Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao kraamzorg

Gepubliceerd op 2023-08-01

Bij de onderhandelingen van de vorige CAO is afgesproken dat als er extra geld beschikbaar gesteld zou worden vanuit de overheid, dit naar de salarissen van de werknemers zou gaan. Met terugwerkende kracht vanaf 30 juni 2023 wordt aldus een structurele 3 procent loonsverhoging doorgevoerd voor de werknemers in de Kraamzorg. De huidige cao is eind juni 2023 afgelopen. Dat betekent dat de cao-partijen na de zomer met elkaar gesprek gaan over de nieuwe cao. Daarin worden ook nieuwe afspraken gemaakt over het loon.

Loonsverhoging

Deze loonsverhoging heeft betrekking op de afgelopen CAO. Dit is een eerste stap tot verbetering van het salaris. Er zijn meer afspraken nodig voor salarisverbetering, het verlagen van de werkdruk en voor het verbeteren van de werk-privébalans. 

Convenant

Op 7 juni is een convenant afgesloten tussen Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland. Een onderdeel van dit convenant is een onderzoek, dat in oktober beschikbaar komt naar loonontwikkeling, middelen voor bedrijfsvoering, innovatie en ontwikkeling.

----------------------------------

Oude cao: juli 2022

De partijen bij de cao Kraamzorg hebben op 14 juli 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 maart 2022 met 3%
  • Per 1 februari 2023 met 2%

Onderdeel bij de stijging per 1 maart 2022 is dat het uurloon stijgt met 0,3%.
Als er vanuit de overheid tussentijds extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de salarissen in de zorg, dan worden deze vertaald naar een extra vergoeding voor medewerkers.

Stagevergoeding 

Per 1 juli 2022 wordt de stagevergoeding, zoals opgenomen in artikel 5.13 lid 3 van de cao verhoogd naar € 450,- per maand.

Wachtdienst

De wachtdienstvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd indien de kraamverzorgende tijdens deze wachtdienst niet wordt opgeroepen. Bij wachten zonder daadwerkelijk ingezet te worden ontvangt de medewerker 150% van de huidige wachtdienstvergoeding. Hierdoor wordt het op wacht staan voor de werknemer aantrekkelijker, en wordt de werkgever gestimuleerd zorgvuldig te plannen en medewerkers zo min mogelijk onnodig op wacht te zetten.

Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe de organisatie van wachtdienst optimaal vorm kan krijgen voor een betere afstemming tussen werk-privé balans en te voldoen aan de wensen en mogelijkheden van de werknemers en werkgevers in de sector.

Reiskosten

Vanaf 1 januari 2023 worden alle reiskosten in de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 verhoogd naar € 0,21 netto per kilometer. In artikel 6.1 lid 3 en 6.2 lid 5b blijft het mogelijk om een hogere vergoeding af te spreken voor woon-werkverkeer.
In artikel 6.2 wordt een extra bepaling opgenomen voor kraamverzorgenden die ver moeten rijden. De grens van 10 km komt daarbij te vervallen.

Thuiswerkvergoeding

In de cao wordt de mogelijkheid opgenomen om met je medezeggenschapsorgaan afspraken te maken voor het toekennen van een thuiswerkvergoeding en hoe dit zich verhoudt tot het al dan niet uitbetalen van reiskosten op thuiswerkdagen. 

Verlof

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om een deel van je verlofuren te sparen tot het fiscaal toegestane maximum van 100 keer je arbeidsduur per week.

Protocolafspraken

Over de volgende onderwerpen zullen de partijen bij de cao in 2022/2023 in ieder geval onderzoek doen:

  • Het stimuleren van fietsen naar werk
  • Leer- en begeleidingsplan uitwerken
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Zeggenschap
  • Procedure FWG
  • Alternatief o&o/sociaal fonds
  • Rusttijd

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu