Terug naar Kennisbank

RMU benoemt nieuwe bestuurder

Gepubliceerd op 2023-08-30

Veenendaal, 30 augustus 2023 - De Raad van Toezicht (RvT) van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) kondigt de benoeming aan van Eibert Spaan als nieuwe bestuurder, met ingang van 1 oktober 2023. Hij volgt hiermee Jan Kloosterman op, die in februari dit jaar afscheid nam.

De voordracht van Spaan als nieuwe bestuurder vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 30 augustus in Veenendaal. De Raad van Toezicht had Spaan voorgedragen, waarna de ledenvergadering haar steun uitsprak middels een stemming onder de leden.

Eibert Spaan, 55 jaar en woonachtig in IJsselmuiden, brengt een diversiteit aan ervaring met zich mee. Momenteel vervult hij de rol van locatiemanager bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Staphorst. Voorheen was hij wethouder namens de SGP in Kampen.

De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van Spaan. Voorzitter van de RvT, Ton de Jong, geeft aan: "Met Eibert hebben we een gedreven, betrokken en vertrouwenwekkende bestuurder gevonden, met een brede achtergrond in zowel het bedrijfsleven als de overheid. Zijn vermogen om resultaatgericht te werken en tegelijkertijd inspirerend leiding te geven, maakt hem tot een uitstekende keuze om de RMU te leiden, te positioneren en te versterken te midden van de diverse maatschappelijke en ethische ontwikkelingen."

Spaan zelf laat weten: "Ik zie ernaar uit om mij in te zetten voor de RMU, en gezamenlijk te reflecteren over het belijden van het christelijk geloof in een samenleving waarin christelijke normen en waarden steeds vaker botsen met seculiere denkbeelden. Met mijn ervaring in het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid streef ik ernaar, in afhankelijkheid van de HEERE, de RMU te ondersteunen. Zoals Psalm 127 uit de Bijbel het zo mooi zegt: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; …”

Volgens Spaan zullen de komende maanden vooral in het teken staan van het opbouwen van contacten en relaties: “Gesprekken met collega's, leden en vertegenwoordigers van netwerkorganisaties. De inbreng van deze partijen zal ons helpen concrete plannen te smeden en focus aan te brengen in ons beleid.”

Spaan benadrukt verder het belang van de dienstverlening van de RMU in het ondersteunen van leden in kwetsbare situaties. Hij doelt op een casus uit zijn naaste omgeving waarbij de RMU een cruciale rol speelde in het succesvol afhandelen van een ontslagzaak en het creëren van ruimte voor een nieuwe carrièrestap.

De RMU ziet met vertrouwen uit naar de toekomst onder leiding van Eibert Spaan als nieuwe bestuurder.

Eibert Spaan (55) is opgegroeid in ’t Harde en is gehuwd met Hilda Meuleman. Samen hebben ze 4 kinderen, 2 zonen en 2 dochters. Beide zonen zijn getrouwd. De dochters wonen nog thuis. Eibert heeft 2 kleinkinderen: Art en Lotte. Kerkelijk is het gezin verbonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. Eibert is belijdend lid van de HHK en ouderling jongerenpastoraat. Het gezin neemt voor hem een belangrijke plaats is. Zoveel als mogelijk gaan ze er samen op uit. Met de hond wandelen en orgelspelen zorgt voor de nodige ontspanning. Verder heeft hij interesse in politiek, muziek, onderwijs, natuur en maatschappelijke ontwikkelingen. In november hoopt hij met zijn gezin, samen met 40 gemeenteleden, Israël te bezoeken.
Eibert heeft 25 jaar bij het Reformatorisch Dagblad gewerkt o.a. bij de salescombinatie ND&RD. Na ruim 8 jaar raadslidmaatschap voor de SGP werd hij in de raadsperiode 2014-2018 wethouder in de gemeente Kampen met o.a. de portefeuilles onderwijs, WMO en financiën. Daarna maakte hij in 2018 de overstap naar het onderwijs als teamleider/locatiemanager op de Pieter Zandt locatie Staphorst.

 

Het Reformatorisch Dagblad stelde de nieuwe bestuurder een aantal vragen.

U komt uit het onderwijs, maar doet dat nog vrij kort (vijf jaar). Vindt u het niet moeilijk om weg te gaan terwijl daar sprake is van een nijpend personeelstekort?

Ik merk inderdaad dat ik dit lastig vind. Gelukkig lukt het de Pieter Zandt nog redelijk goed om voldoende mensen te vinden. Het is ook een fijne gemeenschap om te werken. Ik merkte het afgelopen half jaar steeds meer betrokkenheid op het werk van de RMU. Daarbij is ook het verlangen gegroeid om me daadwerkelijk in te zetten voor de RMU.

Niet alleen in het onderwijs, maar ook als SGP-wethouder heeft u bestuurlijke ervaring opgedaan. Wat heeft u in deze functies geleerd die u ook bij de RMU goed van pas zullen komen?

Ik heb geleerd om dienend bezig te zijn en bescheiden te zijn over mijn inbreng door anderen te waarderen en te erkennen.

Als raadslid en als wethouder heb ik ook geleerd om zonder oordeel te luisteren naar andersdenkenden. Hierdoor ontstaat er verbinding en kun je samenwerken, zonder hiermee afbreuk te doen van je identiteit.

Waarin zal uw nieuwe functie, denkt u, verschillen met uw voorgaande leidinggevende functies?

Op school was ik meestal 5 dagen per week aanwezig op de locatie Staphorst en dus minder extern gericht. Dat zal naar verwachting bij de RMU anders zijn. Ik wil juist graag daar zijn waar de gesprekken plaatsvinden over thema’s die christenen raken. Dit komt meer overeen met de functie van wethouder.

Wat heeft u doen besluiten om te solliciteren bij de RMU?

Ik voelde steeds meer betrokkenheid bij het werk van de RMU door  o.a. een aantal praktijkvoorbeelden in mijn naaste omgeving. Ik heb daarbij echt de meerwaarde van de RMU gezien. Van huis uit heb ik meegekregen dat we oog en hart moeten hebben voor mensen, die het moeilijk hebben. Dat is ook een Bijbelse opdracht. Ook tijdens mijn periode als wethouder heb ik geprobeerd om er te zijn voor inwoners die vastliepen.

Verder vind ik het mooi dat de RMU meedenkt hoe je als christen een positieve bijdrage kunt leveren aan deze maatschappij en op de werkvloer. Daarnaast heeft de RMU ook een belangrijke maatschappelijke taak om daar te zijn waar de ruimte voor ‘christen zijn’ op de werkvloer onder druk komt te staan. Denk hierbij aan zondagsarbeid, het tornen aan de vrijheid van onderwijs en genderdiscussie. Hierdoor kreeg ik het verlangen om me ook daadwerkelijk in te gaan zetten voor de RMU.

Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de RMU? Of anders geformuleerd: wat ziet u als één van uw doelen?

De grootste uitdaging vind ik het blijven uitdragen van onze visie en het zoeken naar samenwerking. We hebben elkaar echt nodig, we moeten het samen doen. Ik wil graag met collega’s en leden nadenken over de binding met juist die mensen die wel tot onze achterban behoren, maar geen reden zien om lid te zijn. Daarnaast niet in het minst ook met studenten en werknemers aan het begin van hun loopbaan.

Als ik het goed heb, daalt het ledenaantal van de RMU licht de laatste jaren. Hoe wilt u die trend doorbreken?

Het is belangrijk dat we als RMU breed communiceren over de activiteiten en over onze inbreng als vakorganisatie in overleggen met werkgevers, werknemers, samenwerkingsorganisaties en politieke partijen. Hierbij zie ik ook zeker een rol voor mijzelf weggelegd. Daarnaast blijven we actief op zoek naar nieuwe dienstverleningsconcepten waardoor we (nieuwe) leden aan ons binden. Tegelijk wil ik waken voor een eenzijdige focus op groei in aantallen. Groei kan ook op andere manieren worden bereikt. Overigens merken we dat er wel een groeiend aantal ondernemers zich verbinden aan de RMU en de meerwaarde zien in onze dienstverlening.

Waar zou bij de RMU wat u betreft meer aandacht voor mogen komen?

Ik vind het te vroeg om hier iets over te zeggen. Mijn indruk is dat de collega’s als professionals hun werk doen en kwalitatief goed werk leveren. Zelf zie ik het o.a. als mijn taak om de dienstverlening en de maatschappelijke relevantie goed onder de aandacht te brengen en om samen met andere organisaties de achterban een stevige stem te geven in het maatschappelijke debat. Daarbij telt niet in de eerste plaats het getal of de omvang van onze organisatie maar wel dat we ons gedragen weten door het gebed.

Vakbonden slaan steeds vaker met de vuist op tafel en laten van zich horen. Hoe gaat de RMU haar zichtbaarheid vergroten de komende jaren?

We kunnen als RMU wel degelijk stevig onderhandelen. Het uitgangspunt is echter dat werknemers en werkgevers het onderlinge gesprek aangaan. Economische ontwikkelingen, bestaansrecht en continuïteit van de organisatie zullen hierbij in de juiste verhouding aan de orde moeten komen. 

Klik hier voor het hele verslag van het Reformatorisch Dagblad op 30 augustus 2023.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu