Voorwaarden rechtshulpverlening

Voorwaarden Rechtshulpverlening RMU

Naast bezinning is het behartigen van de belangen van de leden in situaties die in direct verband staan met hun arbeidssituatie één van de hoofdtaken van de RMU. Om deze taak te kunnen uitvoeren, gelden een aantal algemene voorwaarden tussen het lid en de RMU. Bij de inschrijving wordt het lid op deze voorwaarden gewezen. De voorwaarden zijn digitaal beschikbaar.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening in de vorm van rechtshulpverlening door de RMU aan leden van de RMU.

Definities

In deze voorwaarden rechtshulpverlening wordt verstaan onder:

De RMU: de vereniging Reformatorisch Maatschappelijke Unie van Werknemers te Veenendaal,
Het lid: de natuurlijke persoon die volgens de statuten lid is van de RMU.

1. Rechtshulpverlening

Het lid heeft recht op rechtshulpverlening met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. Het lid is gehouden zijn rechtshulpvraag ter behandeling neer te leggen uitsluitend bij het kantoor van de RMU. De beslissing om al of niet een hulpvraag in behandeling te nemen behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de RMU. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

a. De hulpvraag moet liggen binnen het kader van de statutaire grondslag en de statutaire doelstellingen van de RMU.

b. De beoordeling van de vraag of en in welke mate het lid een beroep kan doen op juridische dienstverlening, berust uitsluitend bij de RMU. Hierbij is van belang dat er sprake is van voldoende belang en proceskans. De RMU behoudt zich het recht voor om in elke stand van de behandeling van de hulpvraag opnieuw deze afweging te maken.

c. Indien RMU de hulpvraag in behandeling neemt, ontstaat er een hulpverleningsovereenkomst tussen de RMU en het lid. Op deze hulpverleningsovereenkomst zijn van toepassing de onderhavige ‘Voorwaarden rechtshulpverlening RMU’. Uit de hulpverleningsovereenkomst ontstaat ten aanzien van de RMU een inspanningsverplichting, waarbij de RMU zich verbindt tot een adequate behandeling van de hulpvraag en aandacht te besteden aan de belangen van het desbetreffende lid.

d. De RMU beslist wie de hulpvraag in behandeling neemt.

e. Het lid heeft geen recht op een vrije keuze van een externe rechtshulpverlener, advocaat of adviseur. De beslissing tot het inschakelen van een externe deskundige op grond van artikel 6 of artikel 7 alsmede de keuze van de externe deskundige en / of de organisatie waarvoor deze werkzaam is, berust uitsluitend bij de RMU.

2. Vormen van hulpverlening

De hulpverlening kan worden onderscheiden in individuele rechtshulpverlening en collectieve belangenbehartiging:

Onder individuele rechtshulpverlening wordt verstaan: het adviseren van het RMU-lid, het behartigen van zijn belangen en / of het al dan niet in rechte optreden ten behoeve van het hulpvragende lid jegens een derde als wederpartij.
Onder collectieve belangenbehartiging wordt verstaan: het geven van voorlichting en advies aan meerdere leden, het al dan niet in rechte optreden namens meerdere leden, alsook het onderhandelen met derden namens meerdere leden.

3. Grenzen rechtshulpverlening en uitsluitingen

a. De rechtshulpverlening kan niet buiten de doelstellingen zoals omschreven in artikel 3 lid 3 en 4 van de statuten van de RMU treden. Rechtshulpverlening wordt alleen verstrekt aan leden van de RMU. Individuele of collectieve belangenbehartiging kan slechts betrekking hebben op sociaal-economische en / of juridische belangenbehartiging inzake kwesties voortvloeiend uit of samenhangend met het arbeidsovereenkomstenrecht, het collectieve arbeidsrecht, het ambtenarenrecht of het sociale zekerheidsrecht.

b. Rechtshulp wordt niet verleend in geschillen op het terrein van arbeidsongevallen, beroepsziekten, zorgverzekeringen, studiefinanciering, stages, loon- en inkomstenbelasting, volksverzekeringen en toeslagen.

c. De rechtshulpverlening beperkt zich binnen Nederland, in zaken waarin de Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht of in Nederland geldend internationaal recht van toepassing is.

d. Rechtshulp wordt niet verleend in zaken waarin cassatieberoep bij de Hoge Raad wordt ingesteld of dient te worden ingesteld. Deze uitsluiting omvat tevens de aanvraag van een cassatieadvies.

e. Rechtshulp wordt niet verleend in zaken waarin hoger beroep wordt ingesteld tegen uitspraken van de kantonrechter. De RMU kan na overleg met het lid van het voorgaande afwijken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en artikel 7.

f. Er bestaat geen recht op rechtshulpverlening in zaken waarbij of waarin het lid opzettelijk onrechtmatig of opzettelijk wederrechtelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld, als gevolg waarvan de gebeurtenis die het juridisch probleem heeft doen ontstaan het redelijkerwijs te verwachten gevolg is geweest van het handelen of nalaten van het lid.

g. Er bestaat geen recht op rechtshulpverlening in zaken die zijn ontstaan voorafgaand aan de aanvang van het lidmaatschap. In afwijking hiervan kan de RMU besluiten dat rechtsbijstand wordt verleend in een zaak die ontstaan is voor de aanvang van het lidmaatschap indien het lidmaatschap een aanvang neemt tijdens een traject van collectieve belangenbehartiging waarbij het lid betrokken is, mits het betreffende lid tenminste drie kalenderjaren lid blijft van de RMU met inachtneming van de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten en verplichtingen.

h. Er wordt geen rechtshulp verleend indien er sprake is van een achterstand in de betaling van de contributie. Reeds lopende rechtshulpverlening zal in geval van een dergelijke betalingsachterstand worden gestaakt.

i. Er wordt geen rechtshulp verleend indien het lid reeds rechtsbijstand van en door een andere rechtshulpverlener heeft ingeschakeld.

4. Arbitrage en bindend advies

Als beide partijen zich willen conformeren aan een arbitrage-uitspraak of bindend advies, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbitragecommissie. Het arbitragereglement van de RMU (verkrijgbaar op het RMU-kantoor) is van toepassing op de arbitrage of het bindend advies.

5. RMU-stijl rechtshulpverlening

De RMU is in de uitoefening van de hulpverlening gebonden aan de statutaire grondslag en de statutaire doelstellingen van de vereniging. Het handelen van de RMU kan te allen tijde aan deze normen getoetst worden.
Het voorgaande houdt onder meer het volgende in:

a. omdat de hulpverlening genormeerd wordt door de grondslag en begrensd door de doelstelling van de RMU, is de RMU te allen tijde gehouden de redelijkheid en billijkheid van de hulpvraag alsmede de beoogde oplossing niet alleen aan het geldend recht maar ook aan de grondslag en doelstelling te toetsen;

b. de RMU is gehouden tot het, waar mogelijk, toepassen van hoor en wederhoor;

c. de RMU zal, zoveel als mogelijk, in het kader van de dienstverlening een geschil in der minne trachten te beëindigen.

6. Kosten dienstverlening voor leden

a. De kosten van de dienstverlening worden, behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen, in beginsel gedragen door de RMU. Eventuele hiervan afwijkende afspraken dienen overeengekomen te worden voorafgaande aan het moment dat de desbetreffende kosten gemaakt worden.

b. De beslissing om de hulpvraag in behandeling te nemen berust bij RMU.

c. Verschuldigde griffiegelden, deurwaarderskosten, afschriften uit registers en verdere verschotten, alsmede de kosten van het inschakelen van externe expertise op medisch en (psycho)sociaal gebied, komen in ieder geval voor rekening van het lid.

d. De RMU kan, na overleg met het lid, besluiten een externe deskundige in te schakelen ter advisering of ter verdere behandeling van de hulpvraag. Voor leden van de RMU zijn de kosten van de externe deskundige, met in achtneming van de in sub e vermelde drempel, voor rekening van de RMU, voor zover het inschakelen van de externe deskundige noodzakelijk is voor het verlenen van de (rechts)hulp en de (rechts)hulp valt binnen de grenzen als genoemd in artikel 3.

e. Indien RMU een externe deskundige heeft ingeschakeld, heeft het lid recht op 25 uur kosteloze dienstverlening door de ingeschakelde externe deskundige, behoudens hetgeen hieronder onder f en g is bepaald. Na overleg met het lid kan RMU beslissen het aantal uren te verhogen.

f. Indien het lid hoger beroep of cassatie tegen een vonnis of beschikking wenst aan te tekenen, worden de daarmee gepaard gaande kosten van de externe deskundige slechts vergoed op grond van het in sub d bepaalde nadat RMU daartoe op grond van artikel 3 sub 3 een afzonderlijk positief besluit heeft genomen.

g. Proceskosten, boetes of enige vorm van opgelegde schadevergoeding komen voor rekening van het lid indien het lid daartoe in een gerechtelijke procedure wordt veroordeeld, evenals enig ander uit de procedure voortvloeiend financieel nadeel.

h. Iedere vergoeding voor de gemaakte kosten voor rechtsbijstand die in een procedure aan het lid worden toegekend, komen ten goede aan RMU.

i. Iedere beslissing inzake het inschakelen van externe deskundige en de bekostiging daarvan berust uitsluitend bij RMU.

j. Indien een externe deskundige wordt ingeschakeld ter verdere behandeling, geschiedt de dienstverlening door de externe deskundige vanaf dat tijdstip op naam van het lid en onder verantwoordelijkheid van de externe deskundige.

7. Rechtshulpverlening aan niet-leden en kosten

a. Niet-leden die binnen drie maanden na aanmelding als lid een beroep doen op de rechtshulpverlening van de RMU, kunnen daarvoor in aanmerking komen met inachtneming van de navolgende voorwaarden:

  • De hulpvraag wordt eerst in behandeling genomen na betaling van een entreegeld ter grootte van honderd euro.
  • Indien deze hulpvraag resulteert in een ledenzaak waarbij dossiervorming optreedt, bedraagt het entreegeld driehonderd euro.
  • Het lid is verplicht om mee te werken aan een automatische incasso van het entreegeld.
  • Het betreffende lid dient tenminste drie jaren onafgebroken lid te blijven van de RMU.
  • Het desbetreffende lid komt niet in aanmerking voor de vergoeding van de kosten van een externe deskundige als genoemd in artikel 6. In afwijking hiervan kan de RMU besluiten het betreffende lid toch in aanmerking te brengen voor vergoeding van deze kosten, maar niet eerder dan dat het lidmaatschap tenminste twee jaren onafgebroken heeft geduurd.

b. RMU kan ten allen tijde besluiten een hulpvraag als bedoeld onder 7.a niet in behandeling te nemen.

8. Dossierbeheer

Alle zaken van het lid die bij de RMU worden aangemeld, vallen onder geheimhouding.

De RMU garandeert en respecteert het vertrouwelijk karakter van de informatie. Elk lid heeft recht op inzage van zijn volledig dossier. Voorts kan het lid onjuiste informatie in zijn dossier laten herstellen. Na afloop van de hulpverlening wordt het dossier tien jaar in het archief bewaard. Daarna wordt het door middel van een papiervernietiger ontoegankelijk gemaakt. Het lid heeft gedurende de bewaartermijn van tien jaar het recht op een volledig afschrift van zijn dossier, behoudens aantekeningen gemaakt door de RMU-medewerker voor intern gebruik. Het lid heeft recht op het hem ter beschikkingstellen van of verwijdering van het digitale dossier, behoudens de delen van het dossier die zijn aangemaakt door de RMU-medewerker voor intern gebruik.

9. Aansprakelijkheid

a. RMU draagt zorg voor een verzekering tegen aansprakelijkheid voor beroepsfouten, gemaakt door medewerkers van RMU in de uitoefening van hun beroep.

b. RMU is niet aansprakelijk voor mondeling verstrekte informatie in het kader van eerstelijns rechtshulp.

c. RMU is niet aansprakelijk voor fouten, gedragingen en nalaten van externe deskundigen.

d. RMU is tegenover het lid slechts aansprakelijk ingeval van een beroepsfout, evenwel voor zover de desbetreffende medewerker niet heeft gehandeld als een redelijk handelend vakgenoot.

e. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van RMU in het desbetreffende geval uitkeert.

f. De RMU sluit aansprakelijkheid uit voor zaken die niet door de aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt.

10. Klacht

Indien een lid niet tevreden is over de behandeling van zijn zaak, dan kan hij terzake een klacht indienen bij RMU. De regeling ‘Klachtenprocedure’ is van toepassing.

11. Hardheidsclausule

De RMU is bevoegd om in voorkomende individuele gevallen in positieve zin af te wijken van de in deze voorwaarden dienstverlening neergelegde bepalingen.

12. Wijziging voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden rechtshulpverlening worden bekend gemaakt door middel van een publicatie in het magazine van de RMU en / of op de website van de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu