Terug naar Kennisbank

Metaal en Techniek

Gepubliceerd op 2020-06-01

juni 2020

Uitstel loonsverhoging cao Metaal en Techniek

De partijen bij de cao Metaal en Techniek hebben in juni een akkoord bereikt over het uitstellen van de loonsverhoging van juli 2020. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord.

Lonen cao metaal en techniek

De nieuwe CAO voor Metaal en Techniek is in september 2019 tot stand gekomen. De afspraak is dat de lonen in drie stappen structureel omhoog gaan tijdens de looptijd van 1 juni 2019 tot 1 oktober 2021: 3,5 procent erbij op 1 december 2019 en nogmaals 3,5 procent op 1 juli 2020, 0,93 procent op 1 maart 2021 en een eenmalige uitkering van 306 euro bruto in februari 2021.

Branchevereniging Focwa heeft de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met de vakbonden over mogelijk uitstel van de loonsverhoging per juli aanstaande. Volgens de branchevereniging is de impact van de coronacrisis op de herstelsector enorm en is het zoeken naar oplossingen om deze periode te overleven. Doel van de gesprekken was te zoeken naar mogelijkheden voor besparingen om bedrijven net wat meer ruimte te bieden om de komende periode overeind te blijven. Flexibiliteit en behoud van werkgelegenheid stonden daarbij voorop, aldus Focwa.

Branchevereniging Focwa heeft begin juni 2020 een akkoord bereikt met de vakbonden over uitstel van loonsverhoging van 3,5 procent per 1 juli, zoals dat in de CAO voor Metaal en Techniek is afgesproken. Als een meerderheid van de werknemers binnen een bedrijf het hiermee eens is, dan kan de loonsverhoging worden uitgesteld tot 1 december.
Om de opgeschoven loonsverhoging te compenseren ontvangt de werknemer 29 extra vakantie-uren. Hierdoor hebben werkgevers de mogelijkheid om de loonsverhoging tijdelijk in vrije tijd uit te betalen. Werkgevers kunnen (conform Bijlage 10A van de CAO) dispensatie voor de loonsverhoging aanvragen bij de Vakraad. In de Vakraad zijn hiervoor de voorwaarden besproken.

________________________________________________________________

november 2019

De afgelopen weken hebben de vakverenigingen en werkgeververenging van uw cao, Metaal en Techniek, ledenraadplegingen gehad. Inmiddels zijn alle raadplegingen afgerond en is uw cao definitief. Onder downloads kunt u uw cao vinden.

________________________________________________________________

september 2019

Principeakkoord cao Metaal en Techniek

De partijen bij de cao metaal en techniek hebben op 5 september een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Na nog een staking in Zeeland en een aangekondigde landelijke staking volgende week, is nu toch een principeakkoord gesloten. De verschillende vakorganisaties geven aan dat de stakingen nu opgeschort zijn tot na de stemming van de leden (dus als die tegen stemmen kunnen de stakingen herleven). In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao loopt 28 maanden, van 1 juni 2019 tot 1 oktober 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 december 2019: + 3,5%
  • Per 1 juli 2020: + 3,5%
  • Per 1 maart 2021: + 0,93%

De werknemers die op 1 februari 2021 in dienst zijn in de sector ontvangen een eenmalige uitkering van 306 euro. Ook wordt per 1 juli 2019 een nieuwe salaristabel opgenomen voor medewerkers van 16-20 jaar.

Generatiepact

Er was al een regeling voor mensen om gebruik te maken van het generatiepact als ook de werkgever instemde. Dit had 3 varianten. In de nieuwe cao is opgenomen dat er een recht is op het generatiepact in de variant 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Men moet minstens 1 jaar werkzaam zijn bij de werkgever
  • Het maximale openstaande verlof is 296 uur (daarboven moet eerst opgenomen worden)
  • De werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, waar men overigens weer bezwaar tegen kan maken.

De andere varianten van het generatiepact wijzigen niet.

Seniorendagen

Het eerste recht op seniorendagen verschuift per 1 januari 2020 van 53 naar 54 jaar. De overige dagen blijven zoals ze waren.

Overig

  • De VPL-premie wordt in 2021 en 2022 beschikbaar gesteld voor het verlengen van de huidige regeling. De ouderenregeling wordt verlengd tot 2020. Medewerkers van 60 jaar en ouder houden hun recht op de regeling.
  • Men wil dat vakbondscontributie fiscaal vriendelijk vergoed blijft worden vanuit de werkkostenregeling. De mogelijkheid voor werkgevers om in plaats daarvan een studiedag te kiezen vervalt.
  • Werknemers die werkeloos worden kunnen, onder voorwaarden, tot 6 maanden na ontslag gebruikmaken van de scholingsfondsen.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu