Bijeenkomst 2016

Verslag | Netwerkbijeenkomst RMU-sector Voedsel & Groen | 15 maart 2016

Thema: Risico's in de praktijk

Na de kennismaking en de broodmaaltijd sprak de heer B. Flier, van Boomverzorging Flier en Tree O Logic over de risico’s in de praktijk. Iedereen als werkgever, maar ook als werknemer moet aan de wettelijke zorgplicht voldoen. Hierbij moet men denken aan ieders verantwoordelijkheid op de werkvloer, persoonlijk, collegiaal en aan derden.

In het bijzonder sprak de heer Flier over de wettelijke zorgplicht bij het werken met bomen, en om een reëel beeld te krijgen van alle risico’s die daarmee samenhangen. 

Bij de boomzorg kent men drie zorgplichten:

 • Een algemene zorgplicht, zoals een regulier en regelmatige controle op visuele gebreken.
 • Een verhoogde zorgplicht, bij twijfel boom vaker in de gaten houden op visuele gebreken.
 • Een onderzoeksplicht, bij een zichtbaar aanwezig gebrek onderzoek doen naar de oorzaak en mogelijk gevolg daarvan in de toekomst aangeven.

Een boomeigenaar is verplicht om 1 keer per 3 jaar een visuele inspectie uit te laten voeren door een boomspecialist op gebreken. Aan de hand van de ingeschatte risico’s wordt een rapport opgesteld met de te nemen maatregelen en de urgentie daarvan. Meestal is actie gewenst binnen 3 maanden, maar dat kan ook acuut zijn.

De medewerkers van Tree o Logic hebben praktische ervaring en zijn gecertificeerd als boomveiligheidscontroleur/inspecteur. Ook voldoen sommige medewerkers aan de European Tree Technician richtlijnen. 

Risico’s

Het werken met bomen brengt risico’s met zich mee, net als in ieder ander beroep. Op de werkvloer speelt fysieke belasting, snijgevaar en beknelling, maar ook het gebruiken van machines, zoals de versnipperaar, kan gevaarlijk zijn. Voor de werknemer is het belangrijk om de risico’s te onderkennen en op tijd maatregelen te nemen. 

Als werkgever kun je de medewerkers een scholing en/of opleiding geven. Het bedrijf kan ook gecertificeerd worden en bijvoorbeeld voldoen aan VCA, ISO en/of Groenkeur, waardoor er vele zaken op veiligheid worden vastgelegd. 

RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)

Het opstellen van een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) kan een betere bewustwording geven van de te lopen risico’s. Dit alles moet aantoonbaar gecommuniceerd worden naar de medewerkers met bijvoorbeeld een werkoverleg per kwartaal, beoordelings- en functioneringsgesprekken. Bij de firma Flier wordt gewerkt met een persoonlijk handboek met instructies, waarbij bijvoorbeeld het dragen van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) uitvoerig wordt beschreven. Ook worden er inspecties op de werkplek uitgevoerd. Tenslotte wil de firma Flier een sociale, veilige en open werkomgeving creëren voor zijn medewerkers.

In een schema: Taak – Risico – Oorzaak – Maatregelen – PBM’s.

Kernzinnen:

 • Veiligheid begint met een V, maar start bij u.
 • Veiligheid is de motor en u bent de sleutel.

Veiligheid en risico; praktisch en realistisch

De heer D. Bok van DB Arbo Advies B.V. sprak over veiligheid en risico; praktisch en realistisch.

 1. Wat is VEILIGHEID? Veiligheid is een bewust AANVAARDBAAR RISICO.
 2. Wat is GEVAAR? Is de eigenschap om letsel of schade te kunnen aanbrengen.
 3. Wat is een RISICO? Erop vertrouwen dat het goed gaat.

Waarom?

Veelal wordt genoemd: wij werken allang zo, het gaat toch goed en dan al die regels, moet dat allemaal? Iis dit wel echt nodig? Ja! De Arbowet stelt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid en die van ieder ander. Vanaf 2007 is de Arbowet gewijzigd met een gedeelde verantwoording van werkgevers en werknemers.

Brancheongevallen in de groensector zijn:

 • Bezit van onvoldoende deskundigheid
 • Snoeien van te hoge bomen
 • Onbewust zijn van gevaar en risico’s
 • Uitvoeren van werkzaamheden met de rug naar het verkeer
 • Ontbreken van afzetting/afscherming
 • Gevaarlijke stoffen
 • In aanraking komen met een aftak-as

Controle

De overheid handhaaft de Arbowet en voert een ‘lik op stuk’ beleid, met herhaalde controles en eventuele boetes bij overtredingen. Als bedrijf kan een RI&E worden opgesteld, die voldoet aan de wet- en regelgeving en een afspiegeling moet zijn van het werk en de werkzaamheden.

Risico’s blijven altijd bestaan, maar houd de kans erop zo klein mogelijk. Verbeter je sterke punten, en denk na over specialistisch werk waar je niet goed in bent om dat uit te besteden.
Als werkgever en werknemer heb je verantwoordelijkheden qua veiligheid, en draag dit ook samen uit!

Discussie

In de discussie kwam de vraag naar voren, wat te doen met onveilige situaties als de werkgever dreigt met ontslag. Dan geen eieren voor je geld kiezen en het gewoon doen, maar houd het bespreekbaar. Wijs je werkgever op de gevaren voor hem, voor jezelf en voor ieder ander. Stel samen een termijn om tot een oplossing te komen voordat er ongelukken gebeuren. Hierbij kwam het artikel 162 van de onrechtmatige daad aan de orde van hoofdstuk 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Tenslotte: als niets helpt, leg het werk dan stil en bel een Arbo-adviseur of de RMU.

Tekst: Wim de Kat Angelino, bestuurslid RMU sector Voedsel & Groen

Delen