Waterschappen

juli 2018

Onderhandelingsresultaat cao Waterschappen

De partijen bij de cao Waterschappen hebben op 28 juni 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd tot 31 december 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 januari 2018 + 3,5%

Per 1 april 2019 + 3,25%

Daarnaast ontvangt iedere medewerker die op 1 januari 2018 in dienst was een eenmalige bruto uitkering naar rato van het dienstverband van: € 500,-.

Individueel keuzebudget (IKB)
Partijen willen het IKB per 1 januari 2019 vereenvoudigen. Het IKB wordt volledig pensioengevend. Dit is een investering in uw inkomen voor later. De medewerker kan binnen de kaders van het IKB(20% van het salaris) naar eigen keuze en op eigen momenten budget besteden aan bij hem passende arbeidsvoorwaardelijke producten, zoals vrije tijd of geld.

Waarderend belonen
Het recht op salarisverhoging bij goed functioneren van de medewerker dient vast te liggen in de SAW en in alle waterschappen gelijk te zijn. Samen met de medezeggenschap kan er op een passende manier ruimte gegeven worden aan passend belonen. Regels hierover vindt u in het onderhandelingsresultaat.

Duurzaam doorstromen
Het is voor de sociale partners belangrijk dat de medewerkers vitaal hun arbeidzame leven kunnen voltooien. Het A&O fonds zal in de looptijd van de cao onderzoeken hoe het is gesteld met de vitaliteit van de medewerkers in deze sector. Per waterschap zal er een advies worden uitgebracht wat in het lokale beleid voor 1 juli 2019 verdere vorm met de medezeggenschap zal krijgen.

Download hier het onderhandelingsresultaat

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen