Vleessector

december 2017

Onderhandelingsresultaat cao Vleessector

De partijen bij de cao Vleessector hebben op 5 december jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1-1-2018 2,1%
  • Per 1-1-2019 2,3%

Verdeling WGA/WHK-premie
Per 1-1-2018 wordt de verdeling van deze premie gewijzigd naar 25% voor de werknemer en 75% voor de werkgever. (dit is nu 50/50)

Overige afspraken

  • Afspraken vanuit de werkgroep Duurzaam inzetbaar worden gedurende deze looptijd van de cao ingevoerd.
  • Er komt een onderzoek naar alle functies om deze opnieuw te classificeren en hiernaast wordt het huidige loongebouw herzien. Binnen dit project wordt tevens gekeken naar de toepassing van art. 2 van de cao.
  • Alle werknemers hebben het recht op een indicatief werkrooster dat uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de nieuwe werkweek aan de werknemer kenbaar wordt gemaakt.
  • Er komt een onderzoek binnen alle bedrijven onder de cao Vleessector door een onafhankelijk bureau naar de feitelijke duur van de tussentijdse hygiënische handelingen per bedrijf. Het onderzoek brengt in kaart: de feitelijke duur, de aard en omvang van de vergoeding of compensatie en eventuele aanbevelingen aan sociale partners. Met ingang van 1 juli 2019 worden de hygiënische handelingen aan het einde van de dienst vergoed door de werkgever. Tot 15 december 2017 behouden werkgevers zich het recht voor om te kiezen tussen een vergoeding van hygiënische handelingen aan het einde van de dienst of het begin van de werkdag.
  • Partijen zullen zich beter inspannen, samen met pensioenfonds om werknemers beter te informeren en mogelijkheden van de huidige pensioenregeling. Tevens kunnen werknemers van 63 jaar eenmalig voor rekening van het sociaal fonds een financieel advies laten opstellen door een onafhankelijke partij.
  • Werknemers die 25 jaar in dienst zijn bij een bedrijf ontvangen een netto-uitkering van een bruto maandsalaris.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen