VVT

mei 2018

Onderhandelingsresultaat cao VVT

De partijen bij de cao VVT hebben op 7 mei 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 15 maanden, namelijk van 1 april 2018 t/m 30 juni 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Daarnaast worden per 1 september 2018 de leerlingsalarissen met 10% verhoogd. Dit is inclusief de loonsverhoging van 4%. Ook wordt de stagevergoeding verhoogd tot € 400,-.

Verder wordt in de grondslag voor de vakantiebijslag en eindejaarsuitkering het verrichte meerwerk opgenomen.

Gezamenlijke strategie sociale partners
Om de extra loonkosten te realiseren moeten er tussen de zorgverzekeraars en gemeenten reële tarieven worden gehanteerd. Er wordt op dit moment veel ingezet op lage tarieven voor thuishulp. De sociale partners vinden dat onaanvaardbaar en ontwikkelen een gezamenlijke strategie om financiers er op aan te spreken om reële kostprijs met dekkende tarieven te hanteren. Daarmee moet de verbetering van de arbeidsvoorwaarden worden gerealiseerd.

Routekaart
De partijen bij de cao willen de komende tijd afspraken maken op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vermindering van werkdruk. De afspraken hiervan worden vastgelegd in een routekaart. Dit is een pakket aan maatregelen dat bijvoorbeeld is gericht op:

  • Het verlagen van ziekteverzuim;
  • Het verminderen van werkdruk;
  • Het bevorderen van de professionele autonomie en zeggenschap van medewerkers;
  • Het aanbieden van arrangementen waarin, al dan niet met gebruikmaking van mogelijkheden tot vervroegd deeltijd pensioen, medewerkers in staat worden gesteld om te blijven participeren binnen de VVT;
  • Uitwerking/handreiking jaargesprek.

Concrete afspraken hierover zullen tijdens de onderhandelingen van de volgende cao worden meegenomen.

Oriëntatiebaan
Het wordt in de nieuwe cao mogelijk om een korte periode kennis te maken met het werk in de VVT, de zogenoemde oriëntatiebaan. Arbeidsvoorwaardelijk betreft dit een baan voor 3 maanden zonder proeftijd, met een salaris van € 1800 bruto op fulltime basis, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Dit is bedoeld als doorstroom naar een reguliere baan of opleiding in de zorg.

Flexibiliteit
Om te grote schommelingen in de arbeidsduur te voorkomen wordt de meting van de gemiddelde arbeidsduur per 1 januari 2019 beperkt tot 6 maanden. Na de periode van 6 maanden worden plus- en min-uren gesaldeerd. Ook kan er in overleg met de ondernemingsraad een decentrale regeling worden afgesproken hoe deze periode van een half jaar wordt vormgegeven. Verder is er geen beperking afgesproken voor 0-uren contracten of min/max contracten.De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen