Terug naar Kennisbank

Hoe kan de OR het onderwerp klimaat en milieu op de agenda krijgen?

Het bedrijfsleven heeft een grote invloed op klimaatverandering. Veel bedrijven hebben dit onderwerp inmiddels op de agenda staan, maar er zijn ook veel bedrijven waar de urgentie nog ontbreekt.  

Afbakening 

Milieubeleid is een breed begrip dat onder andere betrekking heeft op verandering van het klimaat, de energietransitie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Daarnaast is de vraag of u op beleidsmatig niveau een rol wilt spelen of op praktisch niveau. Hoe beter de OR het onderwerp afbakent, hoe gerichter u met de bestuurder in gesprek kunt gaan en hoe groter de kans op concrete vervolgstappen.  

BOB-model 

Om een agendaonderwerp te bespreken, kan gebruik gemaakt worden van het BOB-model. Dit model bestaat uit drie fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.  

- Beeldvorming 

Welke feiten zijn er al bekend? Is er bijvoorbeeld ooit een nulmeting gedaan voor de CO2-uitstoot? Wat is het huidige energieverbruik uit duurzame bronnen?  

- Oordeelsvorming 

Bespreek binnen de OR met een open blik de mogelijke oplossingen en daarvan de voor- en nadelen.  

- Besluitvorming 

Gezamenlijk komt de OR tot een besluit over wat te doen met het onderwerp. Een voorbeeld is dat u een initiatiefvoorstel opstelt om een CO2-nulmeting te laten doen. Uit een dergelijke nulmeting blijkt wat de huidige uitstoot van uw organisatie is en waar ruimte is voor verbetering. Daarnaast maakt het de effecten van maatregelen meetbaar.  

Speciale commissie 

Als u dit onderwerp groots wilt aanpakken, dan is het handig om een commissie of werkgroep op te zetten. Dit voornemen moet schriftelijk worden voorgesteld aan de bestuurder (art. 15 WOR). In een dergelijke commissie kunt u werknemers met een deskundigheid op dit onderwerp laten deelnemen.  

Mogelijk instemmingsrecht bij maatregelen  

Maatregelen in het kader van klimaat en milieubeleid kunnen gevolgen hebben voor onder meer de werkprocessen, arbeidsomstandigheden, het ontstaan of verdwijnen van functies of het opleidingsbeleid. Bij veel van deze onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht (art. 27 WOR).  

Het instemmingsrecht is een extra argument om als OR nauw betrokken te worden bij het opstellen en actualiseren van het milieubeleid.  

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu