Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Kinderopvang

Gepubliceerd op 2023-03-02

De partijen bij de cao Kinderopvang hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao Kinderopvang krijgt een looptijd van 18 maanden met een ingangsdatum van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 april met € 150,- bruto per maand en vervolgens met 2% 
 • Per 1 januari 2024 met 2% 
 • Per 1 april 2024 met 2%

In juli 2023 ontvangen medewerkers eenmalig € 525,- naar rato van het dienstverband.

Levensfasebudget

Het levensfasebudget wordt geïndexeerd. Indexatie vind plaats gedurende een periode van maximaal 5 jaar en cao partijen spreken af te gaan onderzoeken hoe dit in lijn met wet en regelgeving in de cao kan worden vormgegeven.

Werkgever verdubbeld het aantal gestorte uren van de medewerker tot een maximum van 6 uur als medewerker evenzoveel uren stort in het LFB, zodat werknemer 12 (of meer indien zij meer stort) kan opbouwen per jaar. Cao-partijen evalueren na 2 jaar het effect van deze afspraak.

Gratificatie

In artikel 5.9 van de cao is werkgevers de ruimte geboden om een regeling voor het toekennen van een gratificatie in te voeren, met instemming van de medezeggenschap. Werkgevers hebben hier ruimhartig gebruik van gemaakt in de maand januari 2023 door na een oproep van BK & BMK, naar aanleiding van het uitblijven van een nieuwe cao per die datum, een gratificatie van € 300,- (bruto naar rato dienstverband) uit te betalen aan hun medewerkers. Om de mogelijkheid te behouden om later in het jaar nog eens een gratificatie uit te kunnen betalen, spreken partijen af dat in het jaar 2023 en 2024, eenmalig, nog een tweede keer een gratificatie kan worden toegekend. Artikel 5.9 van de cao zal hierop worden aangepast.

Eenmalige uitkering

De medewerkers die op 1 juli 2023 in dienst zijn ontvangen in juli 2023 een eenmalige uitkering van 525 euro bruto naar rato dienstverband , wegens het uitblijven van de verhoging over de maanden januari tot en met maart 2023. Deze eenmalige uitkering is niet pensioengevend.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. De leden hebben ingestemd, de gemaakte afspraken worden definitief gemaakt.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kunt u vinden onder het kopje 'Downloads'.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

____________________________________________________


Eindbod cao Kinderopvang - november 2022

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Kinderopvang hebben op 23 november 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

 • Per 1 januari 2023 met € 100,- bruto per maand en vervolgens met 1,25%
 • Per 1 januari 2024 met 3%

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering die in december van elk kalenderjaar wordt uitbetaald wordt verhoogd met 2% vanaf 1 januari 2024.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 11 naar 21 cent per kilometer, indien de reis ook doelmatig per openbaar vervoer kan worden gemaakt.

Gratificatie

In artikel 5.9 van de cao is werkgevers de ruimte geboden om een regeling voor het toekennen van een gratificatie in te voeren, met instemming van de medezeggenschap.

Extra verhoging Kot-tarief 2023

Indien het kinderopvangtoeslag-tarief voor 2023, conform het op 19 september 2022 door cao-partijen gedane schriftelijke verzoek aan de minister, extra wordt verhoogd, zal dit door middel van een tussentijdse wijziging van de cao één op één worden vertaald naar een extra salarisverhoging voor de medewerkers.

Loopbaanperspectief en startsalarissen

Per 1 januari 2024 wordt het salarisgebouw op de volgende wijze aangepast:

 • Per salarisschaal komt de eerste trede te vervallen, met uitzondering van schaal 1.
 • Per salarisschaal komen er twee tredes aan het eind van de salarisschaal bij.

Kwaliteit en differentiatie

Functiedifferentiatie: de beschrijving voor de pedagogisch medewerker is aangepast. De wijzigingen worden één-op-één verwerkt in de cao.

Groepshulpen: groepshulpen kunnen een bijdrage leveren zowel aan het tegengaan van de werkdruk als differentiatie van werkzaamheden ter ondersteuning van pedagogisch professionals.

Werkplezier en werk-privébalans

Rouw en werk: Bewust omgaan met rouw is belangrijk, ook op de werkvloer. Het raakt niet alleen de rouwende medewerker, maar ook zijn leidinggevende en collega’s. Partijen spreken af dat iedere organisatie in overleg met de ondernemingsraad een rouwprotocol dient op te stellen, waarin o.a. wordt beschreven hoe de betreffende medewerker zo goed mogelijk kan worden ondersteund. In dit protocol worden handvatten gegeven voor de leidinggevenden en collega’s.

Werkplezier en vitaliteit: Partijen spannen zich in om het gezamenlijk uitgevoerde onderzoek naar werkplezier en werkstress actief te verspreiden binnen de branche kinderopvang.

Arbeidsomstandigheden: Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan werkplezier, minder arbeidsrisico’s en voorkomen van ziekteverzuim. Vanuit de cao tafel komt informatie beschikbaar voor de sector om hier op een goede manier invulling aan te geven.

Toekomst

Levensfasebudget:

 • Partijen stellen vast dat het wenselijk is dat uren die worden gespaard in het levensfasebudget, gedurende een periode van maximaal vijf jaar worden geïndexeerd en spreken af te gaan onderzoeken hoe dit in lijn met wet- en regelgeving in de cao kan worden vormgegeven.
 • Partijen stellen vast dat het verruimen van de aan het levensfasebudget gekoppelde bestedingsdoelen wenselijk is en spreken af dat het OAK dit verder uitwerkt.
 • Partijen stellen vast dat het verruimen van de bronnen voor het sparen in het levensfasebudget (bovenwettelijk verlof en extra gewerkte uren/plusuren) wenselijk is en spreken af dat het OAK dit verder uitwerkt.
 • Partijen stellen vast dat het wenselijk is om het levensfasebudget overdraagbaar te maken van de ene naar de andere werkgever en spreken af te onderzoeken hoe dit kan worden vormgegeven in de cao.

Cao voor de toekomst: Partijen starten onderzoek naar een gezamenlijke arbeidsmarktagenda met primair en voortgezet onderwijs. De volgende thema’s komen terug in het onderzoek:

 1. Samen anders werken
 2. Cao en regionale ontwikkelingen
 3. Levenlang leren en ontwikkelen
 4. Flexibiliteit en werkzekerheid

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu