Terug naar Kennisbank

Maatschappelijk handelen

Gepubliceerd op 2021-09-08

Oprecht

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken; Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na. (1 Petr. 3:10-11)

Het is soms best moeilijk om eerlijk te zijn. Heb je nooit eens gelogen omdat het je beter uitkwam? Toch is dat niet goed, want de HEERE zegt dat je eerlijk moet zijn. Petrus schrijft daarover in zijn brief. Hij zegt dat je allereerst eerlijk moet zijn in wat je zegt. Je moet je tong stillen van het kwaad. Dus niet alleen geen verkeerde dingen doen, maar ook geen verkeerde dingen zeggen. Ook moet je eerlijk zijn in hoe je met anderen omgaat. Dat betekent niet liegen of de ander oplichten met een halve waarheid, want dat is nog steeds een hele leugen. Maar je kunt in wat je zegt en doet heel netjes zijn terwijl je van binnen de ander allerlei lelijks toewenst. Ook dat is niet goed. Petrus zegt dat je af moet wijken van het kwaad, van het verkeerde. Dat betekent dat je niet alleen geen verkeerde dingen doet of zegt. Het betekent dat je je best doet om niet aan verkeerde dingen te denken. Het betekent dat je in je houding de ander open en eerlijk tegemoet treedt.

Maar Petrus zegt niet alleen wat je allemaal niet moet doen. Hij zegt ook wat je wel mag doen. Zie je hoe mooi het in deze Bijbeltekst naast elkaar staat? Je moet niet alleen je tong stillen van het kwaad, maar ook het goede voor de ander zoeken. Je moet de ander niet bedriegen maar juist vrede stichten. Je moet niet alleen van het kwade weggaan maar steeds weer vrede zoeken. Want dat zal de HEERE belonen. Eerlijkheid duurt het langst. Ga eerlijk en open met anderen om. Vertel de waarheid en zorg dat je met woorden of daden geen pijn doet.

Dienen

Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders; alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. (Gal. 5:13)

Toen de Heere Jezus het Heilig Avondmaal instelde met Zijn discipelen, deed Hij iets heel bijzonders. Hij stond op van tafel en deed de kleding van een slaaf aan. Toen bukte Hij voor de discipelen en begon hun voeten te wassen. De Heere Jezus deed het werk van een slaaf! Hij gaf de discipelen een voorbeeld. Als je de groot wilt worden in het Koninkrijk van de Heere Jezus, dan moet je heel klein worden tegenover anderen. Dan moet je de ander dienen. Dat is ook wat Paulus bedoelt in de Bijbeltekst hierboven. Hij zegt dat christenen elkaar moeten dienen door de liefde. Dat geldt als eerste voor christenen onderling. We moeten elkaar de voeten wassen en niet de oren. Maar ook naar de mensen om ons heen mogen we ons dienstbaar opstellen.

Hoe doe je dat? Dienen betekent dat je wat de ander wil belangrijker vindt dan wat je zelf graag wilt. Het betekent dat je behulpzaam probeert te zijn. In alles het goede zoeken voor iemand anders. Maar het is geen slaafse gehoorzaamheid. De Bijbel zegt dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dienen betekent niet dat je altijd alleen maar moet doen wat anderen van je vragen. Zeker niet als dit dingen zijn die tegen de Bijbel ingaan. Dienen is dat we niet alleen maar bezig zijn met wat we zelf graag willen. Dienen is in alles het goede zoeken voor iemand anders.

Ootmoed

Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering; want hij zal als een bloem van het gras voorbijgaan. (Jak. 1:8-10)

Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. (1 Kor. 15:58)

Ootmoed. Een woord wat je vaak in de Bijbel tegenkomt. Het betekent nederig zijn. Maar zie je dat? Er zit nog een ander woord in opgesloten: moed. Dat betekent dapper en flink zijn. In de Bijbel betekent ootmoed als eerste dat je niet alleen maar trots bent op jezelf, maar dat je God dankt voor alles wat Hij je geeft. Ootmoed betekent ook dat je jezelf niet groter maakt dan anderen. Maar je hoeft niet over je heen te laten lopen. Ootmoed in de Bijbel betekent niet dat je een doetje moet zijn. En daarom is moed ook belangrijk. Jakobus zegt dat een dubbelhartig man voortdurend geneigd is om te struikelen. Hij bedoelt allereerst mensen die God en de zonde willen dienen. Dat kan niet goed gaan. Dubbelhartig betekent ook dat iemand niet kan kiezen en geen lef heeft. Ook dat is niet goed.

Misschien vraag je jezelf wel af hoe je dat doet: nederig en moedig zijn tegelijk. Dat vertelt Paulus in de tweede Bijbeltekst. Hij zegt tegen de gemeente van Korinthe dat ze standvastig moeten zijn. Ze hoeven zich niet omver te laten blazen door elke zuchtje tegenstand of problemen. Maar echte nederigheid en moed komen samen in het luisteren en doen wat de HEERE van ons vraagt. Dat is wat Paulus bedoelt met ‘overvloedig zijn in het werk des Heeren’. Je mag enthousiast, vol goede moed laten zien wat het betekent om God te dienen. Want dat zal niet zinloos, niet ijdel zijn. Maar ook nederig omdat je het uiteindelijk niet zelf hebt gedaan maar het God Zelf is die de genade geeft om het goede te kunnen doen. Dus nederig en vol moed. Niet omdat je het zelf allemaal zo goed kan, maar omdat God alles geeft als je op Hem vertrouwt.

Trouw

Vertrouw op den HEERE en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken; En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag. (Ps. 37:3-6)

Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende; Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren. (Tit. 2: 9-10)

Trouw is een van de belangrijkste woorden uit de Bijbel. God Zelf is trouw. Dat betekent dat God doet wat Hij zegt. Als Mozes aan de HEERE vraagt wat Zijn Naam is, dan zegt de HEERE: ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.’ (Ex. 3:14) Hij is dus altijd dezelfde. De HEERE zegt niet vandaag ja en morgen nee. Hij is altijd betrouwbaar. Daarom moet jij ook betrouwbaar zijn. Niet-gelovigen lezen de Bijbel niet. Maar ze kunnen wel aan christenen zien wat er in de Bijbel staat. Door trouw te zijn en betrouwbaar te zijn, laat je iets zien van Wie God is. Psalm 37 zegt dat je op de HEERE mag vertrouwen en het goede mag doen. En dat je elke dag bij wijze van spreken je buik mag vullen met Gods trouw. Dat betekent dat je jezelf mag optrekken aan God die altijd dezelfde is. Die je dus altijd kunt vertrouwen! Die trouw mag je vervolgens ook uitdelen en laten zien naar de mensen om je heen. God geeft daar ook een belofte bij: Hij zal het maken! Je hoeft het dus niet alleen te doen.

De Bijbel zegt ook dat we trouw moeten zijn op de plek die de HEERE ons heeft gegeven. Als mensen door de HEERE worden bekeerd en in Hem gaan geloven, zijn de verschillen tussen mensen niet zo belangrijk meer. Als je gelooft in de Heere Jezus en je juf of meester ook, dan zijn jullie een soort familie van elkaar. Maar het blijft tegelijk wel je juf of meester en daarom moet je wel gehoorzaam zijn. Dat is wat Paulus schrijft in het tweede Bijbelgedeelte. Hij zegt dat ook de slaven nog steeds gehoorzaam moeten zijn tegen hun meester. Ook al geloven slaaf en meester allebei in de Heere Jezus. In Hem zijn alle mensen gelijk en gelijkwaardig maar dat betekent niet dat de gezagsrelatie ineens weg is. Het is juist door trouw te zijn in alle dingen dat je kunt laten zien Wie God is.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu