Wat vindt de RMU van staken?

De RMU vindt dat staken zijn doel mist. Misschien niet als enkel gekeken wordt naar een korte termijn rendement, wel als er verder gekeken wordt. Staken staat tegenover de doelen die wij als mensen met arbeid proberen te dienen, nl.:

 • De eer van God
 • Het heil van onze naaste
 • De voorziening in ons levensonderhoud

Het zal duidelijk zijn dat we door te staken deze doeleinden niet kunnen dienen. Naast deze principiële redenen om staking te veroordelen zijn er ook nog wel andere (bijvoorbeeld economische) motieven aan te voeren om het gebruik van het stakingswapen af te wijzen. Ons standpunt is:

 • Wij investeren in relaties
 • Wij blijven aan het werk
 • Wij blijven in gesprek

Wij investeren in relaties

 • Staken leidt ook tot contractbreuk. De gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt verbroken. De werknemer weigert zijn werk te doen op de afgesproken voorwaarden. Dat is in strijd met de bepalingen van het arbeidscontract en is een uiting van de revolutiegeest, die van nature in ons huist. Als we staken staan we op tegen God en tegen onze naaste in plaats van God en onze naaste te dienen. Het gaat dan in de regel om ons eigen gewin of materieel voordeel.
 • Degenen die met stakingen zijn geconfronteerd zijn het er in het algemeen over eens dat van stakingsacties een demoraliserend effect uitgaat. Dat blijkt niet alleen tijdens de staking, maar ook daarna. Het demoraliserend karakter komt tijdens de staking tot uiting in ongeregeldheden, intimidatie-praktijken, vernielingen en ordeverstoringen.
 • Na de staking blijken de demoraliserende gevolgen uit o.a. een verstoorde onderlinge verhouding tussen stakers en bedrijfsleiding/werkgever, een verstoring in de productie, die tot afzetproblemen kan leiden en tot verslechtering van de rendementspositie van het door een staking getroffen bedrijf.
 • Vanuit goede verhoudingen en duurzame samenwerking krijg je betere afspraken. Dat geldt zowel op bedrijfs- als op bedrijfstakniveau.

Wij blijven aan het werk

 • Dat we door te staken niet in staat zijn in ons levensonderhoud te voorzien op een wettige wijze, hoeft niet aangetoond te worden. Maar ook de samenleving mag op ons rekenen.
 • Staken is in strijd met de Goddelijke opdracht tot werken. De mens heeft van God de opdracht gekregen de aarde door middel van de arbeid tot ontwikkeling te brengen. We moeten woekeren met onze talenten. De gelijkenis van de talenten in Mattheüs 25:14 en verder spreekt wat dat betreft duidelijke taal. Bij een staking wordt met die talenten niet gewoekerd, integendeel, ze worden begraven. Het is onze plicht en roeping onze arbeid te verrichten. Lees de volgende Bijbelgedeelten er maar op na: Spreuken 6:6-9, 1 Petrus 2:18, 2 Thessalonicenzen 3:8 en 12.

Wij blijven in gesprek

 • Een staking lost niets op maar versterkt veelal de conflictsituatie. Overleg is de beste manier: staken stopt een keer, praten niet! Bij blijvende conflictsituaties zou een vorm van arbitrage (rechtspraak door deskundige leken) uitkomst kunnen bieden. Lees meer over het harmoniemodel wat de RMU voorstaat.
 • Een christen moet bereid zijn tot verantwoording. Een eerlijke en integere omgang met collega’s vraagt van een christen dat hij met respect voor de ander een duidelijk ‘nee’ durft af te geven als Bijbelse normen en waarden voor hem of haar in het geding zijn. Dat geldt ook bij stakingen.

Had u heel andere vragen over staken, stel u vraag dan via het vragenformulier. Let op: dit kunt u alleen invullen als u beschikt over een lidmaatschap van de RMU. Zonder lidmaatschap kunt u toch aan het antwoord op uw vraag komen dankzij het informatiepakket van de RMU. Dit pakket is gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen