Terug naar Kennisbank

Langdurig ziek door corona of een andere ziekte: wat te doen? (1/2)

Je bent niet de enige. Helaas komt het in best veel gevallen voor dat een werknemer - als gevolg van een besmetting met het coronavirus - long covid klachten blijft houden. Ook door andere oorzaken kan het zijn dat je langere tijd niet meer kunt werken. Wat kun je in zo’n situatie verwachten en wat wordt er dan van jou als werknemer verwacht? We hopen dat deze uitleg daar duidelijkheid in geeft.

Stappenplan bij ziekte (maximaal 104 weken):

Dag 1: Ziekmelden
Als het door ziekte niet lukt om het werk te doen, dan meld je je zoals gebruikelijk ziek bij de werkgever. Soms loop je al langere tijd tegen je grenzen aan en twijfel je of je je ziek moet melden. Merk je bij jezelf lichamelijke klachten als gevolg van ziekte of spanningen op het werk? Dan is ziekmelding wel verstandig, alleen al om even op adem te komen. Bij twijfel kun je het beste overleggen met de huisarts of contact met ons opnemen.

De werkgever moet een ziekmelding altijd accepteren. Je hoeft niet aan te geven waarom je ziek bent, dat valt onder medisch geheim. De werkgever mag dus geen oordeel geven over het feit of je wel of niet ziek bent. Daar gaat een bedrijfsarts over.

Week 6: Probleemanalyse
Gewoonlijk maakt de werkgever een afspraak bij de bedrijfsarts. Is dat niet het geval, vraag dan zelf bij de werkgever om een afspraak bij de bedrijfsarts. Alle gesprekken met de bedrijfsarts vallen onder het medisch geheim. De bedrijfsarts stuurt van elk bezoek een rapportage aan de werkgever, maar daar staan geen medische gegevens in. De bedrijfsarts stelt vast of je ziek bent en of je met de beperkingen nog wel kunt werken. Dit wordt opgenomen in de probleemanalyse.

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Dan is het mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Wij kunnen u daarin verder begeleiden indien dat aan de orde is.

Week 8: Plan van aanpak
Als de bedrijfsarts oordeelt dat je voorlopig niet kunt werken, dan rapporteert deze dat aan de werkgever. De werkgever moet dat dan ook accepteren. Het kan zijn dat de werkgever je probeert snel weer aan het werk te hebben. Benoem dan duidelijk dat je hierin het advies van de bedrijfsarts wilt volgen en dat jullie je allebei daaraan moeten houden.

Als de bedrijfsarts oordeelt dat er weer (in stapjes) opgebouwd kan worden, dan wordt dat altijd concreet in het rapport opgenomen. Blijkt dat dit achteraf teveel is, dan is het mogelijk om in overleg met de bedrijfsarts weer af te schalen. Als blijkt dat er meer uren gewerkt kunnen worden, dan is dat uiteraard in overleg met de bedrijfsarts ook mogelijk. Samen met de werkgever worden de afspraken om weer aan het werk te gaan vastgelegd in het plan van aanpak.

In eerste instantie wordt gericht op terugkeer in de eigen functie bij de eigen werkgever. Is de eigen functie niet passend door de medische beperkingen, en ook niet passend te maken door middel van aanpassingen, dan kan er gekeken worden naar een andere passende functie bij de eigen werkgever (ook wel spoor 1 genoemd). Is die helaas niet aanwezig, dan wordt er (na overleg met de bedrijfsarts) gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever (ook wel spoor 2 genoemd). Gebruikelijk wordt dan door de werkgever een re-integratiebureau ingeschakeld die samen met jou op zoek gaat naar werk elders.

Week 52: eerstejaarsevaluatie
Mocht het na een jaar niet gelukt zijn om weer volledig aan het werk te zijn, dan wordt er een eerstejaarevaluatie ingevuld, dat doe je samen met de werkgever. Daarin wordt gekeken naar hoe de re-integratie tot dan toe is verlopen en hoe het in het tweede ziektejaar zal gaan.

Na het eerste ziektejaar is de werkgever verplicht om naast spoor 1 ook spoor 2 te gaan volgen. Er wordt dan een arbeidsdeskundige ingeschakeld die gaat kijken welke opties er zijn voor passend werk binnen de eigen werkgever. Zijn die er niet, dan wordt dat in het rapport ook benoemd.
Zoals aangegeven, wordt dan een bureau ingeschakeld die gaat begeleiden in het zoeken naar werk bij een andere werkgever. Dat kan dus parallel lopen aan het re-integreren bij de eigen werkgever.

De kosten die de re-integratie met zich meebrengt, zoals het inschakelen van de arbo-arts, arbeidsdeskundige etc., komen voor rekening van de werkgever.

Van jou als werknemer wordt wel verlangt mee te werken aan de re-integratie. Liggen er redelijke voorstellen tot werkhervatting en geeft de bedrijfsarts aan dat je weer kunt gaan werken, dan moet je daarin meewerken. Zo niet, dan is het mogelijk dat je loon tijdelijk wordt stopgezet of wordt ingehouden.

Week 88: aanvragen WIA-uitkering
Als je bijna 2 jaar ziek bent, krijg je van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Daarin staat ook de datum tot wanneer de uitkering aangevraagd kan worden (uiterlijk week 93 van ziekte). Het is belangrijk en om alle documenten en verslagen die je hebt, zo volledig mogelijk toe te sturen aan het UWV.

Week 91: eindevaluatie
Als je een WIA-uitkering aanvraagt, dan moet je samen met de werkgever een eindevaluatie invullen. Daarin staat hoe de re-integratie op dat moment is. Ook krijg je dan een oordeel van de bedrijfsarts over je medische situatie. Ze moeten allebei worden meegestuurd met de WIA-aanvraag bij het UWV.

Week 93: uiterste datum aanvraag WIA-uitkering
Vraag de WIA- uitkering op tijd aan! Uiterlijk in de 93e week dat je ziek bent. Zorg ervoor dat alle documenten compleet zijn. Mis je er enkele en ligt de oorzaak daarvan bij de werkgever of de bedrijfsarts? Stuur de documenten die je wel hebt dan op tijd naar het UWV en vermeldt dat je de rest toestuurt, zodra je deze in je bezit hebt.

Salaris tijdens ziekte
Ben je ziek? Dan moet de werkgever je 104 weken lang in dienst houden en samen werken aan re-integratie en herstel. In die tijd mag je niet ontslagen worden en is niet verstandig om zelf ontslag te nemen of in te stemmen met een wijziging in het contract.

In die 104 weken ziekte moet de werkgever ook je salaris doorbetalen. Dat is minimaal 70% van je loon. In je CAO of arbeidsovereenkomst kan een hoger bedrag zijn afgesproken. Na 104 weken ziekte stopt de plicht van de werkgever om het loon te betalen.

Als het UWV oordeelt dat er na de aanvraag van de WIA-uitkering geen recht is op een WIA, dan ontvang je aansluitend een WW-uitkering. Oordeelt het UWV dat er wel recht is op een WIA-uitkering, dan krijg je automatisch een WIA-uitkering. Het UWV informeert je er dan over hoe lang die uitkering duurt en hoe hoog die uitkering is.

Als de plicht van de werkgever stopt om je salaris langer door te betalen, dan zal deze meestal overgaan tot ontslag. Stem nergens zomaar mee in, maar leg een voorstel eerst ter controle aan ons voor.

WIA vervroegd aanvragen
Soms is al vroeg in het ziektetraject duidelijk dat je nooit meer kunt werken. Je kunt dan vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. Dat kan na minimaal 3 weken ziekte tot uiterlijk 68 weken ziekte. Daarvoor is een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Deze moet aangeven dat je niet meer beter wordt en niet meer kunt werken. De vervroegde aanvraag mag je maar één keer doen.
Omdat de werkgever de plicht heeft om je bij ziekte 104 weken in dienst te houden, blijf je bij deze vervroegde aanvraag in dienst bij de werkgever. Het bedrag van de uitkering wordt dan afgetrokken van het salaris dat je krijgt.

Overigens is het verstandig om al in een vroeg stadium van verwachte langdurige ziekte contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan op de achtergrond adviseren wat in jouw situatie wijsheid is en meekijken in het ziekte- en re-integratieproces. Indien nodig kunnen wij in de contacten tussen jou en de werkgever bemiddelen of deze contacten tijdelijk overnemen.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu