Terug naar Kennisbank

Hoe kan ik or-lid worden?

U kunt zich op twee manieren kandidaat stellen. Via de kandidatenlijst die door de RMU wordt ingediend. U kunt dan volstaan met het aan ons retour zenden van uw bereidverklaring. De tweede manier is via de vrije lijst. U kunt dan volstaan met uw eigen handtekening. Per 1 juli 2013 is het niet meer verplicht om een lijst met handtekeningen te verzamelen.

Wie kunnen OR-lid worden?

Kiesgerechtigde en verkiesbare werknemers kunnen zich kandidaat stellen voor verkiezingen. Het is belangrijk om deze begrippen toe te lichten:

  • Kiesgerechtigd op grond van de wet (actief kiesrecht): personen die gedurende ten minste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
  • Verkiesbaar op grond van de wet (passief kiesrecht): werknemers die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest en zich kandidaat gesteld hebben.

Van deze termijnen kan worden afgeweken in het reglement van de ondernemingsraad.

Waarom in een ondernemingsraad?

De werknemers hebben in Nederland invloed op het reilen en zeilen van de organisatie waar ze werkzaam zijn. Invloed op de leiding en het beleid daarvan. Zonder deze invloed zou een organisatie niet goed kunnen draaien. Dit noemt men medezeggenschap. De werkgever houdt de zeggenschap, een OR krijgt medezeggenschap. Dat is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Wat doet een OR?

Een OR probeert de belangen van alle werknemers bij de organisatie zo goed mogelijk te behartigen zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Zo heeft de OR het recht te adviseren bij reorganisaties of bijvoorbeeld bij verplaatsing van de organisatie. Instemming van de OR is nodig bij allerlei voorgenomen besluiten. Onder andere bij wijziging van de werktijd of bij het opstellen, of wijzigen van een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling of belonings- of functiewaarderingssysteem bijvoorbeeld. In toenemende mate krijgen Onderneminsgraden ook bevoegdheden vanuit de CAO toegewezen.

De RMU hecht grote waarde aan het werk van de OR. Vanuit een principiële visie op gezag en medezeggenschap ziet de RMU de voordelen van goede medezeggenschap. Werkgever en werknemers voeren in goede harmonie overleg over het beter functioneren van de organisatie. Om die reden doet de RMU graag mee aan de OR-verkiezingen. Want de leden van de OR worden via democratische verkiezingen gekozen.

Welke bevoegdheden hebben OR-leden?

Onder het motto ‘OR-werk is ook werk’ vinden de vergaderingen onder werktijd plaats. Dat geldt zowel voor de vergaderingen van de OR, als voor overleg tussen OR en directie. Leden van de OR hebben recht op scholing. De wet geeft aan dat OR-leden 5 dagen per jaar scholing kunnen ontvangen. Daarnaast heeft de OR het recht om zich door deskundigen te laten bijstaan. De kosten daarvan worden, nadat daarover overleg met de directie is gevoerd, door de organisatie betaald. Tot slot geeft de wet een aantal zorgvuldige procedures die in acht genomen dienen te worden als er sprake zou zijn van ontslag van OR-leden.

Waarom zou ik me kandidaat stellen voor de OR?

OR-werk kost in alle gevallen tijd en moeite waar niet extra voor betaald wordt. Maar het OR-werk is boeiend, leerzaam en zinvol. U krijgt inzicht in hoe de organisatie werkt, hoe de directie de toekomst ziet, wat de plannen zijn en dergelijke. Als OR-lid wordt uw netwerk uitgebreid omdat u in contact komt met veel mensen uit de hele organisatie. De training van vaardigheden en scholing die je als OR-lid ontvangt is ook waardevol en bruikbaar buiten de OR. Je zet je talenten in en ontwikkelt je als persoon op een breder vlak dan alleen je taakuitoefening. Steeds meer zien directies het belang van een pro-actief medezeggenschapsorgaan dat een heldere visie heeft op en een zinvolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie. Het belangrijkste is misschien wel dat je als lid van de OR heel zinvol werk kunt doen. Zinvol voor de organisatie en belangrijk voor je collega's. En dat geeft voldoening. Redenen genoeg om serieus na te denken over kandidaatstelling.

Kandidaatstelling

U kunt zich op twee manieren kandidaat stellen. Via de kandidatenlijst die door de RMU wordt ingediend. U kunt dan volstaan met het aan ons retour zenden van uw bereidverklaring. De tweede manier is via de vrije lijst. U kunt dan volstaan met uw eigen handtekening.

Belangstelling?

Inmiddels is u het een en ander duidelijk geworden over het belang van het OR werk. De RMU hoopt dat u zich kandidaat wil stellen voor de OR verkiezingen. Indien u nog meer wilt weten over het werk van de OR dan kunt u contact opnemen met het RMU kantoor.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu