UMC

Onderhandelingen cao UMC

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao UMC hebben op 20 september 2018 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste voorstellen uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 3 jaar, namelijk van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.

Lonen
In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

Per 1 augustus 2018: + 2,5%

Per 1 augustus 2019: + 2,75%

Per 1 augustus 2020: + 3%


Persoonlijk budget wordt salaris
In het eindbod is opgenomen dat het persoonlijk budget niet voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling. Daarom is het voorstel om dit per 1 januari 2019 te beëindigen en het salaris structureel te verhogen met 0,92%. Als er nog budget openstaat hebben medewerkers tot 1 januari 2021 de mogelijkheid om het niet gebruikte persoonlijk budget aan te wenden volgens de cao mogelijkheden.

Aanpak werkdruk
In de UMC’s wordt werkdruk als knelpunt ervaren. Om dit aan te pakken is het voorstel van uw werkgever als volgt:

 • De UMC’s investeren in goede arbeidsomstandigheden en preventie van verzuim/uitval.
 • Verruiming verlofregelingen per 1 januari 2019:
  • Het recht op betaald (70%) kortdurend zorgverlof als bedoeld in artikel 7.3.4 wordt van 3 naar 4 weken per jaar verruimd. Voor noodzakelijke verzorging van directe familieleden, waaronder wordt verstaan partner, kind of ouder, wordt recht op zorgverlof toegekend van maximaal 12 weken per jaar, eveneens tegen betaling van 70%.
  • Bij ouderschapsverlof en (langdurend) zorgverlof in de zin van de WaZo wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet volgens de gebruikelijke premieverdeling.
 • De UMC’s verbinden zich aan kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen m.b.t. het terugdringen van regel-, registratie- en rapportagedruk zodat zorgmedewerkers meer tijd krijgen voor zorg.
 • De UMC’s gaan door met functiedifferentiatie en het weghalen van niet-zorgtaken uit het pakket van zorgmedewerkers.
 • De UMC’s vergroten de mogelijkheid voor medewerkers om zelf hun werktijden te regelen bijvoorbeeld door experimenten rond zelfroosteren en teamroosteren verder uit te breiden. Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek verricht naar best practices op het terrein van zelfroosteren, teamroosteren en gezond roosteren.
 • Hierbij wordt ook gekeken naar principes rond gezond roosteren.


Generatiebeleid
In alle UMC’s wordt generatiebeleid geïnventariseerd en in lokaal overleg gebracht. Onder meer zal het volgende aan de orde komen:

 • tijdelijk verminderen van arbeidsduur met maximaal 184 uur per jaar met voortzetting pensioenopbouw;
 • aanwending extra persoonlijk budget voor vermindering van de jaarurennorm;
 • bekendheid en gebruik van overgangsregeling VUT voor medewerkers die voor 2006 in dienst waren (voorwaardelijke inkoopregeling oude diensttijd); voor deze ABP-regeling betalen UMC’s 2,6% van het salaris. De extra pensioenopbouw kan worden aangewend voor eerdere (deeltijd)pensionering;
 • bekendheid en mogelijkheden tot (deeltijd-)pensioen.


Overige afspraken

 • In het eindbod zijn bepalingen opgenomen over de normalisering rechtspositie ambtenaren. Uitgangspunt is dat vanaf 1 januari 2020 dezelfde rechten en plichten voor al het UMC-personeel gelden.
 • In het eindbod zijn afspraken gemaakt over het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Stakingen
De afgelopen tijd bent u waarschijnlijk geconfronteerd met de stakingen in de UMC’s. Het zal u niet onbekend zijn wat het standpunt van de RMU is omtrent staken. Meer informatie over ons standpunt over staken vindt u hier: https://www.rmu.nu/dossiers/staken. Als u geconfronteerd wordt met dergelijke acties is ons advies om dit dossier goed door te nemen. Als er nog andere vragen bij u leven kunt u die altijd stellen bij onze helpdesk. 


De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.


 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen