Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao NBBU uitzendkrachten

Gepubliceerd op 2021-12-03

De partijen bij de cao NBBU Uitzendkrachten hebben op 25 november 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 2 januari 2023.

Inlenersbeloning
Met ingang van 3 januari 2022 wordt de inlenersbeloning aangepast dan wel uitgebreid met het volgende:

 • Eenmalige uitkeringen
 • Kostenvergoedingen
 • Onder de inlenersbeloning valt ook het geldende periodeloon in de schaal. Als het bij de opdrachtgever beleid is om het aanvangsloon mede te bepalen op basis van de ervaring in een nagenoeg gelijke functie dan geldt dat ook voor de uitzendkracht. De uitzendonderneming houdt in dat geval rekening met de overeenkomstig artikel 4 lid 3 verstrekte informatie over opleidingen, werkervaring en competenties. Artikel 4 lid 3 wordt uitgebreid met deze componenten. De uitzendkracht kan de uitzendonderneming verzoeken om uitleg over de diens inschaling. In ieder geval wordt bij terugkeer bij dezelfde opdrachtgever dan wel bij een opdrachtgever in hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie gezien diens werkervaring, bij inschaling uitgegaan van de eerdere inschaling.
 • Toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegen, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk.
 • Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever.
 • Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden geldend bij de opdrachtgever. Partijen zullen deze uitbreiding samen uitwerken. Dit geldt ook voor de bepalingen van een nieuwe cao die partijen zullen sluiten per 2 januari 2023.

Pensioen
Partijen zetten de besprekingen om te komen tot een marktconforme pensioenregeling voort. Daarop vooruitlopend worden per 1 januari 2022 als eerste stap wijzigingen doorgevoerd.

 • De huidige wachttermijn is 26 weken en wordt per 1 januari 2022 teruggebracht naar maximaal 8 weken gewerkt bij de uitzendwerkgever. Voor de telling van die 8 gewerkte weken tellen de gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming verbonden binnen een groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW mee. Een uitzendwerkgever zal naar verwachting te maken krijgen met een gemiddeld genomen kortere wachttijd dan 8 weken, omdat er meer uitzendkrachten zullen instromen die de wachttijd van 8 weken elders al bereikt hebben. Partijen onderzoeken nog of en hoe de wachttermijn verder verkort kan worden. Vanaf de aanvang van de negende week geldt voor de duur van 52 weken de Basisregeling gevolgd door de Plusregeling. Iedereen die op 1 januari 2022 8 weken of meer werkzaam is als uitzendkracht start op die datum met pensioenopbouw.

Rechtspositie

Met ingang van 3 januari 2022 wordt de eerste fase van uitzenden beperkt tot 52 weken.

 • Voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 in Fase 1-2 starten geldt direct de nieuwe termijn van 52 weken.
 • Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 al 52 weken gewerkt hebben in Fase 1-2 stromen bij voortzetting van het dienstverband op die datum in in Fase 3.

Arbeidsmigranten
Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende afspraken voor uitzendkrachten die arbeidsmigrant zijn.

Inkomenszekerheid

De arbeidsmigrant die voor het eerst voor werk bij een uitzendonderneming naar Nederland komt en door of in opdracht van die uitzendonderneming buiten Nederland wordt geworven, heeft gedurende de eerste twee maanden ten minste recht op een bedrag ter hoogte van het voltijdsminimum (jeugd)loon, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren.

Als zich situaties van bijvoorbeeld disfunctioneren en verwijtbaar handelen voordoen binnen een periode van twee weken na aanvang van de werkzaamheden en de uitzendonderneming de arbeidsmigrant daarom niet meer te werk kan of wil stellen, vervalt het recht op de inkomensgarantie.

Om te voorkomend at hier lichtvaardig mee omgegaan wordt en om de arbeidsmigrant te beschermen, heeft de arbeidsmigrant wel recht op:

 • Een thuiskomstgarantie, waarbij de vervoerskosten naar het thuisland worden betaald;
 • De mogelijkheid om 5 aaneengesloten nachten in de door uitzendonderneming gefaciliteerde huisvesting te verblijven op kosten van de uitzendonderneming;
 • Kwijtschelding van eventuele openstaande schulden. Dit betreffen schulden voor zover ze gefaciliteerd zijn en betrekking hebben op vervoer thuisland-Nederland, vervoer woon-werkverkeer, huisvesting en zorgverzekering.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu