Wat is de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW) en hoe maak ik er gebruik van? NIEUWE REGELING

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is klaar, wat kunt u verwachten?

Inwerkingtreding en uitvoering
Op 17 maart werd, bij het stopzetten van de regeling Werktijdverkorting aangekondigd dat er een NOW zou worden opengesteld. In de achterliggende weken kwam steeds mondjesmaat informatie naar buiten over deze nieuw op te tuigen regeling. De inhoud van deze regeling is inmiddels bekend, zodat we u daarover inhoudelijk kunnen informeren.

De vraag bleef steeds wanneer u gebruik kon gaan maken van deze regeling. Dat is nu (onder voorbehoud) bekend: 6 april 2020 worden de eerste aanvragen in behandeling genomen door UWV. Uiterlijk op 3 april 2020 zal UWV laten weten of deze datum haalbaar is en wordt de datum al dan niet definitief. Ondertussen wordt door de minister de (subsidie)regeling in de Staatscourant gepubliceerd, zodat deze formeel in werking treedt.

Inhoud van de NOW
In artikel 3 en 4 van de NOW is bepaald dat de minister aan werkgevers die verwachten in de (aaneengesloten) periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 een daling van de omzet van 20% te hebben, een subsidie kan vertrekken van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Dat is dus een periode van drie maanden. Op dit moment is nog niet bekend of de regeling aansluitend zal worden verlengd, maar de Minister schrijft in de Kamerbrief van 31 maart 2020: ‘De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt echter nadrukkelijk opengehouden.’ Hierover wordt uiterlijk op 1 juni besloten.

De aanspraak op deze subsidie bestaat wanneer er sprake is van een ‘acute terugval’ in de omzet gedurende drie maanden wegens buitengewone omstandigheden. Werkgevers hoeven daarbij niet aan te tonen in welke mate die buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan de omzetdaling.

De vermindering van de omzet wordt bepaald door de omzet in het tijdvak van drie maanden af te zetten tegen de omzet over geheel 2019 (cumulatief januari tot en met december, gedeeld door vier). Werkgevers hebben de vrije keuze op welke datum zij het tijdvak in willen laten gaan, resp. 1 maart, 1 mei of 1 juni; er kan dus ‘gekozen worden voor de maanden waarin de omzet het meest verschilt ten opzichte van 2019. Het procentuele verschil tussen 2019 en de drie maanden dient tenminste 20% te zijn, en bepaalt het percentage aan compensatie. Dit percentage moet worden ingevuld op het aanvraagformulier.

Omdat het vaststellen van de uiteindelijke hoogte van de subsidie tijd en het overleggen van nadere informatie door de werkgever vergt, wordt door de Minister in eerste instantie na de subsidieaanvraag een voorschot van 80% van het uiteindelijke bedrag toegekend. UWV moet daar uiterlijk na 13 weken over beslissen, maar in de Kamerbrief geeft de Minister aan dat in de praktijk gestreefd wordt naar een termijn van 2-4 weken.

Als uitgangspunt voor de berekening van de het voorschot op de subsidie worden de loonkosten uit het eerste aangiftetijdvak van 2020 gebruikt. Hierbij worden ook de te betalen werkgeverslasten inbegrepen, door middel van een opslag van 30% op de loonsom. Dus: omzetdaling x SV-loonsom januari 2020 x 3 maanden x 1,3 x 0,9 = subsidie NOW.

Wanneer een subsidie is aangevraagd heeft de werkgever de volgende verplichtingen (niet limitatief):

  • De loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • Geen verzoek in te dienen om toestemming om arbeidsovereenkomsten op te mogen zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden
  • Het medezeggenschapsorgaan (of bij gebreke daarvan: de werknemers) te informeren over de subsidieaanvraag;
  • Wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de subsidie onverwijld door te geven;
  • Na afloop van de periode waarover subsidie is verleend definitieve opgave te verstrekken over de omzetdaling vergezeld van een accountantsverklaring.
  • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een aanvraag in te dienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

Wijze van aanvragen
De subsidie wordt aangevraagd bij UWV middels een webformulier. Dat kan in ieder geval vanaf 14 april 2020, maar vermoedelijk vanaf 6 april 2020, en tot 31 mei 2020. Per loonheffingsnummer kan een aanvraag worden ingediend.

Wanneer er al een Werktijdverkorting-aanvraag was ingediend moet bij de subsidieaanvraag het nummer van die Wtv-aanvraag worden vermeld.

Naar de overzichtspagina Corona & Ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

 

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen