Bijbelstudie Week #27

29 JUNI 2020

 

Of download de podcast hier als mp3-bestand 

Lezen | Handelingen 4: 13-31

Intro

Dit is voorlopig de laatste Bijbelstudie. Dat is niet alleen zo omdat een vakantieperiode aanstaande is. Met de afschaling van de meeste crisismaatregelen vervalt ook de directe aanleiding waarom we met deze Bijbelstudies begonnen zijn. We nodigen je overigens uit om ons te laten weten welke behoefte je hebt aan bezinning rond werk en geloof.
Wij kijken vooruit. Hoe verder? Opgelucht? Voorzichtig? Op oude voet? Petrus en Johannes gingen met vrijmoedigheid van start als apostelen. Daar gaat deze Bijbelstudie over.

Uitleg

Petrus en Johannes hebben een kreupele man genezen in de naam van Jezus. Het volk is diep onder de indruk. Dat komt niet alleen door het wonder. In vers 13 staat dat de vrijmoedigheid waarmee Petrus en Johannes optreden opvalt. En: “zij kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.”

De raad zet Petrus en Johannes onder druk. Ze willen hen het zwijgen opleggen. In vers 18 staat dat hen verboden wordt om in de Naam van Jezus te spreken. De repliek in vers 19 is helder: we zijn God meer gehoorzaam dan mensen. “Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.”

Petrus en Johannes doen verslag in het midden van hun broeders en zusters. Gezamenlijk gaan ze in gebed. In vers 24 t/m 30 is het gebed te lezen. Naast de lofprijzing worden er vanuit het Oude Testament lijnen benoemd over Wie God is en wat Hij gedaan heeft. Het gebed besluit met het gegeven dat velen zijn ‘opgestaan tegen Zijn Gezalfde’; dat is tegen Jezus.

In vers 31 lezen we dat Gods Geest uitgestort wordt. De aarde beweegt en allen spreken vrijmoedig over God en Zijn werk. Net als Petrus en Johannes gedaan hadden.

Toepassing

Christenen zijn het zout en licht in deze wereld. Het innemen van onze plaats is tijdens en na de crisis een blijvende opdracht. Dit gedeelte laat zien dat vrijmoedigheid een gave is. Vrijmoedig spreken betekent dat je zegt wat er gezegd moet worden, zonder iets achter te houden. Het betekent ook dat iemand alles kan zeggen wat hij of zij te zeggen heeft. Dat gaat over de vrijheid van meningsuiting en de ruimte die hier voor is.

In onze tijd is de vrijheid van meningsuiting een belangrijk grondrecht. Laten we als christenen er nadrukkelijk gebruik van maken om Gods Woord door te geven en het goede van Hem te laten horen. Het is een zegen dat die ruimte er is. Door de crisis zijn mensen meer dan anders op zoek naar vastheid en duiding. Gods Woord wijst ons de weg en dat mogen we doorgeven. Omdat God goed is en omdat Hij regeert.

Toch is het niet de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes waar het om draait. De combinatie met het gebed moeten we niet vergeten. God geeft de gave van vrijmoedigheid door Woord en gebed. Wij zijn en blijven afhankelijk van Gods hulp en zegen. Hem alleen alle eer!

Ken jij het vrijmoedig spreken op jouw eigen manier? Wat neem je je voor vanuit dit gedeelte?


Bemoediging

Spreken met vrije moed is een gave van God. Daar hoef je niet geleerd of getraind voor te zijn. Het is ook niet een gave of opdracht voor alleen de apostelen of voorgangers. De samengekomen gemeente bidt met elkaar waarop allen vervuld worden met de Geest en vrijmoedigheid in het spreken ontvangen. God deelt deze gave dus breed uit. Hij Die onze tong gemaakt heeft, wil op de juiste momenten geven wat nodig is. Als het moet in een voor ons vreemde taal.

De Geest van Pinksteren is uitgestort en Hij leeft. Laten we in het nieuwe normaal en de tijd die voor ons ligt bidden om de gave en hulp van Gods Geest. In je werk of studie, maar ook in de buurt of straat waar je woont. Om van Hem te getuigen. Totdat Hij komt.

Geloof je dat Gods Geest ook jou tong kan en wil aanraken? Bid Hem om Zijn gave.

 

Psalm 86 : 6
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen