Terug naar Kennisbank

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Gepubliceerd op 2024-03-05

Hoe zit het ook alweer met beëindigen/verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

In de wet is bepaald dat de werkgever uiterlijk een maand voor het van rechtswege eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten hiervan. Dit geldt niet als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan 6 maanden. De gedachte hierachter is dat er voor de werknemer op tijd duidelijk moet zijn of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of dat hij op zoek moet naar ander werk.

Regelmatig staat in de arbeidsovereenkomst al dat deze automatisch afloopt. Dan is er ook aan de aanzegverplichting voldaan. Maar als er een voorwaarde geldt, bijvoorbeeld verlenging bij goed functioneren, is er niet aan de aanzegverplichting voldaan. Dit is namelijk te onzeker.

Als er niet tijdig schriftelijk is meegedeeld of het dienstverband voortgezet wordt, betekent dat niet dat de werkgever niet alsnog de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Tot het aflopen van de arbeidsovereenkomst heeft hij hier de tijd voor. Er moet dan echter wel een vergoeding betaald worden. Deze vergoeding is gelijk aan het loon van één maand of naar rato als de mededeling korter dan een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst is verstuurd. Dit geldt in principe ook als er niet schriftelijk, maar mondeling wordt aangezegd. In de wet staat nadrukkelijk dat het schriftelijk dient te gebeuren. Mondeling meedelen over het wel of niet voortzetten van het dienstverband is daarvoor onvoldoende hoewel het voor de werknemer dan ook duidelijk kan zijn of . In rechtspraak zijn echter ook voorbeelden dat de rechter vond dat er toch geen vergoeding betaald hoefde te worden.

Als de werkgever niet zelf het initiatief neemt om de vergoeding te betalen, kan er binnen twee maanden volgend op de dag waarop het contract is geëindigd een verzoek bij de kantonrechter ingediend worden.

Als een werkgever een werknemer door laat werken na het aflopen van de arbeidsovereenkomst, wordt de arbeidsovereenkomst onder gelijke voorwaarden voortgezet voor maximaal één jaar. Als er dan niet goed opgelet wordt, kan het zo zijn dat na drie tijdelijke overeenkomsten er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd komt.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu