om snel te scoren. Niet de gevolgen op lange termijn, maar de klappers die je binnen je bestuursperiode kunt maken tellen. Niet de kwaliteit van het openbaar bestuur en de ambtenarij brengen mensen in beweging, maar het idee, de opvatting dat de overheid teveel kost en er teveel bureaucratie is.

Het volk kiest zijn vertegenwoordigers... en andersom
De laatste decennia heeft de democratie zich ontwikkeld tot een macht die leeft bij de gratie van de meerderheid. Niet de tolerantie tegenover minderheden, maar het etaleren van de macht van de helft plus één, bepalen de koers van de huidige democratie.

De analyse van voor- en tegenargumenten pleit voor rechtsbescherming van de ambtenaar; het is geen angst voor verandering en verliezen van macht. Ambtenaren dienen beschermd te worden tegen willekeur zodat zij op een duurzame manier in wisselende krachtenvelden het publieke belang kunnen blijven dienen.

Slopen kost minder aandacht en gaat sneller dan bouwen
Te snel iets goeds afbreken op basis van onderbuikgevoelens en scoringsdrang heeft zelden geleid tot een duurzame en positieve ontwikkeling. Wanneer een zo'n ingrijpende verandering er zo snel doorheen moet worden gedrukt, mag je, ja, moet je vragen stellen bij de degelijkheid van de argumenten. Is het de angst daarvoor die de minister deed besluiten zich niet aan de wet te houden en de ondernemingsraden en sociale partners te passeren ? Dat geeft te denken! Maar als je kijkt naar ‘het volk’ waardoor hij is gekozen en waaraan hij in feite teruggeeft wat zij verwachten, hoeft het niet te verrassen. Het is de politiek van de echoput die de grootste winkans geeft bij de volgende verkiezingen.

Toch is het idee om de rechtsposities van ambtenaren en ‘gewone werknemers’ gelijk te schakelen niet nieuw. In de Volkskrant van 15 mei 2010 is een artikel gepubliceerd dat ingaat op de (afwezigheid van) besparingsmogelijkheden die zo'n maatregel op zou leveren. Ook als tijden veranderen, kan daar nog steeds sprake van zijn.
Dit onderwerp oprakelen lijkt een cyclisch proces, een golfbeweging: niets nieuws onder de zon, of het moeten de nieuwe zakken zijn, waarin de oude wijn wordt verpakt. En daarmee heb je gelijk één aspect te pakken, waarom de ambtenaar met een aparte rechtspositie beschermd wordt.

De vraag blijft welk probleem hiermee wordt opgelost; heeft het bedrijfsleven hier een punt van gemaakt of het gewoon een 'politiek-dingetje'?

Een vraag die rijst is: Gaan de lonen voor 'ambtenaren met een minder bijzondere rechtspositie' straks gekoppeld worden aan die van het bedrijfsleven? Ambtenaren hebben een flink aantal jaar op de nullijn gestaan en hebben wellicht achterstand t.o.v. het loongebouw van het bedrijfsleven. Met andere woorden worden de ambtenaren straks niet opeens veel duurder als we aansluiting zoeken bij de lijn van het bedrijfsleven? Is deze op termijn extra loonstijging voorzien in het wetsvoorstel, en wat is dan nog de winst in dit voorstel? En krijgen we dan straks twee loongebouwen binnen de ambtenarenorganisaties? Een voor de ambtenaren met een minder bijzondere rechtspositie en een voor ambtenaren met een 'gewone' bijzondere. En datzelfde geldt dan ook voor het sociaalplan denk ik. Kortom je krijgt een ongewenste tweedeling binnen één en dezelfde organisatie. Ook dit is binnen de kaders van dit wetsvoorstel, ongewenst.

De RMU roept de minster op om in het kader van wettelijke verplichtingen overleg te voeren met de vakorganisaties over dit onderwerp.


Wat is uw mening over de opheffing van de ambtenarenstatus? Laat het ons weten via de poll.


Cao-overleg
Het cao-overleg over de nieuwe cao Gemeenten is op 21 februari hervat. Dat heeft de VNG op 11 februari bekend gemaakt. Het overleg wordt door de partijen gebruikt om met elkaar te bespreken op welke onderwerpen de partijen elkaar kunnen naderen.

Sinds eind september 2013 ligt het overleg tussen de vakorganisaties en de VNG over de nieuwe cao stil. De vakorganisaties hebben het overleg opgeschort omdat de VNG niet inging op de eisen die zij hadden gesteld. Daarna hebben de vakbonden aan alle gemeenten een brief gestuurd met daarin de vraag aan het gemeentebestuur om de VNG op te roepen om in de onderhandelingen concrete stappen te zetten. Hierop is door de gemeenten verschillende gereageerd.

De RMU is blij om te vernemen dat de partijen weer een afspraak hebben gemaakt om de gesprekken rondom de cao te hervatten. De RMU roept de partijen op om in een open en reëel overleg te komen tot nieuwe afspraken over een nieuwe cao Gemeenten. De RMU houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe cao nauwlettend in de gaten. Als er nieuws te melden is, zullen wij u hierover informeren.

 


RMU-agenda
De RMU organiseert diverse bijeenkomsten en cursussen.
Op DV vrijdag 16 mei 2014 houdt zij haar ledenvergadering in Landgoed Zonheuvel te Doorn.
Lees meer op de agenda van de RMU. 

 

 

Delen