Terug naar Kennisbank

MBO

Gepubliceerd op 2022-06-23

De partijen bij de cao MBO hebben op 2 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De salarisbedragen in de carrièrepatronen worden per 1 juli 2022 structureel verhoogd met 4,2%. 
  • Elke werknemer die op 1 juli 2022 in dienst is, ontvangt een eenmalige uitkering van 600 euro bruto per FTE. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato. 
  • De genoemde salarismaatregelen zijn pensioengevend. De structurele loonsverhoging werkt per 1 juli 2022 op de gebruikelijke wijze door in de hoogte van de (bovenwettelijke) uitkeringen op grond van de cao mbo.

Deze loonmaatregelen zijn afgesproken in de verwachting dat mbo-scholen de volledige kabinetsbijdrage 2022 ontvangen. Met deze loonmaatregelen is de volledige arbeidsvoorwaardenruimte, die vanuit de bijdrage van het kabinet voor 2022 zal worden verstrekt aan de sector, benut en wordt geanticipeerd op de verwachte arbeidsvoorwaardenruimte voor 2023. In de cao-onderhandelingen voor de cao mbo 2023 en verder wordt hier rekening mee gehouden.

Carrièreperspectief en een passende salarisstructuur
Het verbeteren van het carrièreperspectief voor docenten in de sector mbo heeft de aandacht van sociale partners. Zij willen docenten aantrekken, binden en behouden en daarmee een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs, door te investeren in carrièreperspectief en het verlagen van de werkdruk. Mbo-scholen in de Randstad worden hierbij financieel gefaciliteerd door het ministerie van OCW, de overige mbo-scholen niet. Sociale partners vinden dit onderscheid tussen mbo-scholen in de Randstad en daarbuiten niet uit te leggen en ongewenst. Daarom hebben sociale partners gezamenlijk een verzoek gedaan aan het ministerie van OCW voor additionele middelen, ter grootte van 90 miljoen euro, t.b.v. de mbo-scholen buiten de Randstad. Over dit verzoek voeren sociale partners overleg met het ministerie van OCW. Sociale partners hebben afgesproken deze gesprekken constructief voort te zetten en gezamenlijk al het mogelijk te doen om deze additionele middelen voor de sector te verkrijgen.
In afwachting van de reactie op het gezamenlijke verzoek om extra middelen, hebben sociale partners in de vorige cao mbo een stabilisatieafspraak gemaakt t.a.v. het aantal docenten LC en hoger. De gemaakte afspraak luidt: Deze additionele middelen passen bij de ambitie van de mbo-sector om door middel van goed werkgeverschap een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven om in te werken. Daartoe dient de afspraak om, in afwachting van de resultaten van nader overleg met OCW, gedurende de looptijd van de cao het aandeel docenten LC en hoger in de mbo-sector stabiel te houden ten opzichte van het totaal aandeel docenten in het jaar 2020.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid heeft tot doel om alle werknemers werkzaam in het mbo gezond en gemotiveerd hun loopbaan te laten doorlopen. Sociale partners hebben voor het mbo een programma Duurzame Inzetbaarheid voor ogen. Met dit programma moet een impuls worden gegeven aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid op landelijk niveau en op het niveau van de mbo-school. Sociale partners zullen het onderwijsarbeidsmarktfonds SOM vragen het opstellen van een duurzaam inzetbaarheidsprogramma ter hand te nemen.

Verplaatsingskostenregeling
Sociale partners hebben geconstateerd dat de huidige verplaatsingskosten-regeling (reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en tegemoetkoming verhuiskosten) gedateerd is en willen deze in de komende cao aanpassen, totdat sociale partners een verplaatsingskostenregeling zijn overeenkomen die beter gebaseerd is op duurzaamheid en het stimuleren daarvan. Gedurende de looptijd van de cao werken sociale partners aan deze verplaatsingskosten-regeling met als doel deze met ingang van de cao volgend op deze in te kunnen laten gaan.
Om nu tegemoet te komen aan de toename van kosten voor vervoer en de verhuiskostenregeling te vereenvoudigen, zijn sociale partners wijzigingen overeengekomen. Het gaat hierbij om een ophoging naar 0,19 cent per kilometer bij woon-werkverkeer en 0,30 cent per kilometer voor dienstreizen, het volledig vergoeden van woon-werkverkeer bij reizen met het openbaar vervoer en het ophogen van het aantal te vergoeden kilometers naar 40 km enkele reis bij woon-werkverkeer. Ook de eerste 5 kilometer enkele reisafstand woon-werk komt nu in aanmerking voor een vergoeding, tenzij de woon-werkafstand minder dan 5 kilometer is.
De tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt afhankelijk gesteld van te overleggen betaalbewijzen en bedraagt bij een werktijdfactor lager dan 0,5 fte de helft van de maximale vergoeding.

Onderwijstraject Leven Lang Ontwikkelen
De Nederlandse beroepsbevolking is gebaat bij een leven lang ontwikkelen. Geen beroep blijft gedurende een loopbaan van een werknemer hetzelfde. Beroepen zijn continu in ontwikkeling, er komen nieuwe beroepen bij en er verdwijnen beroepen. Het leren voor een (nieuw) beroep is dus niet alleen gericht op jongeren, maar ook voor volwassenen en nieuwkomers, vaak in het kader van om-en bijscholing. Het kabinet onderkent in het coalitieakkoord het belang van “leven lang ontwikkelen” voor de Nederlandse samenleving en ziet hierbij een belangrijke rol voor mbo-scholen weggelegd. Het inrichten van onderwijstrajecten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen aan andere doelgroepen dan de doelgroep van het initieel publiek bekostigd mbo-onderwijs biedt veel kansen en mogelijkheden voor de mbo-sector. Leven Lang Ontwikkelen vraagt om een andere werkwijze dan men gewend is.

Karakter cao
Sociale partners hebben afgesproken dat de cao grotendeels een minimumkarakter krijgt. Daarnaast krijgt een aantal bepalingen een standaardkarakter toegekend. Sociale partners werken in de zomer 2022 toe naar een (overzicht bij de) cao waarin dit inzichtelijk wordt gemaakt.

Veranderende werkomstandigheden
Corona heeft met zich meegebracht dat de invulling van het werk, wellicht blijvend, deels is veranderd. Sociale partners zien dat scholen hierop anticiperen door afspraken te maken over thuiswerken en deze in samenspraak met de ondernemingsraad hebben vastgelegd in een thuiswerkregeling. Sociale partners hebben afgesproken dat iedere mbo-school een thuiswerkregeling heeft, of deze opstelt voor het einde van deze cao. Deze thuiswerkregeling van de mbo-school wordt verstrekt aan de vakbonden ten behoeve van het jaarlijks overleg op de mbo-school.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Sociale partners vinden het van belang dat werknemers zich bewust zijn van de financiële risico’s die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt en van de mogelijkheid om zich hiertegen te verzekeren, mede vanwege de afgelopen coronaperiode. Sociale partners zullen gedurende de looptijd van de cao mbo onderzoeken wat de behoefte is aan een collectieve arbeidsongeschiktheids-verzekering voor de mbo-sector, wat de kosten hiervan zijn en hoe dit in de mbo-sector vormgegeven zou kunnen worden. Dit onderzoek is 1 januari 2023 afgerond en de uitkomsten zijn onderwerp van gesprek in de volgende cao.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu