Terug naar Kennisbank

Wat moet/kan ik met mijn personeel doen bij bedrijfsbeëindiging?

Gepubliceerd op 2020-12-15

Bij de beëindiging van een bedrijf moet er helaas ook afscheid genomen worden van werknemers die op dat moment in dienst zijn. Dit kan door middel van een ontslagaanvraag bij het UWV of middels een vaststellingsovereenkomst. Welke mogelijkheid de voorkeur heeft, is afhankelijk van de reden waarom het bedrijf wordt beëindigd.

Ontslagaanvraag UWV

Wanneer een bedrijf wordt beëindigd kan het personeel dat op het gewenste beëindigingsmoment nog in dienst is, worden ontslagen middels een ontslagaanvraag bij het UWV. Dit wordt een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen genoemd. In deze aanvraag moet de reden van de bedrijfsbeëindiging (het bedrijf is verliesgevend, de werkgever wil met pensioen en er is geen opvolger, de werkgever is langdurig ziek en is niet in staat om op korte termijn de onderneming te leiden, etc.) goed gemotiveerd worden.

Wanneer het UWV zich kan vinden in de gemotiveerde redenen van de bedrijfsbeëindiging zal het UWV de ontslagvergunning(en) verlenen en kunnen de werknemers met inachtneming van de wettelijke verplichtingen (opzegtermijn, transitievergoeding, eindafrekening vakantiegeld en vakantiedagen, etc.) ontslagen worden.

Vaststellingsovereenkomst

In veel gevallen wordt de route van de ontslagaanvraag bij het UWV vermeden door het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst met de werknemers. Hiermee wordt een hoop administratieve rompslomp voorkomen en is er sneller duidelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer. In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over (onder andere) de opzegtermijn, de eindafrekening, het concurrentiebeding, de eindafrekening en de beëindigingsvergoeding. Voor de laatste post geldt dat deze in de regel minimaal het bedrag van de wettelijke transitievergoeding zal bedragen. Dit kan anders zijn wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende liquide middelen zijn om de hoogte van deze vergoeding te voldoen.

Compensatie transitievergoeding

Bij een ontslag via een ontslagaanvraag bij het UWV is de werkgever wettelijk verplicht om de ontslagen werknemer de zogenaamde transitievergoeding uit te betalen. De hoogte van de transitievergoeding is een bruto maandsalaris (incl. vakantiegeld en eventuele 13e maand of andere bonussen) vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren gedeeld door 3. Wanneer er middels een vaststellingsovereenkomst afscheid wordt genomen, zal deze vergoeding doorgaans ook overeengekomen worden.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij betaald hebben voor het ontslag van werknemers als het gevolg van een bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Een zelfde regeling voor bedrijfsbeëindiging wegens langdurige ziekte van de werkgever is nog in de maak. Een mogelijke datum van inwerkingtreding daarvan is nog onbekend.

Let op: om in aanmerking te komen voor de compensatie dient voor minimaal 1 werknemer een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend en door het UWV goedgekeurd te worden. De overige werknemers kunnen dan middels een vaststellingsovereenkomst of middels het niet verlengen van een tijdelijk contract ontslagen worden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu