Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Primair Onderwijs

Gepubliceerd op 2022-07-01

De partijen bij de cao Primair Onderwijs hebben op 23 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 juli met 4,75%

Deze verhoging werkt door in de gebruikelijke loonelementen en in de bovenwettelijke uitkeringen.

Medewerkers die op 1 juli in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van €500,- (naar rato). Deze uitkering is pensioengevend.

Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet regelt betaald ouderschapsverlof voor iedereen in Nederland gedurende 9 weken tijdens het eerste levensjaar van het kind. In de CAO PO is al een regeling voor betaald ouderschapsverlof opgenomen. Partijen vertalen de wettelijke mogelijkheden in een nieuwe regeling in de cao:

 • In het PO behouden werknemers het recht op 415 uur betaald verlof (wat meer is dan de 9 weken die de wet biedt) en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof.
 • Per 2 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over 5% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.
 • De terugbetalingsregeling (artikel 8.19 lid 3 en 4 van de CAO PO) vervalt per 2 augustus 2022 voor het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat is opgenomen in het eerste levensjaar.
 • Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar, kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden, uiterlijk tot de datum waarop het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt (55% van de bezoldiging).
 • De overige voorwaarden van de bestaande regeling blijven gelden.
 • De regeling voor betaald ouderschapsverlof (inclusief de wettelijke regeling) blijft qua omvang gelijk aan de huidige regeling in de CAO PO.
 • Voor een eventueel resterend deel van de op 2 augustus 2022 al opgenomen gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, geldt bij opname in het eerste levensjaar van het kind vanaf 2 augustus eveneens het percentage van 75% van de bezoldiging.

Professionalisering

In het onderwijsakkoord (Samen voor het beste Onderwijs) spraken sociale partners met de Minister voor primair en voortgezet onderwijs het volgende af:

Artikel 8. Extra ruimte voor professionalisering van leraren

 1. De minister stelt structureel budget beschikbaar voor extra tijd en geld voor leraren om hun professionaliteit, kennis en kunde op peil te houden en te verhogen. Het beschikbare budget is gebaseerd op gemiddeld 16 uur extra professionaliseringsruimte per leraar per schooljaar (gebaseerd op de loonkosten 2021 en in het po en het vo, inclusief het vo-deel vallend onder een mbo-instelling).
 2. Sociale partners in het funderend onderwijs maken cao-afspraken over de uitwerking van de extra ruimte voor professionalisering van leraren.
 3. De cao-afspraken, bedoeld in het tweede lid, zijn gericht op de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden en op het invoeren van de ophanden zijnde herziening van het curriculum.

Deze afspraak wordt verwerkt in de CAO PO 2022.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Daarna zullen de RMU en de VGS in overleg de afspraken verwerken en vastleggen in de cao reformatorisch primair onderwijs. Deze cao is van toepassing op werknemers, die werkzaam zijn op (reformatorische) scholen die aangesloten zijn bij het VGS.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu