Terug naar Kennisbank

Ouder & Wijzer | Nalatenschap

Gepubliceerd op 2020-11-02

Erfrecht, (levens)testament, schenk- of erfbelasting... Misschien bent u al eens met uw notaris in gesprek geweest over uw nalatenschap. Het is ook mogelijk dat u op een andere manier met dit onderwerp in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld door het overlijden van een geliefde. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op onderwerpen die betrekking hebben op de nalatenschap.


Erfrecht

Het erfrecht regelt wie wat krijgt uit een nalatenschap en wie zijn schulden moet betalen.
De volgende vragen zijn daarbij van belang.

Wie zijn de erfgenamen?
Wanneer iemand overlijdt, laat de overledene erfgenamen achter. Wie zijn dan de erfgenamen? In de wet staat dat erfopvolging plaats heeft bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.

Wie wijst de wet aan?
De wet wijst allereerst de langstlevende echtgenoot tezamen met de kinderen aan als  erfgenamen. Vervolgens bij ontbreken van deze erfgenamen, de ouders, broers en zusters van de overledene. Tenslotte bij ontbreken van deze personen de grootouders en overgrootouders.
Als zij eerder zijn gestorven, treden hun kinderen in hun plaats (ooms en tantes).

Bij testament benoemd
Wanneer de overledene een testament heeft gemaakt, dan zijn de erfgenamen de in dat testament genoemde personen. Bij vooroverlijden vindt dan plaatsvervulling alleen plaats wanneer dat in het testament is geregeld. Vooroverlijden betekent dat de in het testament genoemde erfgenaam eerder is overleden dan degene die het testament heeft gemaakt.

Heeft het zin om een testament te maken?

Als iemand overlijdt zonder testament en hij laat een echtgenoot en een of meer kinderen achter, dan wordt de nalatenschap verdeeld op basis van de wet. Men noemt dit ab intestaat erfrecht. Het betreft de zogenaamde wettelijke verdeling (sinds 2003 in de wet).
Bij die verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap. De langstlevende moet de schulden voor zijn rekening nemen.
De kinderen krijgen als erfgenaam een vordering op de langstlevende. Die vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. Dit lijkt dus allemaal heel veel op de oude wetgeving. 

Verschil met de oude regeling

Maar de wetgever is verder gegaan. Bij de oude wetgeving was het altijd de vraag of de kinderen hun vordering konden opeisen als de langstlevende echtgenoot over een eigen vermogen beschikte en eigenlijk de vordering best kon uitkeren zonder dat de verzorging in gevaar kwam. Bij de wettelijke verdeling speelt dat helemaal geen rol meer. Ook als de langstlevende echtgenoot al over een groot eigen vermogen of over een prima pensioen beschikt, treedt de wettelijke verdeling in werking en krijgt hij alle goederen zonder aan de kinderen iets te hoeven uitkeren. Wel worden de vorderingen van de kinderen, zolang zij niet uitbetaald zijn, jaarlijks verhoogd met wat men noemt de inflatiecorrectie. Zekerheid voor de uitbetaling van de erfdelen van de kinderen hoeft de langstlevende niet te geven. De kinderen kunnen dat ook niet verlangen. Al met al lijkt de noodzakelijkheid om een testament te maken niet aanwezig.

Toch testament opmaken?

 De reden om ondanks de hierboven omschreven wettelijke verdeling alsnog een testament te maken zijn de volgende:

  1. Door in een testament een rentevergoeding op te nemen over de vordering van de kinderen die groter is dan de inflatiecorrectie, wordt bij overlijden van de langstlevende erfbelasting bespaard;

  2. De behoefte om een zogenaamde uitsluitingsclausule op te nemen, zodat het erfdeel van de kinderen uitsluitend toekomt aan de eigen kinderen en niet aan de aangetrouwden;

  3. Benoeming van een executeur, die na overlijden van de langstlevende de nalatenschap afwikkelt, de begrafenis regelt en de verdeling verzorgt.

 

Voorkomen van belastingen

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het niet mogelijk is om het betalen van belasting te voorkomen. Uiteraard op een legale wijze.
Voorkomen is meestal niet mogelijk, beperken wel, zodat het vermogen kleiner wordt en na het sterven minder erfbelasting verschuldigd is. Met name ten aanzien van het laatste kan uw notaris u behulpzaam zijn. Hij kan u adviseren op welke wijze er een verstandige keuze gemaakt kan worden ten aanzien van het overdragen van vermogen aan uw kinderen of andere verwanten. Om op die manier enerzijds erfbelasting te besparen en anderzijds te zorgen dat er voldoende financiële middelen overblijven om verzorgd te kunnen leven.

Schenken

Het overhevelen van vermogen aan de kinderen kan op diverse manieren. U kunt geld of specifieke goederen weggeven. Maar wat u weggeeft, bent u uiteraard kwijt en komt niet meer terug.

Een andere mogelijkheid is om te schenken op papier. U geeft dan weg, maar leent het vervolgens weer terug. Voordeel is dat u er over kunt blijven beschikken. Het doet geen financiële pijn. Nadeel van deze transactie is wel dat u daarvoor naar de notaris moet en er dus een akte dient te worden opgemaakt. Bijkomend nadeel is dat er rente dient te worden betaald over de geldlening. 

Erfbelasting

Erfbelasting is verschuldigd wanneer iemand sterft. Het wordt geheven bij degene die ten gevolge van dat sterven vermogen verkrijgt. Bij vermogen dienen we te denken aan alles wat verkregen wordt. Dus het huis, de inboedel, de auto, de bankrekeningen en dergelijke.
Hoeveel iemand moet betalen is afhankelijk van twee situaties. Allereerst de mate van verwantschap. Ten tweede de grootte van de verkrijging. Hoe meer men krijgt hoe meer erfbelasting er verschuldigd is. Daarnaast is het van belang dat er vrijstellingen van erfbelasting zijn.
De langstlevende die het beheer heeft over het vermogen van één of meer kinderen kan ook met erfbelasting te maken krijgen als het vermogen boven de vrijstelling uitkomt.

Schenkbelasting

Dezelfde regeling die geldt ten aanzien van erfbelasting wat tarieven en vrijstellingen betreft, geldt ook voor schenkbelasting.

Levenstestament/algemene volmacht

Een levenstestament is feitelijk een algemene volmacht waarin bepaald wordt dat wanneer men de verstandelijke vermogens verliest, iemand anders namens die persoon kan optreden.
Het opmaken van een levenstestament voorkomt een onder bewindstelling. Meestal wordt hierin de mogelijkheid geregeld om te beheren en te verkopen maar ook medische aangelegenheden. Vrijwillige levensbeëindiging kan daardoor voorkomen worden maar ook doorbehandeling.
Dit testament regelt derhalve de situatie bij leven en vervalt bij overlijden. Dan treedt het (echte) testament in werking als hiervoor genoemd of het wettelijke erfrecht.


Dit hoofdstuk is geschreven door notaris S.P.P.M. Soons, notaris bij Notariskantoor Soons te Heteren.

DIT ARTIKEL IS GEPUBLICEERD IN DE BROCHURE OUDER & WIJZER VAN RMU SENIOR, UITGAVE 2020.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu