Bijbelstudie Corona Week #15

06 APRIL 2020

 Lezen | Jesaja 53

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Intro

De stille week voor Goede Vrijdag is begonnen. Een week waarin door de crisis de stilte extra nadrukkelijk spreekt. Niet alleen omdat het stil is geworden, maar ook omdat er zoveel geleden wordt door zieken en mensen in rouw. Het is lijdenstijd.

In zijn Matthäus Passion opent Bach met een koraal. In dat koraal klinkt de oproep om te klagen. Er wordt ook gewezen op de Bruidegom en het lijdende Lam. Ook Zijn geduld komt aan bod. Het koraal sluit af met: ”Ziet—waarheen?—op onze schuld. Ziet Hem uit liefde en genade zelf het kruishout dragen.” Een tweede koor zingt door het eerst koor heen over het geslachte Lam. Dat Lam staat centraal midden in het klagen.

In Jesaja 53 gaat het ook over het Lam. Hij is de Man van smarten. In dit overbekende hoofdstuk gaat het over het onaanzienlijke. Het gaat ook over wat door en in Christus bereid is voor zondaren die in Hem geloven en zich helemaal op Hem verlaten. Die mogelijkheid en Zijn bereidheid zijn zo groot dat het nooit klein te krijgen is. Het Offerlam waardoor de weg tot God geopend is en het leven te vinden is in en bij Hem. Hij is Middelaar Die alles meebrengt omdat er bij een mens niets gevonden worden. Daarom moest Hij Zijn lijdensweg van 33 jaar gaan. Van het begin tot het eind.

Mediteer deze week eens over het voorgaande en de woorden uit Jesaja 53. Wat is nieuw en spreekt je persoonlijk aan?


Even terug naar de oproep om te klagen. Daar zijn ook in deze crisis meerdere redenen voor. Grote zorgen om je baan of onderneming horen daar ook bij. Het verliezen van werk of de onzekerheid over omzet kunnen grote impact hebben. Net zo goed als verdriet over de gebrokenheid als gevolg van de zonden in ziekte en rouw. Daar biedt dit hoofdstuk ook ruimte voor. Of beter gezegd; God weet en ziet dat en heeft in Zijn openbaring daar stem aan gegeven. Lees vers 4 en 5 nog maar eens.

De ziekten en smart die ons als gevolg van de zonde ten deel valt, heeft Hij ook gedragen. Hij droeg de grootste last zonder te klagen. Hij deed het niet alleen om de oorzaak van de zonde maar ook de gevolgen ervan. De lijdende Borg heeft de totale last van de zonde gedragen. Ook het leed van deze Coronacrisis was daar onderdeel van. Dat koste Hem Zijn leven. Hij is er door verbrijzeld en het heeft Hem striemen, angst en pijn opgeleverd. Veel meer dan met menselijke woorden is te duiden.

Bij het herlezen van Jesaja 53 valt op hoe veel en vaak het over het Lam gaat. 35 keer gaat het over ‘Hij’ in dit hoofdstuk.
Hij had geen gedaante nog heerlijkheid
Hij heeft onze krankheden op Zich genomen
Hij is om onze overtredingen verwond en verbrijzeld
En ook:
Hij heeft veler zonden gedragen.
Hij zal zaad zien
Hij zal om de arbeid van Zijn ziel het zien en verzadigd worden
Hij zal rechtvaardig maken

Het is van het begin tot het eind het werk van Jezus als Lijdende Borg. En dat werk is het lijden door de zonde en haar gevolgen te (ver)dragen voor vijandige zondaren. Het bracht Hem in de grootste crisis; verlaten door Zijn Vader. Dat deed Hij om zalig te maken.

Welke respons leeft er in je hart als je dit biddend overdenkt?

Smeek God om (meer) kennis van Hem en Zijn werk om te leren antwoorden in geloof en gehoorzaamheid.

  

Chor I und II

Kommt ihr Töchter helft mir klagen. Sehet—wen?—den Bräutigam, Seht ihn—wie?—als wie ein Lamm, Sehet—was?—seht die Geduld, Seht—wohin?—auf unsre Schuld. Sehet ihn aus Lieb’ und Huld Holz zum Kreuze selber tragen.

Koor I en II

Komt o dochters, helpt mij klagen. Ziet Hem—wie?—de Bruidegom. Ziet Hem—hoe?—zoals een lam. Ziet dan—wat?—ziet Zijn geduld. Ziet—waarheen?—op onze schuld. Ziet Hem uit liefde en genade zelf het kruishout dragen.

Choral (Soprano di ripieno)

O Lamm Gottes, unschuldig Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, Allzeit erfund’n geduldig, Wiewohl du warest verachtet, All’ Sünd’ hast du getragen, Sonst müssten wir versagen. Erbarm’ dich unser, o Jesu!

Koraal (Jongenskoor, eenstemmig)

O Lam van God onschuldig, Dat aan het kruishout werd geslacht. Gij was altijd geduldig, hoewel Gij werd veracht. Alle zonden hebt Gij gedragen en daardoor ons van de dood ontslagen. O Jezus, ontferm u over ons!

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen