Terug naar Kennisbank

Nederlandse Universiteiten

Gepubliceerd op 2021-07-07

De partijen bij de cao Nederlandse Universiteiten hebben op 25 juni 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Op 1 juli 2021 worden de salarissen structureel met 1,64 procent verhoogd. Deze loonsverhoging wordt uiterlijk in de maand september 2021 uitbetaald. Per 1 januari 2022 worden de salarissen verhoogd met 0,36 procent tot 2,0 procent.

Daarnaast besteden CAO-partijen 0,2 procent van de loonruimte structureel voor de dekking van de kosten van het hybride werken, zijnde internetvergoeding en thuiswerk-vergoeding. Daarnaast ontvangen universitaire werknemers, die op 1 juli 2021 een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben uiterlijk in september 2021 een eenmalige uitkering van bruto 650 euro op basis van een voltijds dienstverband. Het minimumuurloon voor de universitaire sector wordt per 1 juli 2021 verhoogd naar 14 euro.
De gebruikelijke categorieën (participatie-wet, leerlingen etc.) worden uitgezonderd.

Inzetten op vaste banen en het omzetten van bestaande tijdelijke contracten in vaste banen

CAO-partijen zien dat mede vanwege alle COVID-19 maatregelen de huidige situatie er een is waarin de reële en ervaren werkdruk voor grote groepen werknemers, in het bijzonder wetenschappers, sterk is opgelopen. Onderkend wordt dat een normalisatie van de werk/leven balans van vooral de groep wetenschappers noodzakelijk is om de kwaliteit en continuïteit van het wetenschappelijk bedrijf voor de toekomst veilig te stellen. Dit onderhandelaarsakkoord is er dan ook op gericht om een antwoord te geven op de alsmaar toegenomen werkdruk en de ervaren achteruitgang in werk/leven balans. Een van de factoren die daarbij een rol speelt is de baanzekerheid. Er dient ingezet te worden op het wegnemen van onzekerheden en ervaren druk, door waar mogelijk het structureel inzetten op vaste banen en het omzetten van bestaande tijdelijke contracten in vaste banen.

Hybride werken

Het tweede grote thema in de CAO is het hybride werken na de COVID-19 crisis. CAO-partijen willen dat universiteiten als moderne werkgevers faciliteren dat er ook in de toekomst deels vanuit huis gewerkt kan worden. Dit vergt uiteraard maatwerk per team, waarbij er afstemming plaats dient te vinden tussen de leidinggevende en het team.

Voorts wordt in de preambule van de CAO een bepaling opgenomen over het faciliteren van voldoende vrij besteedbare werktijd en het bewaken van privétijd.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu