Terug naar Kennisbank

Principeakkoord DLF

Gepubliceerd op 2022-08-01

Op 21 juli 2022 hebben de vakorganisaties en de directie van DLF een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao van DLF.

Looptijd
De looptijd van deze cao is 1 jaar; van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.

Salarisverhoging
Per 1 juli 2022 worden de bruto maandsalarissen en salarisschalen van de werknemers van DLF verhoogd met 2,5% en in aanvulling daarop nominaal met € 30,00 bruto op basis van fulltime dienstverband.

Regeling vervroegd uittreden (RVU)
In de cao zal een Regeling voor Vervroegd Uittreden worden opgenomen binnen de kaders van de tijdelijke RVU-vrijstelling die in 2021 door de overheid is ingevoerd.

Met deze regeling kunnen medewerkers, die tenminste 10 jaar in dienst zijn geweest bij DLF en die 3 jaar of korter van hun officiële pensioendatum zitten, eerder stoppen met werken.

Deelnemers aan deze regeling ontvangen tot aan hun pensioendatum een uitkering van € 1.874,- bruto per maand op basis van fulltime. Op jaarbasis is dit € 22.488 en dit is ook fiscaal het maximumbedrag dat mag worden uitgekeerd. Dit fiscaal maximum wordt jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de hoogte van een alleenstaande AOW-uitkering. Voor parttimers zal de uitkering naar rato worden vastgesteld.

Het is niet toegestaan om naast de RVU-uitkering, een sociale verzekeringswet uitkering te ontvangen of om andere neveninkomsten te hebben. Wel is het mogelijk om in combinatie met de RVU-regeling het BPL/PGB pensioen te vervroegen.

De regeling gaat in per 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025. Medewerkers die willen deelnemen, moeten dit 3 maanden voor de datum van ingang schriftelijk aanvragen. Als ze daadwerkelijk gaan deelnemen, eindigt de arbeidsovereenkomst.

Regeling Verlofsparen
In de cao wordt een regeling voor Verlofsparen opgenomen binnen de kaders van de verruiming van de wet verlofsparen die in 2021 door de overheid is ingevoerd. Op basis van deze wet kunnen medewerkers maximaal 100 weken aan verlof sparen.

Met de regeling Verlofsparen kunnen medewerkers verlofdagen sparen om deze later gedurende hun dienstverband op te nemen voor een specifieke bestemming zoals: eerder stoppen met werken (vervroegen van het pensioen), het opnemen van een sabbatical-leave, het volgen van een studie of om zorg te verlenen voor een gezins- of familielid.

Medewerkers kunnen hun gehele tegoed aan bovenwettelijk verlof aan het einde van een kalenderjaar omzetten in verlofspaardagen. Daarnaast kunnen medewerkers met een fulltime dienstverband maximaal 40 uur aan TvT uren sparen. Voor parttimers zal het aantal TvT uren dat kan worden gespaard naar rato worden vastgesteld.

Deze verlofspaardagen zullen apart binnen BCS worden geregistreerd, omdat hiervoor een andere verjaringstermijn van toepassing is. Voor het omzetten van verlofdagen of TvT uren naar verlofspaardagen en voor opnemen van deze verlofspaardagen, zal een aparte procedure worden opgesteld. Hierin zal ook worden vastgelegd dat verlofspaardagen voor het einde van het dienstverband opgenomen dienen te worden en dat de werknemer zich maximaal zal inspannen om dat ook te doen.

Om aan de Regeling Verlofsparen te kunnen deelnemen, moet een werknemer een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd en minimaal 1 jaar in dienst zijn.

Reiskostenvergoeding woon/werkverkeer
De bedragen voor het vergoeden van de reiskosten in het kader van woon-werkverkeer worden per 1 juli 2022 verhoogd met 10%. De staffel wordt dan als volgt vastgesteld.

Reiskosten

0 tot 5 km
5.1 tot 10 km € 17,68
10.1 tot 11 km € 34,17
11.1 tot 13 km € 55,37
13.1 tot 16 km € 76,58
16.1 tot 19 km € 96,60
19.1 tot 22 km € 116,63
11.2 tot 25 km € 139,02
25.1 tot 30 km € 153,15
30.1 km en meer€ 172,79

Opleidingen
De directie van DLF en de vakorganisaties vinden dat het, in het kader van Duurzame inzetbaarheid, belangrijk is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen door het volgen van opleidingen.

Het belang van het volgen van opleidingen en de inspanningen die de directie van DLF maar ook de medewerker in dit kader zullen leveren, zullen in een specifieke paragraaf worden beschreven.

Gedifferentieerde WGA-premie
De directie van DLF zal gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van haar wettelijk recht om het werknemersdeel van deze premie in te houden op het nettosalaris van de werknemers. Dit zal ook als zodanig worden opgenomen in de cao.

Werkgeversbijdrage
DLF BV zal voor de looptijd van de cao een werkgeversbijdrage (conform de AWVN werkgeversbijdrageregeling) aan de vakorganisaties betalen voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu