Visie & Standpunten

Filter op:
Artikelen laden...
Visie & Standpunten

Arbeidsvoorwaardennota 2022

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '22 | De glans van balans

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: werk en privé balans

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking stijgt. Mensen leven steeds langer en er worden minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er minder mensen beschikbaar voor het werk dat er is. Veel kennis en expertise verdwijnt uit bedrijven en organisaties met het vertrek van ouderen. Daarnaast zien we grote veranderingen op de werkvloer ontstaan op het gebied van aansturing (zelfsturing), van automatisering (robotisering) en maatschappelijke trends (thuiswerken en flexwerken, versterkt door corona). Het is dus essentieel om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden. Duurzame inzetbaarheid speelt hier op in. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen gepaard met vergrijzing, maar ook met andere trends als digitalisering en flexibilisering.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: sociaal duurzaam is houdbaar

Duurzaamheid is in. Voor veel mensen heeft dat een groen imago. Afval scheiden, isoleren en energieopwekking door zon en wind zijn daar bekende uitingen van. Bedrijven die actief werk maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben de scoop vaak nog wat breder als het gaat om duurzaamheid. Zij steunen bijvoorbeeld goede doelen met een sociale component. De RMU staat voor sociale duurzaamheid. Dat sluit groene duurzaamheid niet uit maar legt een accent op relaties in arbeid en beroep. In dit hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: speerpunten nota RMU

De RMU heeft in de arbeidsvoorwaardennota voor 2021 veertien speerpunten.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: publieke sector na corona

De coronacrisis laat zien dat de vitale beroepen juist in de publieke sector zitten. De duurzaamheid van deze sector staat echter al jaar en dag onder druk. Reden te meer om oplossingen te zoeken voor een almaar groeiend probleem.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: pensioen & AOW

Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Er moeten belangrijke beleidsmatige knopen worden doorgehakt en keuzes worden gemaakt. Het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is uitgewerkt in een hoofdlijnennotitie die zomer 2020 is ingediend bij de Kamer. In de loop van 2021 wordt de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel verwacht. Het streven is dat 1 januari 2022 de herziening van het pensioenstelsel qua wetgeving gereed is. Daarna start een proces van daadwerkelijke transitie naar een nieuw stelsel. Uiterlijk 1 januari 2026 dienen alle pensioenregelingen aangepast te zijn aan het nieuwe pensioenstelsel.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: de route naar sociale duurzaamheid

De economische crisis die het gevolg is van de coronapandemie heeft pijnlijk de achilleshiel van onze arbeidsmarkt blootgelegd. Die achilleshiel is zodanig verwond dat de arbeidsmarkt ernstig mank loopt. Er was binnen de beroepsbevolking al sprake van een tweedeling tussen werkenden en mensen die om wat voor reden dan ook op een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt staan. Maar ook onder de werkenden is er sprake van een tweedeling, namelijk tussen enerzijds diegenen met een vaste baan (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) en anderzijds diegenen die werken onder een flexibel, los contract (flexwerkers) of zich gedwongen weten als zelfstandige te gaan werken op opdrachtbasis (gedwongen zzp’ers.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Visie '21: arbeid, economie en de Bijbel

Arbeid en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Centraal hierbij staat het principe: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Dit kan worden uitgewerkt in vier Bijbelse uitgangspunten: discipelschap, burgerschap, rentmeesterschap en vreemdelingschap.

Verder lezen
Visie & Standpunten

4 punten voor de informateur

Verder lezen
Visie & Standpunten

Is de RMU voor of tegen loonsverhoging in coronatijd?

Een eenduidig antwoord hierop is niet te geven. Allereerst gelden gemaakte afspraken uit bijvoorbeeld een cao of arbeidsvoorwaardenreglement. Een éénmaal afgesproken loonsverhoging vanuit een cao is niet eenzijdig aan te passen. Dat is in goede tijden ook het houvast van een cao; namelijk het op grote (collectieve) schaal regelen van de arbeidsvoorwaarden.

Verder lezen
Visie & Standpunten

Hier wil de RMU zich sterk voor maken in 2020

Verder lezen