Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao Gemeenten en cao SGO

Gepubliceerd op 2023-02-23

De partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO hebben op 21 februari 2023 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De nieuwe cao’s lopen van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 2 januari 2023 met € 240,- 
 • Daarna met 2%.

Basis loongebouw – startsalaris

Sinds 1 januari 2022 kent de cao een minimumsalaris van € 14,- per uur, of wel € 2.184 per maand. Per 2 januari 2023 worden de loonschalen die periodieken bevatten onder het bedrag van € 2.184,- aangepast.

Vergoeding hybride werken

Vanaf 1 mei 2023 ontvangen medewerkers een vergoeding van € 3,- netto voor hybride werken. De vergoeding bestaat uit een thuiswerkvergoeding van € 2,15 en een internetvergoeding van € 0,85.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt per 2 januari 2023 verhoogd van 6 dagen naar 7 dagen.
Lopende afbouwtrajecten op basis van de op 1 januari 2023 ingegane verlofharmonisatie worden voortgezet, in relatie tot de nieuwe norm.

Feestdagen

Met ingang van 1 januari 2024 worden de feestdagen uitgebreid met 5 mei. Bevrijdingsdag wordt een jaarlijkse feestdag met behoud van salaris en salaristoelage(n), om stil te staan bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Verlofsparen

Medewerkers kunnen met hun IKB maximaal 187 vakantie-uren kopen (in plaats van het huidige maximum van 144 uur).

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2024 deelnemen aan de RVU als zij voldoen aan de wettelijke en fiscale voorwaarden. De volgende regels gelden voor de RVU:

 • De duur van de RVU is maximaal twee jaar.
 • Recht op deelname ontstaat bij 43 ABP-jaren en 10 jaar in dienst in de sector. gemeenten (Cao Gemeenten of Cao SGO).
 • Instroom in de RVU is tot en met 31 december 2025.
 • De uitkering is gemaximeerd op de fiscale drempel (€2.037 per maand in 2023. naar rato van de arbeidsduur).
 • Bij deelname aan de regeling volgt volledige uitstroom.
 • Maatwerk is mogelijk als zowel de werkgever als medewerker ermee instemt.

Bovenwettelijke sociale zekerheid

Partijen spreken af dat op 1 januari 2024 een einde komt aan de loondoorbetaling bij ziekte na 104 weken. Artikel 7.1 lid 2 wordt daarop aangepast voor alle medewerkers met ingang van 1-1-2024. De staffel van loondoorbetaling bij ziekte wordt dan: 1° jaar 100% en 2% jaar 70%. Daarmee wordt de hoogte en duur in overeenstemming 2 gebracht met het BW.

Daarnaast wordt per 1 januari 2024 het in de cao verlengde ontslagverbod voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten afgeschaft en de daarbij aanvullende voorzieningen beëindigd. Dat betekent (a) dat ook medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, conform het Burgerlijk wetboek, na 2 jaar kunnen worden ontslagen, (b) dat aanvullende voorwaarden voor re-integratie tijdens het derde ziektejaar vervallen, en (c) dat ook de daaraan gekoppelde bijzondere uitkering vervalt.

Met de wijziging van de loondoorbetaling bij ziekte en de afschaffing van het derde ziektejaar per 1 januari 2024, krijgen werknemers die vallen onder de nieuwe regeling per 1 januari 2024 een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ouderschapsverlof en onbetaald WAZO-verlof

Betaald ouderschapsverlof

 • De huidige doorbetalingsstaffel gekoppeld aan salarisschalen, wordt omgebouwd naar een staffel gebaseerd op het salaris.
 • De huidige rekenformule in de cao wordt omgevormd naar vier keuzes waarin de relatie tussen de door de werknemer gekozen hoogte van de loondoorbetaling en de aanspraak in uren tot uitdrukking wordt gebracht. De werknemer kan kiezen uit de volgende percentages doorbetaling salaris en salaristoelagen: 50%, 70% , 80% en 100%.
 • De cao biedt werknemers keuzes in relatie tot de UWV/Wazo-uitkering van maximaal 9 weken bij ouderschapsverlof.
 • De terugbetalingsregelingen bij vertrek en urenvermindering worden geschrapt. Dit gebeurt al per 1 juni 2023.

Pensioenpremie en WAZO en onbetaald verlof

Met ingang van 1 juni 2023 is de reguliere pensioenpremieverdeling van toepassing op zowel betaald als onbetaald WAZO-verlof. De huidige 3 maanden grens komt te vervallen.

Voor onbetaald verlof in artikel 6.14 gelden de volgende pensioenpremie verdeling afspraken:

 • Voor een periode van 3 maanden onbetaald verlof geldt de reguliere pensioenpremieverdeling
 • Duurt de onbetaald verlofperiode langer dan 3 maanden, dan betaalt de werknemer met ingang van de 4e maand zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van het pensioen.
 • Verschillende onbetaald verlofaanvraagperiodes die elkaar binnen 6 weken opvolgen worden gezien als één verlofperiode.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Dit is op zijn vroegst 6 april 2023.

Het volledige principeakkoord vindt u bovenaan onder het kopje Downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu