Aanvragen compensatie transitievergoeding

01 APRIL 2020

De loketten om teruggave van betaalde transitievergoedingen na 2 jaar ziekte aan te vragen zijn geopend. Veel werkgevers hebben om een volledige teruggave te verkrijgen eind 2019 slapende dienstverbanden beëindigd. Hoe krijgt u de betaalde transitievergoeding nu gecompenseerd?

1. In het kort de voorgeschiedenis
In juli 2018 heeft de wetgever het wetsvoorstel Compensatie Transitievergoeding aangenomen. Op 26 februari 2019 is het ook formeel gepubliceerd, zodat het nu kracht van wet heeft. Dit heeft (onder meer) geleid tot een nieuw wetsartikel 7:673e BW. Vanaf 1 april 2020 kunnen compensatieverzoeken worden ingediend bij UWV.

Intussen ontstond onduidelijkheid over de vraag of deze wettelijke regeling ook betekent dat werkgevers verplicht zijn om een slapende dienstverband te beëindigen. Hierover is veel geprocedeerd met in eerste instantie wisselende uitkomsten. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad daar duidelijkheid over gegeven in het Xella-arrest. Daaruit volgt het volgende:

1. Werkgevers zijn op grond van Goed Werkgeverschap verplicht om werknemers met een slapend dienstverband een aanbod te doen voor de beëindiging van hun dienstverband wanneer die werknemer dit wenst; dit omdat de werkgever deze vergoeding gecompenseerd kan krijgen.

2. De transitievergoeding die moet worden betaald is de vergoeding zoals deze zou zijn berekend op het moment dat de werknemer twee jaar ziek was. De ‘slapende’ periode behoeft dus niet meegeteld te worden in de berekening (die periode wordt niet gecompenseerd door UWV(!)).

3. Deze verplichting om te beëindigen bestaat niet wanneer de werkgever bewijst dat hij belang heeft bij de instandhouding van het (slapende) dienstverband. Dat is bijvoorbeeld vanwege voldoende re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer.

4. De werkgever mag in termijnen betalen wanneer betaling ineens zou leiden tot ernstige financiële problemen.
Veel werkgevers hebben inmiddels gehoor gegeven aan deze verplichting en hebben slapende dienstverbanden beëindigd.

2. Wanneer komt u voor compensatie in aanmerking en hoeveel krijgt u terug?
U komt voor compensatie in aanmerking wanneer u een werknemer heeft ontslagen na twee jaar ziekte, en deze werknemer door die ziekte niet meer in staat was de ‘bedongen arbeid’ te verrichten. Dit is dus de arbeid die in de arbeidsovereenkomst was bepaald. Let op: uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer wegens ziekte uit dienst is gegaan.

De compensatie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juli 2015, toen trad de wettelijke transitievergoeding in werking. De regeling geldt dus ook voor vergoedingen van vóór de inwerkingtreding van de Wet Compensatie Transitievergoeding. U kunt maximaal de vergoeding terugkrijgen die verschuldigd was op het moment dat de 2 jaar ziekte is verstreken. Let op: u moet kunnen bewijzen dat er bij het einde van het dienstverband een transitievergoeding is betaald.

3. Hoe vraagt u de compensatie aan?
De compensatie moet worden aangevraagd bij UWV. Daarvoor heeft u een E-herkenning nodig. Wanneer u nog geen E-Herkenning heeft is het dus zaak om deze snel aan te vragen.

Bij de aanvraag moeten de volgende (bewijs)stukken worden overgelegd:
1. De arbeidsovereenkomst;
2. Het bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de bevestiging van de opzegging, de uitspraak van de kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst;
3. De berekening van de transitievergoeding en de loonstroken van vóór de ziekmelding van de werknemer en van na de 2 jaar ziekte.;
4. Het bewijs dat de transitievergoeding is betaald en wanneer.

Let op: voor ‘oude gevallen’ geldt dat de compensatie voor 1 oktober 2020 moet zijn aangevraagd. Dit geldt voor alle vergoedingen die voor 1 april 2020 zijn betaald.

Voor ‘nieuwe gevallen’, dus van na 1 april 2020, geldt dat binnen 6 maanden nadat de vergoeding is betaald een aanvraag moet worden ingediend. Wanneer de termijn verstrijkt zonder aanvraag wijst UWV de aanvraag af.

4. Hoe zit het dan met de wijziging van de transitievergoeding door de WAB?
Eind 2019 hebben we u geïnformeerd over het belang om voor 1 januari 2020 slapende dienstverbanden te beëindigen. Op 1 januari 2020 trad namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking, waardoor de transitievergoedingen substantieel lager zijn geworden. Betekent dit dat u slechts deels gecompenseerd wordt? Niet altijd. UWV gaat daar als volgt mee om: voor dienstverbanden die nog in 2019 zijn beëindigd geldt dat de transitievergoeding gecompenseerd wordt volgens de berekenwijze van de Wet Werk en Zekerheid. Het is daarvoor niet nodig dat ook de einddatum van het dienstverband en/of de betaling in 2019 ligt. Bepalend is de datum van het bereiken van overeenstemming, de opzegging of het vonnis van de kantonrechter. U krijgt dan het bedrag vergoed volgens de oude berekening, zoals die zou zijn geweest toen de werknemer 2 jaar ziek was.

Heeft u de ‘hoge’ transitievergoeding betaald aan uw werknemer, maar is dit pas in 2020 overeengekomen? Dan betaalt UWV de vergoeding op basis van de nieuwe transitievergoeding zoals deze geldt onder de WAB. U wordt dan voor een deel niet gecompenseerd.

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

 

Marcel de Jong
Marcel de Jong is Jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Marcel de Jong een mail: reageren@rmu.nu.
Delen