5 handreikingen rondom coronavirus

04 MAART 2020

Nu het coronavirus zich in Nederland verspreidt, lijkt iedereen in rep en roer. Thuis en op het werk is corona hét gespreksonderwerp. Veel werknemers en werkgevers hebben ook vragen. Hoe ga ik hiermee om op mijn werk?

De RMU reikt u daarom figuurlijk de hand. We geven u vijf denkrichtingen met geestelijke en praktische vingerwijzingen:

1. Vraag jezelf af waar je je heil zoekt en vertrouwen op stelt

God regeert en staat boven alle dingen. Verwacht het van Hem alleen. Psalm 91 spreekt over God als Toevlucht en Burg. Ook als het gevaar van een besmettelijke ziekte rond gaat. God heeft niet beloofd dat er geen onheil en ziekte meer zal zijn. Hij belooft  erbij te zijn en in de nood Zijn vleugels uit te spreiden. Zoals een hen haar vleugels steekt tussen de kuikens en het gevaar, kan en wil God aanwezig zijn. Daarin mag een christen rust en troost vinden.

Daarnaast moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Zie ook handreiking 4 en 5 hieronder.

Om verder over na te denken

Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus
Vraag 27: Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

"De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn Vaderlijke hand ons toekomen."

Vraag 28: Waartoe dient ons dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt?

"Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal , aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen."

 

2. Weet dat besmettelijke ziekten voorzegd zijn

Besmettelijke ziekten zijn niet nieuw. De historie leert ons dat. We weten het ook omdat God het openbaart in Zijn Woord. Hij maakt bekend dat ziekten en andere gevaren onderdeel zijn van de laatste dagen. Ezechiël 14 : 12 t/m 23 leert ons dat ook in een tijd van oordeel God handelt en Zijn bedoeling met alles heeft. Hij is erbij als de Levende Die regeert. Het loopt Hem niet uit de hand.

Om verder over na te denken

Mattheüs 24

"6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten."

 

3. Gebed en belijdenis zijn nodig

Wat kunnen we dan doen? Vouw allereerst je handen om onze zorgen en nood bij God te brengen. Bid voor de direct getroffenen en hun naasten, voor artsen en verplegend personeel en voor overheden die beslissingen moeten nemen. Leg ook de dreiging van deze besmettelijke ziekte en de gevoelens die dat oproept in Gods handen. Erken Hem als God en smeek om Zijn nabijheid. Wijsheid en inzicht zijn nodig om deze gebeurtenis in Bijbels perspectief te zien. Daarin zien we wereldwijd lijden en veel verschillende noden waarin mensen zich bevinden. Ook het perspectief en belijdenis dat God wijs, goed en recht handelt. De vraag is wat wij daarvan geloven en leren zien.

Om verder over na te denken

We mogen bidden in navolging van Salomo zoals hij dat bidt in 1 Koningen 8:

"37 Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honigdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plage, of enige krankheid wezen zal; 38 Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël, geschieden zal; als zij erkennen, een ieder de plage zijns harten, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal; 39 Hoor Gij dan in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen; 40 Opdat zij U vrezen al de dagen, die zij leven zullen in het land, dat Gij onzen vaderen gegeven hebt." Het volk antwoord met een biddende belijdenis: "57 De HEERE, onze God, zij met ons, gelijk als Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlate ons niet, en begeve ons niet;"

 

4. Ken je bronnen voor goed advies

Samen weet je meer dan alleen en een specialist kan vanuit kennis goede adviezen geven. Denk daarnaast nuchter na om met aangeboden informatie verantwoord te kiezen wat je wel en niet aan (voorzorgs)maatregelen neemt. Naarmate de besmettingsgebieden zich uitbreiden, zal dat meerdere keren om een afweging vragen.

Goede en betrouwbare informatie is te vinden bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Om verder over na te denken

De run op mondkampjes laat zien dat er een gevoeligheid is voor risico’s. Risico’s willen we mijden en de onzichtbare dreiging maakt mensen bang. Dat is op zichzelf positief. Mensen willen iets doen, zichzelf beschermen en uiting geven aan het nemen van hun verantwoordelijkheid. Het genoemde voorbeeld laat echter ook een overreactie zien. In het licht van het advies van het RIVM is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk (behalve in de medische wereld) en is het niet een bewezen helpende maatregel. Desondanks is er grote vraag naar mondkapjes en zijn deze niet meer te krijgen. Dat is niet rationeel en lijkt een overreactie te zijn.

 

5. Wees nuchter, raak niet in paniek en neem je maatregelen

Mensen die overlijden door het coronavirus waren vaak al kwetsbaar. Net als bij een ‘gewone’ griep overlijdt een klein percentage van de mensen die besmet raken. Ongeveer 2-3% van mensen die met het coronavirus besmet zijn, overlijdt. Het overgrote deel van de mensen die besmet raken en ziek worden, geneest.

Wat je concreet kunt doen om besmetting tegen te gaan:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Om verder over na te denken

Is het nieuwe coronavirus (COVID-19) ernstiger dan een gebruikelijke griep?

"Dat weten we nog niet goed. De officiële cijfers van dit moment lijken niet heel verontrustend. Maar we weten niet precies hoeveel vertraging er in de gegevens zit en of er sprake is van een onderrapportage en hoe groot die is. Het punt is dat het om een nieuw virus gaat. Het is dan belangrijk om heel gedetailleerde informatie boven tafel te krijgen om precies te kunnen bepalen hoe gevaarlijk het virus is. Er is meer informatie nodig over de verspreiding van het virus, ook bij mensen die maar een beetje of helemaal niet ziek worden. En van alle mensen die ziek worden, wil je eigenlijk precies weten wat ze hebben gedaan."

Het coronavirus bestaat toch al langer?

"Er bestaan verschillende coronavirussen. De meeste coronavirussen zorgen voor milde klachten zoals verkoudheid in de winter. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken, bekende voorbeelden zijn MERS Middle East Respiratory Syndrome en SARS. Het nieuwe coronavirus hoort bij die laatste groep."

Bron: RIVM

 

Dit zijn de veelgestelde vragen over het coronavirus op het werk.

Bekijk hier alle informatie, vragen en artikelen van de RMU over het coronavirus.

Delen