Waarom zou ik beoordelingsgesprekken voeren met mijn personeel?

Anders dan bij een functioneringsgesprek krijgt de medewerker tijdens het beoordelingsgesprek een oordeel van u als leidinggevende te horen. Wat gaat goed en waar liggen nog eventuele verbeterpunten? Dat vraagt om een gedegen gespreksvoorbereiding en -uitvoering. Wanneer beoordelingsgesprekken op een goede en motiverende manier worden gevoerd, zijn ze van grote waarde voor beiden. Dan zorgt het voor verbinding , loyaliteit en teamgeest. Heeft u als leidinggevende of werkgever ernstige kritiek op iemands functioneren, dan is het niet verstandig dat hij of zij dit pas tijdens het beoordelingsgesprek hoort. Sterker nog dan is het veel te laat.

Doel en in houd van het gesprek
Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de leidinggevende. Vaak zal er een oordeel gegeven worden over het functioneren van de betrokken medewerker in het afgelopen jaar. De beoordeling is al opgesteld, en de reactie van de medewerker wordt niet meer meegenomen in het gespreksverslag. Daarnaast is er een andere vorm van beoordeling mogelijk, namelijk een meer open gesprek. De werkgever legt eerst zijn mening neer en vervolgens kan de medewerker hierop reageren. Daarna gaat u samen met uw leidinggevende een plan van aanpak opstellen waarin afspraken staat waar u het beide mee eens bent. Soms is er ook nog de 360 graden feedback vorm als aanvullende vorm mogelijk. Meestal gebeurt dit bij buitendienstfuncties. Klanten van de medewerkers worden een aantal vragen voorgelegd. Als leidinggevende krijgt u rechtstreeks input over een aantal aspecten die van belang zijn (en genoemd worden in functieprofiel).

Bij het beoordelingsgesprek geeft u als leidinggevende uw medewerkers inzicht in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarnaast komt de leidinggevende (opnieuw) te weten wat er bij zijn of haar medewerker(s) leeft. Wanneer u bijvoorbeeld aangeeft dat hij of zij op een bepaald punt zijn of haar functioneren kan verbeteren, dan kan de medewerker daar direct op inhaken door voor te stellen dat hij of zij een cursus wilt volgen. Vaak is dit al vastgelegd in het functioneringsgesprek Veel organisaties hebben daarnaast ook jaarlijkse concrete scholingsplannen en/of voorstellen vanuit P & O.. In veel organisaties worden aan het einde van het jaar de salarissen opnieuw afgesproken. Dit kan in het beoordelingsgesprek ook een punt van gesprek zijn.

Speerpunten in het gesprek
De hierboven genoemde vormen verschillen van uitgangspunt. De eerste vorm richt zich vooral op de afgelopen periode, terwijl de tweede vorm meer toekomstgericht is. Overigens is de indeling niet strikt, beide vormen kunnen ook door elkaar lopen. In principe wordt er altijd vooruitgekeken.Gesprekspunten die aan de orde kunnen komen zijn:

  • sterke en zwakke punten van de medewerker
  • ontwikkeling van de medewerker
  • wensen en/of eisen van de leidinggevende
  • verwachtingen van de leidinggevende betreffende de medewerker
  • competenties die nodig zijn om de huidige taak goed uit te blijven voeren
  • problemen die de medewerkers ervaart in de huidige functie
  • relaties tot collega's

Valkuilen en aandachtspunten
U als leidinggevende moet op een aantal zaken letten. Zo is het belangrijk dat u elk onderdeel van de beoordeling onderbouwt. Feedback dient gegeven te worden op een positief opbouwende manier, zodat er samen met u gezocht kan worden naar een oplossing voor eventueel ter sprake gekomen problemen. Daarnaast is het belangrijk dat er realistische afspraken gemaakt worden en dat deze ook worden nagekomen. Vooroordelen en eerdere beoordelingen dienen geen rol te spelen in de huidige beoordeling, evenmin als persoonlijke gevoelens. Het dient voor de medewerker duidelijk te zijn op grond waarvan de beoordeling tot stand is gekomen en wat de verwachtingen zijn. Objectieve criteria vanuit het functieprofiel dus

Verslag
Evenals van het functioneringsgesprek zal ook van het beoordelingsgesprek een verslag worden gemaakt. Ook hiervan geldt, alleen wanneer de medewerker het eens is met de inhoud kan hij of zij het verslag ondertekenen. Indien u dat niet het geval volgt er een gemotiveerde reactie en wordt er slechts getekend voor gezien.

RMU ondersteuning
De adviseurs van RMU ondernemers kunnen u prima van dienst zijn bij het ontwerpen van compacte beoordelingsformulieren, naadloos afgestemd op uw functieprofiel. Natuurlijk hebben we ook standaard formulieren direct digitaal beschikbaar. Belangrijk is dat u souplesse en feeling hebt, of ontwikkeld voor dit soort gesprekken. Wij kunnen u persoonlijk trainen, of via de aan ons gelieerde trainingbureaus.

Neem contact op met J. Visser, adviseur ondernemers RMU voor informatie over de toegevoegde waarde. Mail naar info@rmu.nu of bel naar (0318) 54 30 30.

Als u als werkgever en lid van de RMU een heel andere vraag had dan kunt u deze indienen via het vragenformulier. Mocht u als werkgever nog geen lid van de RMU zijn dan geven we u als tip om het informatiepakket aan te vragen. Dit informatiepakket is met grote zorg samengesteld en kan u als werkgever voorzien in de informatie waar u naar op zoek bent. De aanvraag is bovendien kosteloos en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen