• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Loonontwikkeling in zorg baart zorgen

15 JUNI 2017

Onlangs is er in de zorgsector een aantal cao’s opnieuw afgesloten, zoals de Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen, Jeugdzorg  en GGZ en iets langer geleden (oktober 2016) de cao voor de Verpleeg-/Verzorgingshuizen en Thuiszorg (met een afsplitsing van naar een cao Kraamzorg).

Met deze cao-akkoorden is er voor circa een miljoen werknemers (waarvan ruim 3000 RMU-leden) weer helderheid gekomen over hun arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren.

ORT-kwestie

Met deze akkoorden is er ook een einde gekomen aan de discussie rondom de ORT-kwestie. Uit uitspraken van het Europese Hof bleek dat werknemers recht hadden op de uitbetaling van ORT-vergoeding over de periode waarop zij vakantie hadden. Hierover lag nog een stevig discussiepunt op de cao-tafel over de vraag hoe om te gaan met de nabetaling over de afgelopen jaren. In de cao’s zijn hier nu afspraken over gemaakt in de vorm van een (of meerdere) eenmalige uitkeringen.

De RMU is blij dat hierover overeenstemming is bereikt. In de discussie die sinds 2015 speelt heeft de RMU haar zorgen uitgesproken over de mogelijke gevolgen voor de zorgsector, en heeft de RMU partijen bij de diverse cao’s opgeroepen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Het is goed om te zien dat er ook daadwerkelijk afspraken zijn gemaakt, waardoor de discussie tot een einde loopt.

Wat moeten we nu verder vinden van de gesloten cao-akkoorden?

Hierop zijn diverse antwoorden te geven. De ene persoon is er blij mee, omdat hiermee weer rust in de organisaties ontstaat wat betreft arbeidsvoorwaarden, de ander vindt de loonsverhogingen onvoldoende.

Inzoomend op de loonsverhogingen voor de genoemde cao’s krijgen we het volgende beeld:

 Berekening van de gemiddelde loonstijging gemeten over de looptijd van de cao. Optelsom van alle percentages gedeeld door het aantal maanden van de cao-looptijd, keer 12.

Wat vindt de RMU?

Afgezet tegen de loonwens van de RMU, 2,5% voor het jaar 2017, lopen alle cao’s in de zorg achter bij de gewenste ontwikkelingen. De eenmalige uitkeringen en de verhoging van de eindejaarsuitkering in een aantal cao’s kunnen dit gat niet volledig dichten. Tel daarbij op dat de lonen in de zorg al niet hoog zijn en dat het werken in deze sector daardoor al niet aantrekkelijk is. Dit baart zorgen, zeker gezien het feit dat alles er op wijst dat in de komende jaren er duizenden werknemers nodig zijn in de zorg. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal het steeds moeilijker worden om werknemers te kunnen vinden. Loon is een niet onbelangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van de sector.

Recent gaf ook de DNB nog aan dat de lonen achterblijven bij de economische groei. Dit pleit ervoor dat er toch ook vanuit Den Haag een stevig beleid moet komen om met name ook de arbeidsvoorwaarden en loonontwikkeling in de zorgsector te verbeteren. Dit is nodig om de kwaliteit van de Nederlandse zorgsector op peil te houden.

Gerro de Jager
Gerro de Jager is juridisch medewerker Collectieve Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Gerro de Jager een mail: reageren@rmu.nu.
Delen