Terug naar Kennisbank

Ziek tijdens vakantie

Gepubliceerd op 2023-12-02

Een werknemer van de DAF-fabriek had eind 2017 een vakantie van 29 dagen voor de zomer van 2018 aangevraagd. Deze aanvraag werd door de werkgever goedgekeurd. In het begin van het jaar 2018 wordt de werknemer echter ziek. Na overleg met de bedrijfsarts en met toestemming van zijn leidinggevende gaat de werknemer toch met vakantie. DAF schrijft vervolgens deze dagen af van zijn vakantiesaldo.

Volgens de werknemer had de werkgever deze dagen niet als vakantie mogen aanmerken, zonder zijn instemming. De werknemer beroept zicht daarbij op artikel 7:638 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek. Daar staat onder andere het volgende:

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt.

De Hoge Raad oordeelt dat een werknemer inderdaad uitdrukkelijk en gericht moet instemmen met het afboeken van zijn vakantiedagen. Het feit dat een werknemer de oorspronkelijk vastgestelde vakantieperiode als verlofperiode geniet, is onvoldoende om deze dagen aan te merken als vakantie. De Hoge Raad zegt daarbij ook nog dat de toestemming niet kan worden afgeleid uit het feit dat de werknemer heeft overlegd met de bedrijfsarts en zijn leidinggevende.

Verrekening van ziektedagen met bovenwettelijke vakantiedagen

In sommige gevallen mag een werkgever toch bovenwettelijke vakantiedagen verrekenen met ziektedagen. In het eerder genoemde artikel 7:638 lid 8 BW staat namelijk nog in een vervolgzin dat bij schriftelijke overeenkomst kan worden afgesproken dat vakantiedagen wel als vakantiedagen afgeboekt mogen worden als de werknemer ziek wordt tijdens of voor een vastgestelde vakantie.

Deze afspraak moet dus op voorhand in de arbeidsovereenkomst of de cao zijn vastgelegd. De afspraak kan alleen gemaakt worden voor bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn alle vakantiedagen boven het minimum waar iedere werknemer recht op heeft van vier maal de gebruikelijke werkweek.

Wordt u ziek voor of tijdens uw vakantie? Neem dan contact op met de RMU voor advies.

Let op: de regels zijn weer anders wanneer je als werknemer re-integreert of re-integratiemogelijkheden hebt. In dat geval worden er wel vakantiedagen afgeschreven wanneer je vakantie opneemt.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu