Privacyverklaring

Privacyverklaring Reformatorisch Maatschappelijke Unie

Algemeen

De RMU biedt u door middel van onze website www.rmu.nu diensten, antwoorden, artikelen en praktische informatie aan op het gebied van werk, sociale zekerheid, inkomen, medezeggenschap en ethische thema’s rondom arbeid en beroep. Via deze site kunt u ook lid worden van de RMU en ons uw vragen stellen, per bericht of door middel van de chatfunctie. We delen ook veel van onze informatie door middel van bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven en sociale media. Om deze informatie te kunnen verstrekken verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze gegevens. Welke persoonsgegevens wij precies gebruiken en met welk doel, kunt u lezen in deze privacyverklaring.

De RMU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De RMU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of heeft verstrekt. Als u lid bent geworden van de RMU, of een digitaal product afneemt, of een vraag stelt via de website, laat u gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt, beheerd en beveiligd. De RMU houdt zich daarbij aan de vereisten die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder meer dat de RMU:

 • duidelijk vermeldt waar we persoonsgegevens voor verwerken;
 • voor onze online dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring op de website;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden (zie onder)
 • u altijd vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming de persoonsgegevens te verwerken
 • adequate beveiligingsmaatregelen neemt om deze persoonsgegevens te beschermen
 • dezelfde maatregelen vraagt aan partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • uw rechten garandeert om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • nooit ongevraagd, op welke manier dan ook, uw persoonsgegevens openbaar maakt
 • garandeert dat uw persoonsgegevens zijn afgeschermd en onzichtbaar voor iedereen, behalve voor u
 • uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is voor het leveren van onze diensten


De RMU verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam en voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke staat: gehuwd of ongehuwd
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Lidnummer
 • Werkgeversgegevens (naam, adres, sector)
 • Cao gegevens
 • Een lidmaatschap van een ondernemingsraad of een medezeggenschapsraad
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Dossiergegevens die we in het kader van de behandeling van een juridisch dossier verstrekt krijgen (zie onder)
 • Overige gegevens die u actief aan de RMU heeft verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de website aan te maken, of anderszins

Dossiergegevens en bijzondere persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van onze (juridische) dienstverlening ontvangt de RMU ook persoonsgegevens. Met het oog op het bieden van adequate rechtshulp, worden gegevens en relevantie (schriftelijke) informatie over een rechtsgeschil of een rechtsvraag vastgelegd. Denk daarbij aan loonstroken, arbeidsovereenkomsten, gespreksverslagen, medische gegevens (van het UWV). Maar het kan ook gaan om gegevens van uw wederpartij in het geschil of van eventuele derden of getuigen die betrokken zijn.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat een foutieve verwerking of registratie een grote impact op de privacy kan hebben. Het kan daarbij gaan om gegevens omtrent geloofsovertuiging, gezondheid, politieke overtuiging, etniciteit of strafrechtelijke gegevens. In sommige gevallen zal de RMU dergelijke gegevens ontvangen, met name in het kader van de behandeling van juridische dossiers. Onze werknemers zijn geïnstrueerd om ten aanzien van dergelijke gegevens de hoogst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.

Ook het gegeven dat u lid bent van een vakorganisatie, de RMU, is een bijzonder persoonsgegeven. Soms moet dit gegeven aan anderen gemeld worden, bijvoorbeeld aan een werkgever of aan een derde persoon of instantie. Dit gebeurt dan in het kader van onze dienstverlening aan u.

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt en gebruikt om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. U kunt altijd kenbaar maken dat de RMU dergelijke bijzondere persoonsgegevens niet meer mag registreren en verwerken. Dat zou dan wel kunnen betekenen dat de juridische dienstverlening niet meer adequaat verleend kan worden.

Op welke wijze verkrijgt de RMU uw gegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Daarmee verleent u ons toestemming uw gegevens te registreren en te verwerken. Bijvoorbeeld als u lid bent geworden, of een digitaal product afneemt, informatie opvraagt of gebruik maakt van onze (juridische) dienstverlening. De rechtmatige grondslag voor het verwerken van deze gegevens is in deze gevallen uw toestemming. Maar daarnaast kunnen wij eventueel gegevens ontvangen van een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een instantie het UWV of een pensioenfonds. Ook is het in het kader van onze juridische dienstverlening soms noodzakelijk om deze gegevens door te geven aan een derde persoon of instantie. Naast uw toestemming is de rechtmatige grondslag in deze gevallen gelegen in de hulpverleningsovereenkomst die we met u zijn aangegaan.

Voor welke doelen gebruikt en bewaart de RMU uw gegevens?

 • Ten behoeve van een correcte ledenadministratie
 • De RMU kan gemakkelijk en snel contact met u opnemen als het gaat om zaken rondom uw RMU-lidmaatschap, en u hoeft uw gegevens niet bij ieder verzoek aan ons opnieuw in te vullen
 • Om onze (juridische) dienstverlening aan u adequaat te kunnen uitvoeren
 • Voor het afhandelen van uw (contributie)betalingen
 • Het verzenden van onze (nieuws)brieven en magazines
 • Om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • (later: om u de mogelijkheid te bieden een persoonlijke ledenomgeving op onze website aan te maken

Afmelding nieuwsbrieven

Van RMU-leden wordt het e-mailadres automatisch aan de mailinglijst voor nieuwsbrieven vanuit de betreffende RMU-sector toegevoegd. Hetzelfde geldt voor het magazine RMU.NU. Afmelden kan door zelf contact met ons op te nemen of via een formulier op onze website.

Delen met derden

De RMU zal uw gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten waarop u als RMU-lid recht heeft, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst ter garantie van eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging als wij u garanderen. De RMU blijft verantwoordelijk voor verwerkingen door derden.

Uw rechten

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens verwerken. U kunt ook een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen.

Om van deze mogelijkheden gebruik te maken, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@rmu.nu. U ontvangt dan van ons een formulier waarop u uw wens kunt aangeven. Stuur dit formulier vervolgens naar RMU, Postbus 900, 3900 AX Veenendaal, of per e-mail naar info@rmu.nu. U ontvang van ons uiterlijk binnen een maand een reactie op uw verzoek.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of u bent van mening dat wij ons niet aan de regels houden, kun u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor contactinformatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijnen

De RMU bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens aan ons zijn verstrekt. Deze bewaartermijn kan per doel verschillen en kan ook afhankelijk zijn van de aard van de gegevens. Zo zullen wij uw persoonsgegevens blijven bewaren zolang u lid bent. Maar ook na afloop van het lidmaatschap kan het zijn dat wij wettelijk gezien verplicht zijn uw gegevens een bepaalde periode te blijven bewaren, bijvoorbeeld voor een fiscale verantwoording van onze administratie. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd.

Registratie van uw websitebezoek?

De RMU maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is https://www.rmu.nu. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde gegevens en op rectificatie en / of verwijdering daarvan. Stuur ons dan een e-mail aan info@rmu.nu De RMU verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

De RMU maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies
  • pollX: Cookie die opslaat of u heeft gestemd bij een bepaalde poll. De X staat voor een uniek cijfer.
  • Hotjar: RMU maakt gebruik van Hotjar om surfgedrag te observeren en inzicht te krijgen in het surfgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren.
 • Analytische cookies
  • De RMU maakt gebruik van Google Analytics-cookies . (cookienamen: __utma, __utmb, __utmc, __utmz). Daarvoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. RMU gebruikt deze cookie om bezoekersgedrag in kaart te brengen en op deze manier de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. RMU ziet niet wie (of welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
De RMU maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Beveiliging

De RMU neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan:

 • de RMU schermt de toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • de RMU maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • de RMU houdt logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en intervenieert hierop indien nodig
 • firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven

De RMU maakt gebruik van AFAS online. AFAS online maakt gebruik van twee datacenters, welke eigendom zijn van Leaseweb, één van de grootste leveranciers van datacenterdiensten. Leaseweb datacenters hebben een hoge betrouwbaarheid en zijn gecertificeerd op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Voor alle gebruikte datacenters is minimaal een ISO9001 en ISO27001 certificering van toepassing. AFAS toetst jaarlijks of wordt voldaan aan de eisen van leveranciers in het productieproces. Beide datacenters voldoen aan strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De RMU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, over inzage of wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens, als u twijfelt aan de beveiliging van uw gegevens, of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 0318-543030 of e-mailadres info@rmu.nu.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu