Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Graanbe- en verwerkende bedrijven

Gepubliceerd op 2022-05-06

De partijen bij de cao Graanbe- en verwerkende bedrijven hebben op 19 april 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
1. De feitelijke lonen en de salarisschalen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 6,0% structureel.
2. Medewerkers in dienst per 1 januari 2022 ontvangen in mei of juni 2022 een eenmalige uitkering die als volgt is samengesteld:

  • Over de periode 1-6-2020 t/m 31-8-2021 (15 maanden) een eenmalig bedrag ter hoogte van 2% van het ontvangen persoonlijk salaris* in deze periode
  • Over de periode 1-9-2021 t/m 31-12-2021 (4 maanden) een eenmalig bedrag ter hoogte van 3,5% van het ontvangen persoonlijk salaris* in deze periode

Voor medewerkers die van hun werkgever (een deel van) bovenstaande eenmalige uitkeringen eerder als voorschot op de nog overeen te komen cao hebben ontvangen, zullen de uitkeringen verrekend worden.
Als in 2022, vooruitlopend op een cao verhoging, voorschotten op het loon zijn uitgekeerd door werkgevers, dan worden deze verrekend met de structurele verhoging van 6,0%.
*Persoonlijk salaris is overeenkomstig artikel 1.2l van de cao (= schaalsalaris + evt. persoonlijke toeslag)

Duurzame inzetbaarheid

  • Alle medewerkers die tenminste 10 jaar bij de werkgever werken krijgen met ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid om, na overleg met de werkgever, vanaf 2 jaar voor AOW-datum 80% te gaan werken tegen 80% van het salaris en blijven 100% pensioen opbouwen. De deelnemende medewerkers kunnen hun ATV-aanspraken en/of bovenwettelijke verlofuren en/of extra vakantieuren (art.7.2 lid 3 sub 2) omzetten in aanvullend loon.
  • Medewerkers die in 2, 3, 4 en 5-ploegendienst werken incl. medewerkers van technische dienst die structureel consignatiediensten draaien (structureel= de afgelopen 5 jaar minstens 36 maanden ingeroosterd in een consignatierooster) en tenminste 20 jaar in de sector en tenminste 10 jaar bij de werkgever werken, krijgen met ingang van 1 mei 2022 de mogelijkheid om, na overleg met de werkgever, vanaf 36 maanden voor de AOW-datum de arbeidsovereenkomst te beëindigen en €22.488 bruto per kalenderjaar (o.b.v. €1.874 per maand**) te ontvangen, naar rato van het dienstverband. Indien de medewerker in de 12 maanden voorafgaand aan uitdiensttreding zijn of haar contracturen naar boven heeft aangepast, geldt het aantal contracturen dat hij/zij had voor aanpassing. Als medewerkers hiervoor kiezen, wordt dit schriftelijk vastgelegd, eindigt het dienstverband en is geen transitievergoeding van toepassing. Dit volgens de zgn. ‘RVU-regeling’ waarvoor fiscale vrijstelling geldt zoals die per 1-1-2022 van toepassing is.
    **Het maandbedrag van de vrijstelling is gekoppeld aan de netto AOW van een alleenstaande en wordt jaarlijks aangepast
  • Beide regelingen zijn tijdelijk, gaan in op de 1e van de maand na tekening van dit cao-akkoord en deelname is mogelijk tot en met 31 december 2025. Zij eindigen per 31-12-2025 zonder dat opzegging vereist is. Beide regelingen worden nader uitgewerkt in een reglement en deze worden toegevoegd aan de cao.


Derde WW-jaar

Partijen streven er naar om in 2022 aan te sluiten bij de stichting SPAWW voor de herverzekering van het derde WW-jaar. De premie voor deze verzekering komt voor rekening van werknemer. De premie voor 2022 bedraagt 0,2%.

Vergoedingen

Reiskostenvergoeding
Medewerkers ontvangen voor reizen tussen woning en werk een reiskostenvergoeding voor woonwerkverkeer. Deze vergoeding bedraagt vanaf 10 km enkele reis tot en met 30 km enkele reis: € 0,13 netto per gereden kilometer. Ook wordt bij een afstand enkele reis vanaf 10 km de eerste 10 km vergoed. Deze vergoeding geldt voor de heen- en terugreis. Bestaande individuele gunstiger afspraken worden door de cao niet aangetast.

Thuiswerkvergoeding
Als de normale arbeidsduur thuis wordt gewerkt, wordt met ingang van 1 oktober 2021 een thuiswerkvergoeding van € 2 bruto per dag vergoed. Bestaande regelingen op bedrijfsniveau voor thuiswerken dienen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de cao.

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding cumuleren niet.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Leden hebben met grote meerderheid voor het resultaat gestemd. Het resultaat is daarmee omgezet in een cao-akkoord.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu