Terug naar Kennisbank

Reorganisatie of fusie

Wat is het verschil tussen een reorganisatie en een organisatiewijziging?

In feite verschillen een reorganisatie en een organisatiewijziging niet heel veel van elkaar. Beide voorgenomen besluiten zijn, indien belangrijk genoeg, ook adviesplichtig (artikel 25 WOR).

Een reorganisatie gaat doorgaans gepaard met boventalligheid van personeel. In die zin is het eigenlijk een meer  specifieke vorm van een organisatiewijziging: een verandering van de organisatie waarbij een deel van het personeel boventallig raakt. Voor de vraag of een organisatiewijziging adviesplichtig is, wordt echter niet alleen gekeken naar de personele gevolgen. Ook de financiële en organisatorische gevolgen worden meegewogen bij het bepalen of een voorgenomen organisatiewijziging al dan niet adviesplichtig is. Het kan dus ook zijn dat een organisatiewijziging die niet gepaard gaat met boventalligheid van personeel, adviesplichtig is.

Concluderend, een reorganisatie is een specifiekere vorm van een organisatiewijziging. Beide voorgenomen besluiten zijn in de regel adviesplichtig (art. 25 lid 1 sub e WOR). Wanneer uw bestuurder voornemens is een dergelijk besluit te nemen, dan is het dus ook zeker raadzaam uw adviesrecht als ondernemingsraad te claimen.

Er wordt een bedrijfsonderdeel gesloten, het gaat om een belangrijke inkrimping, wat kan de OR hiermee?

De OR heeft in deze adviesrecht op basis van artikel 25 lid 1 van de WOR

Reorganisatie, fusie of overname

De OR heeft adviesrecht heeft met betrekking tot een besluit tot overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan, volgt uit artikel 25, lid 1 onderdeel a WOR.

De zeggenschap over een (deel van de) onderneming kan op verschillende wijzen worden overgedragen. In de eerste plaats door verkoop van gebouwen, inventaris, vorderingen etc. aan een andere ondernemer. Er is dan sprake van bedrijfsfusie. In de tweede plaats door juridische fusie met een ander rechtspersoon, waarbij de overdragende rechtspersoon opgaat in de verkrijgende rechtspersoon. In de derde plaats door overdracht van de aandelen van de vennootschap aan een andere ondernemer (aandelenfusie). In dit laatste geval heeft de OR alleen adviesrecht als de overdracht leidt tot een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen.

Als bij een bedrijfsfusie of juridische fusie de overnemende ondernemer de onderneming duurzaam voortzet, blijft de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers in stand en behouden zij de bestaande arbeidsvoorwaarden (artikel 7:663 BW).

Het is daarom van belang dat de OR goed geïnformeerd is welke vorm van overdracht aan de orde zal zijn, zodat hij zich voldoende bewust is van de gevolgen van de overdracht voor de in het betreffende onderdeel van de onderneming werkzame medewerkers en deze kan inventariseren.

Uit artikel 25 lid 4 WOR volgt dat de OR geen geldig advies kan uitbrengen, als niet tevoren overleg met de ondernemer over het voorgenomen besluit en het daarover uit te brengen advies heeft plaatsgevonden. Bij dat overleg tussen ondernemer en OR dient een commissaris of een bestuurder van de moedervennootschap aanwezig te zijn. De OR kán echter van dit laatste voorschrift vrijstelling verlenen. De OR stelt vervolgens zijn advies zelfstandig vast. De OR mag overigens een geclausuleerd advies uitbrengen. Hij kan dus instemmend adviseren, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het advies wordt vervolgens aan de ondernemer uitgebracht.

Het uitbrengen van het advies dient volgens de toelichting bij de wettekst ‘binnen redelijke termijn’ na het aanvragen ervan plaats te vinden. Wat een ‘redelijke termijn’ is, wordt niet toegelicht. De OR moet voldoende gelegenheid worden gegund om zich uitputtend te informeren over de gevolgen van de overdracht voor de werknemers. Een concrete periode is niet aan te geven, dit hangt af van de informatie die de OR al heeft, welke informatie hij zelf nog dient te verzamelen, wat de omvang van de overgang is en de complexiteit daarvan.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu