Terug naar Kennisbank

Zuivelindustrie

Gepubliceerd op 2020-07-13

juli 2020

De partijen bij de cao Zuivelindustrie hebben op 1 juli 2020 een principeakkoord bereikt over de cao I, cao HP en de pensioen-cao. Vanwege de corona-crisis is besloten een beperkt aantal wijzigingen door te voeren. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De verlengde cao’s I en HP hebben een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De pensioen-cao wordt verlengd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen van de cao I als volgt verhoogd:

  • Per 1 april 2020: +1%
  • Eenmalig 500 euro*

* De 500 euro ontvangt een fulltime medewerker als hij op 1 april 2020 in dienst is en op 1 juli 2020 nog steeds in dienst is. Parttime medewerkers ontvangen de uitkering naar rato.

Voor medewerkers onder de cao HP geldt dat zij de regeling op bedrijfsniveau volgen. Als er geen regeling op bedrijfsniveau is ontvangen zij onder dezelfde voorwaarden 1% per 1 april 2020 en de eenmalige uitkering van 500 euro.

De structurele verhoging en de eenmalige uitkering worden zo snel mogelijk uitbetaald.

Gevolgen verlenging pensioen-cao

De extra kosten die er nog liggen blijven tot 1 januari 2021 voor rekening van de betrokken werkgevers. Partijen spreken wel af om in het vierde kwartaal verder te onderhandelen, vanaf het punt waar de onderhandelingen in 2019 vastgelopen waren.

Overige afspraken

  • In een aantal ondernemingen is aanvullend pensioen opgebouwd. Dat geld valt nu vrij en er worden op bedrijfsniveau afspraken gemaakt over het onderbrengen van deze gelden in een ‘pensioenbestemming’. De medewerkers krijgen eventueel ook de mogelijkheid om het geld bruto uit te laten keren. Partijen spreken af de werknemers eerst goed te informeren over de voor- en tegens van de opties.
  • De vakbondscontributie kan ook tijdens deze looptijd fiscaal vriendelijk verrekend worden.
  • Er was al eerder een werkgroep gestart naar tijd-gerelateerde afspraken in de cao. De adviezen en voorstellen van deze werkgroep worden de komende periode verder bekeken zodat zij onderdeel kunnen zijn van de volgende cao-onderhandelingen.
  • Er worden afspraken gemaakt rondom het duurzaam inzetbaarheidsbudget

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

_______________________________________________

Mei 2020

De partijen bij de cao zuivelindustrie hebben een pakket aan noodmaatregelen gepubliceerd die van de cao afwijken. Dit is om de gevolgen van de coronacrisis voor de zuivelindustrie op te vangen. Hieronder leest u de belangrijkste maatregelen.

Noodmaatregelen

• Er is afgesproken dat de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2019 niet vervallen op 1 oktober van 2020, maar op 31 december van 2020.
• Als bedrijven of vestigingen van bedrijven worden geconfronteerd met onderbezetting door corona kan aan werknemers worden gevraagd om tijdelijk de 58+ en 61+ regeling op te schorten.
• In de cao Zuivelindustrie is bepaald dat compensatie van overwerk in tijd opgenomen moet worden binnen drie maanden nadat het overwerk heeft plaatsgevonden. Als door de huidige omstandigheden de gemaakte overuren niet binnen drie maanden kunnen worden opgenomen dan kan deze termijn worden verlengd tot 6 maanden.
• Als het noodzakelijk is dat er nieuwe roosters geïmplementeerd moeten worden door de coronacrisis dan kan afgeweken worden van de 28 dagen mededelingstermijn.
• Verder zullen tijdelijke noodroosters er niet toe leiden dat werknemers minder toeslag gaan ontvangen dan wat ze hadden in hun ‘reguliere rooster’. Er zal geen afbouw of verlaging van de ploegentoeslag plaatsvinden.

De vakorganisaties hebben de voorwaarde gesteld dat de noodmaatregelen tot 1 juni 2020 van kracht zijn.

Looptijd

De cao zuivelindustrie is op 1 april 2020 afgelopen. Door de coronacrisis hebben cao-partijen niet kunnen onderhandelen over een nieuwe cao. Omdat wordt voorzien dat de onderhandelingen over een nieuwe cao nog wel even gaan duren hebben de werkgevers een aantal voorstellen gedaan. De werkgevers stellen voor de huidige cao’s te verlengen tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 april 2020:
+ 3%

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu