• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Tijd om slapende dienstverbanden wakker te maken!

05 APRIL 2019

Waar doet u verstandig aan als u een zieke werknemer heeft en het dienstverband wil beëindigen? De arbeidsovereenkomst opzeggen of een afspraak maken over een ‘slapend dienstverband’. De RMU-jurist zet de wet- en regelgeving voor u uiteen.

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Voorgeschiedenis

Werknemers die ten minste 24 maanden in dienst zijn en van wie de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden, of niet wordt voortgezet op uw initiatief, hebben recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is ingevoerd op 1 juli 2015 en was opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid.

U bent deze vergoeding in beginsel altijd verschuldigd, dus ook als sprake is van beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte. Dit wordt vaak als onrechtvaardig ervaren, omdat u als werkgever net twee jaar lang het loon door heeft betaald en daarnaast kosten heeft gemaakt in het kader van re-integratie. Werkgevers kiezen er in de praktijk dan ook regelmatig voor om een dienstverband ‘slapend’ te houden. De werknemer verricht in dat geval geen werkzaamheden meer maar blijft wel in dienst bij werkgever, zodat er geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Het voorstel

De wetgever heeft gezocht naar een oplossing om werkgevers tegemoet te komen en zo slapende dienstverbanden te voorkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden overwogen en uiteindelijk is er een voorstel gekomen: er komt een compensatie als u een transitievergoeding betaalt of heeft betaald aan een zieke werknemer. Deze compensatie zal door het UWV worden verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en daar staat een verhoging van de premie tegenover. 

Het is belangrijk dat u rekening houdt met het volgende:

 • De compensatie kan bij het UWV worden aangevraagd vanaf 1 april 2020.
 • De aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend voor transitievergoedingen betaald vanaf 1 juli 2015.
 • De aanvraag moet binnen zes maanden na het betalen van de transitievergoeding worden ingediend.
 • Aanvragen met terugwerkende kracht moeten uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn.
 • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding die in werkelijkheid is betaald.
 • De manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, is niet van belang. Ook als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd, kunt u in aanmerking komen voor de compensatie.
 • Het UWV heeft een beslistermijn van acht weken op een aanvraag tot compensatie. Voor aanvragen met terugwerkende kracht geldt een aangepaste beslistermijn van zes maanden.
Dit voorstel is al in juli 2018 als hamerstuk afgedaan door de Tweede en de Eerste Kamer. Op 26 februari 2019 is de inwerkingtreding gepubliceerd en vastgesteld op 1 april 2020. Daarmee is nu echt duidelijk dat het voorstel op 1 april 2020 in werking treedt en wat de definitieve inhoud wordt.

 

Slapende dienstverbanden

Omdat het voorstel nu definitief is, kunt u eventuele slapende dienstverbanden gaan beëindigen. Als u de vergoeding op dit moment kunt uitbetalen en u voldoet aan de voorwaarden, is er geen juridische reden meer om eventuele slapende dienstverbanden nog langer in stand te houden. De rechter heeft op 28 maart jl. zelfs geoordeeld dat het nu nog in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst strijd met goed werkgeverschap kan opleveren. De wet is namelijk aangenomen en de datum van inwerkingtreding is vastgesteld. Als er geen zicht is op werkhervatting en u geen belang hebt om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, kan uw werknemer beëindiging van het dienstverband met succes afdwingen bij de kantonrechter.

Gegevens verzamelen

Het is belangrijk dat u aan het UWV kunt laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Zorg er dus voor dat u de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag, alvast verzamelt en goed bewaart. Denk hierbij aan:

 • de arbeidsovereenkomst
 • een vaststellingsovereenkomst of ontslagvergunning van het UWV
 • de loonstroken
 • de berekening van de transitievergoeding
 • betaalbewijs van de transitievergoeding

 

Als u de aanvraag rond 1 april 2020 kunt doen, weet u in elk geval dat u de betaalde vergoeding zo snel mogelijk terug krijgt. De verwachting is wel dat dit alsnog even zal duren omdat er veel aanvragen binnenkomen over de afgelopen jaren, maar dan kunt u maar beter vooraan in de rij staan. Agendeer de compensatieaanvraag dus tijdig!
Delen