Terug naar Kennisbank

MBO

Gepubliceerd op 2020-06-06

mei 2020

Cao Middelbaar beroepsonderwijs

De partijen bij de cao MBO hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli 2020: +3,35%

Elke fulltime werknemer, die op 1 juli 2020 in dienst is, ontvangt in de maand juli een eenmalige uitkering van € 825,- bruto. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato.

Carrièreperspectief MBO

Er is een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft om te komen met een voorstel om het carrièreperspectief van medewerkers, en in het bijzonder docenten, te vergroten en een passende salarisstructuur te realiseren. Dit alles met als doel om de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. Dit voorstel zal een maand voor het einde van de looptijd van deze cao gereed zijn. De uitkomsten hiervan worden betrokken in de totstandkoming van de volgende cao. Welke vraagstukken de werkgroep gaat bespreken, leest u in het onderhandelaarsakkoord.

Overige afspraken

  • • In de onderhandelaarsakkoord zijn de uitkomsten van een eerder onderzoek over wendbaarheid van medewerkers in het MBO meegenomen. Gedurende de looptijd van deze cao zullen deze inhoudelijk worden besproken en gezamenlijke inzichten om een oplossing vragen.
  • • De sociale partners hebben besloten FUWA-MBO te moderniseren en voor de sector goed toepasbaar te laten zijn. Cao-partijen gaan dit proces starten door het in kaart (laten) brengen van knelpunten die scholen ervaren bij de toepassing van FUWA-MBO, de behoeften die mbo-scholen hebben ten aanzien van een functiewaarderingssysteem, en mogelijke oplossingen voor huidige knelpunten.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Hoornbeeck College

Voor de collega’s die werkzaam zijn op het Hoornbeeck College geldt de Rechtspositieregeling Reformatorisch Beroepsonderwijs (RRBO). Deze loopt tot 30 juni 2020. Zodra de CAO MBO definitief is geworden, zullen het Hoornbeeck College en de RMU in overleg treden om de nieuwe CAO-afspraken over te nemen en in te voegen in de nieuw af te sluiten RRBO.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu