Terug naar Kennisbank

Democratische rechtstaat

Gepubliceerd op 2021-09-08

Respecteren

Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. (Rom. 13:1)

Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij heengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind. (1 Joh. 2:9-11)

De overheid is er niet voor niets. In de Romeinenbrief legt Paulus uit waarom de overheid belangrijk is. Zij is door God gegeven om de samenleving in goede banen te leiden. De overheid zorgt voor veiligheid en voor toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Ook int de overheid belastingen om bijvoorbeeld wegen en openbaar vervoer aan te leggen en te onderhouden. Paulus noemt de overheid Gods dienares. Dat betekent dat de overheid haar macht niet van zichzelf heeft, maar van God heeft gekregen. Want de HEERE Zelf heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Paulus zegt het zo: ‘Er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd (ingesteld).’ Dat betekent dat je de overheid moet respecteren omdat we daarin uiteindelijk God Zelf gehoorzamen.

Respecteren is iets anders dan blind gehoorzamen. In de tijd van Paulus waren de Romeinen aan de macht. Met de belastingen die zij ophaalde, deed de Romeinse overheid allerlei dingen die door God verboden zijn. Toch zegt Paulus dat christenen die goddeloze overheid moeten respecteren. Hij noemt dat ‘onderworpen’. Dat is een houding van respect en eerbied voor diegenen die gezag over je hebben, zoals je ouders maar ook je juf of meester of de politieagent op straat. Maar het betekent niet dat we het hoeven te accepteren als de overheid verkeerde dingen doet die tegen Gods geboden ingaan.

De Bijbel zegt dat we ook elkaar moeten respecteren. Dat lezen we in het tweede Bijbelgedeelte. Johannes schrijft dat je niet bij God kunt horen als je anderen niet respecteert. Je loopt dan nog in het donker. In het donker kun je zomaar struikelen en vallen. Johannes bedoelt dat je snel verkeerde dingen doet als je anderen niet respecteert. Hoe doe je dat, anderen respecteren? Door de minste te zijn. Dat doe je bijvoorbeeld door eerst te luisteren naar wat de ander zegt of wil en pas dan naar jezelf te kijken. De Heere Jezus zegt het zo: ‘Alle dingen die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo.’ (Matth. 7:12) Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Meedoen

Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; (Rom. 13:3)

Een christen leeft in twee verschillende werelden. In de Bijbel staat dat de gelovigen burgers van de hemel zijn (Fil. 3:20). Ze horen bij de hemel en leven ook op aarde. Het is net alsof ze twee paspoorten hebben: een hemels paspoort en een aards paspoort. In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen. Dat is 17 met zes nullen erachter! Al die mensen bij elkaar vormen een hele verschillende groep. Jong of oud, gezond of ziek, blank of gekleurd, allemaal wonen we in één land en moeten dus met elkaar omgaan. Dat noemen we de samenleving.

In die samenleving zijn er ook christenen. Mensen die in Nederland wonen, werken en naar school gaan, en die tegelijk ook inwoners zijn van de hemel. De Bijbel laat zien dat christenen ook hun plaats in de samenleving mogen innemen. In de brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat christenen het goede moeten doen, want dan zullen ze lof ontvangen en hoeven ze niet bang te zijn voor de overheid. Het is niet de bedoeling dat christenen zichzelf opsluiten op een eiland. Nee, Paulus zegt dat we als goede burgers in ons land moeten leven en het goede voorbeeld moeten geven. Dat betekent allereerst dat we ons aan de wetten moeten houden. Maar het betekent ook dat we altijd het goede moeten zoeken voor de mensen met wie we samenleven. Kijk maar eens om je heen of jij iets kan doen voor iemand in je omgeving. Misschien kun je voor je oude buurvrouw eens de stoep vegen. Of op school de juf of meester helpen met opruimen na schooltijd.

Waarderen

Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? (Ps. 8:4-6)

Ben je wel eens buiten geweest op een donkere, heldere avond? Als je dan naar boven kijkt, kun je honderden of duizenden sterren zien. Wat voel je je dan klein, toch? Zo’n piepklein mensje in zo’n groot heelal met miljarden sterren. Ontzagwekkend! Maar kijk eens in de spiegel? Ook jij bent bijzonder. Net zo bijzonder als al die sterren. Want de HEERE heeft elk mens met eer een heerlijkheid gekroond. Dat lezen we in Psalm 8. Wat betekent dat? God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is de Koning van het heelal. De mens is geschapen als Gods ambassadeur op aarde. Een ambassadeur heeft een hele belangrijke functie. Hij is een vertegenwoordiger van de koning. Aan de vertegenwoordiger kun zien wie de koning is. De Bijbel noemt dat het beeld van God. Elk mens is naar Gods beeld geschapen. Daarom is voor de HEERE iedereen waardevol. Niet omdat ze zelf zo bijzonder zijn of iets heel goed kunnen, maar omdat God Zelf ons allemaal heeft gemaakt.

Als je om je heen kijkt zie je elke dag heel veel verschillende mensen. Lang of kort. Dik of dun. Bruin, zwart of blond haar. Blauwe of grijze ogen. Iedereen is anders. En iedereen is door God met eer een heerlijkheid gekroond, maar wat maken wij er vaak een rommeltje van door lelijk te doen tegen anderen. Of door iemand niet te accepteren omdat hij er iets anders uitziet dan wijzelf. Dat is niet goed. Dan kijken we niet naar anderen zoals God naar hen kijkt. We moeten leren om anderen te waarderen. Ook als iemand heel anders is dan jezelf. Of als iemand gemeen tegen je doet. Natuurlijk is dat niet goed. Het is zonde als we vervelend doen tegen iemand anders. Maar ook als het moeilijk is, vergeet dan niet dat die ander door God naar Gods beeld is geschapen. Net zoals jijzelf. Dat betekent dat je ook jezelf mag waarderen. Kijk nog maar eens in de spiegel en denk dan maar aan Psalm 8.

Accepteren

Daarom, neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. (Rom. 15:7)

Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. (Matth. 22:36-40)

Wat kan het soms moeilijk zijn om anderen te accepteren. Iemand verdragen die lelijk tegen je doet. En dan niet gelijk terugschelden maar je inhouden en iets goeds zeggen over die ander. Toch is dat wel wat de Bijbel zegt wat we moeten doen. Je moet je vijanden liefhebben. Je moet zegenen (dat betekent goede dingen zeggen) wie jouw vervloekt (dat betekent lelijke dingen zeggen) en bidden voor mensen die jou pijn doen. Wat is dat moeilijk! Dat kun je niet van jezelf. Daar heb je Gods kracht en genade voor nodig. Die wil Hij ook geven als je Hem daarom bidt. Als je in de Heere Jezus gelooft en Hem liefhebt, dan ga je ook steeds meer op Hem lijken. De Heilige Geest wil jou leren om steeds meer te gaan doen zoals Hij deed. Jezus heeft nooit iemand die bij Hem kwam, weggestuurd. Hij wil zondige en slechte mensen aannemen en redden.

Als je kijkt naar wie jij zelf bent dan doe je nog zo vaak dingen die de HEERE niet goed vindt. Dan doe je Hem nog zo vaak verdriet. Toch mag je altijd weer terugkomen bij God. Als je echt spijt hebt over wat je hebt gedaan dan mag je dat tegen de HEERE zeggen. Hij zal je nooit wegsturen. Maar als je gelooft in de Heere Jezus dan wil God jou aannemen. Als we dat begrijpen, dan willen we ook anderen aannemen. Dat is wat de Heere Jezus bedoelt als Hij zegt dat je God moet liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu