Dit zijn de regels rond thuiswerken

05 JUNI 2020

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben veel werknemers massaal kennisgemaakt met thuiswerken. Het ziet er naar uit dat het thuiswerken ook een onderdeel zal zijn van het ‘nieuwe normaal’. Maar hoe zit het eigenlijk met de regels met betrekking tot thuiswerken?

1. Ook na Covid-19 wil ik graag thuiswerken. Hoe regel ik dat met mijn werkgever?

In 2016 is de Wet Flexibel Werken in gevoerd. Op grond van die wet kun je je werkgever vragen om je arbeidsplaats aan te passen, zodat je thuis kunt werken. Dat kan alleen als je tenminste 26 weken in dienst bent en je werkgever tenminste 10 werknemers in dienst heeft. Het verzoek dien je tenminste 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk in bij je werkgever. Je werkgever moet je verzoek in overweging nemen en met je overleggen als hij het verzoek af wil wijzen. Hij moet de beslissing schriftelijk aan je meedelen en als hij het verzoek afwijst, dit schriftelijk motiveren.

2. Wat moet mijn werkgever regelen voor mijn thuiswerkplek?

In de Arbowet ligt vast dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek van de werknemer. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat ook de thuiswerkplek moet zijn ingericht volgens de ergonomische beginselen. Alleen als dat redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevraagd hoeft dat niet. Maar dat zal niet snel het geval zijn.

De werkgever is ook verantwoordelijk voor het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, waarin aandacht besteed wordt aan de thuiswerkplek.

Mag ik als werkgever onbelast een werkplek thuis inrichten voor mijn werknemers?

Een bureaustoel, laptop, headset, gereedschap of een internetaansluiting etc. mag alleen belastingvrij ter beschikking worden gesteld als er is voldaan aan het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium.

Daarvan is sprake als:

a. De voorziening moet naar het redelijk oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een   behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking

b. De werkgever betaalt de voorziening en rekent de kosten niet door aan de werknemer

c. Bij einde van de dienstbetrekking moet de werknemer de voorziening teruggeven aan de werkgever of de restwaarde betalen.

3. Waar moet ik verder nog aan denken?

Om te voorkomen dat er achteraf onduidelijkheid ontstaat over de gemaakte afspraken is het goed om de afspraken vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Denk daarbij aan afspraken over wanneer je thuis kunt werken, wat de werktijden zijn, de arbeidsomstandigheden, onkostenvergoedingen en (digitale) veiligheid.

Delen