Terug naar Kennisbank

Rijk

Gepubliceerd op 2022-06-23

De partijen bij de cao Rijk hebben op 22 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Met ingang van 1 juli 2022 worden de salarisbedragen in de CAO Rijk 2022-2024 met eerst 2,5% plus daarna een bedrag van €75,- verhoogd. Deze verhoging komt in september 2022 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor werknemers die sinds 1 juli 2022 uit dienst zijn getreden.
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt een minimum uurloon van € 14,- ingevoerd. In de systematiek van de CAO Rijk betekent dit, dat bij het vaststellen van het minimum uurloon rekening wordt gehouden met de onderdelen van het IKB-budget die niet het vakantiegeld betreffen. Daarmee komt er op 1 juli 2022 een bodem in het salarisgebouw van € 2.016,- per maand.
 • Om te voorkomen dat door de bodem in het salarisgebouw, periodieke stappen in de salarisschalen wegvallen, wordt het salarisgebouw per 1 juli 2022 aangepast, zodat de minimale periodieke stap 1,75% bedraagt.
 • Met ingang van 1 april 2023 worden de bedragen van het aangepaste salarisgebouw in de CAO Rijk 2022-2024 met 3% verhoogd. Met ingang van 1 januari 2024 worden de salarisbedragen in de CAO Rijk 2022-2024 nog eens met 1,5% verhoogd. In december 2022 en in april 2023 ontvangen alle werknemers die op respectievelijk 1 december 2022 en op 1 april 2023 een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hadden en waarop de CAO Rijk van toepassing is, een eenmalige uitkering van € 450,- (bruto). Deze bedragen gelden bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Voor werknemers die op 1 december 2022 en op 1 april 2023 een andere arbeidsduur hebben, geldt dit bedrag naar rato van de volledige arbeidsduur.

Functiegebouw Rijk en Fuwasys
Het functiewaarderingssysteem van de sector Rijk (fuwasys) is de basis voor de waardering van functies in het Functiegebouw Rijksoverheid (FGR). Partijen vinden het van belang dat fuwasys en FGR blijven bijdragen aan een flexibele overheid met een modern organisatie- en personeelsbeleid. In de afgelopen jaren is het FGR op onderdelen geactualiseerd. Fuwasys daarentegen is vele decennia onveranderd gebleven. Partijen komen overeen om gezamenlijk te werken aan de realisatie van een verbeterd en geactualiseerd functiewaarderingssysteem waarin ook meer recht wordt gedaan aan de intensiteit en complexiteit van de functies in de uitvoering.

Onderzoek naar extra belonen
Partijen spreken af om gedurende de looptijd van deze cao gezamenlijk onderzoek te laten doen naar de huidige toepassing van het bestaande beleidskader, de knelpunten daarbij, plus een verkenning van verbetermogelijkheden. De mogelijkheid om andere bedragen te hanteren, zal daarbij worden onderzocht.

Hervorming verlofregelingen en RVU
In de huidige CAO Rijk is de hoeveelheid verlof afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Dit sluit onvoldoende aan bij de behoeften van werknemers in specifieke levensfases en het biedt hen weinig flexibiliteit en keuzemogelijkheid. Ongeveer de helft van de PAS-gerechtigden binnen de sector Rijk maakt geen gebruik van de PAS-regeling.
Partijen komen daarom overeen de opzet en systematiek van de verlofregelingen anders vorm te geven. Een systeem waarbij werknemers zelf keuzes over hun verlof kunnen maken die passen bij hun persoonlijke wensen en situatie.

Partijen komen overeen dat er op 1 januari 2023 een RVU-regeling voor de in het pensioenakkoord beschreven doelgroep komt en geven dat als volgt vorm. De regeling is toegankelijk voor werknemers met 43 of meer dienstjaren (definitie ABP-pensioenjaren), waarvan minimaal 10 jaar in dienst bij de sector Rijk. De duur van de RVU-uitkering is maximaal 24 maanden en de uitkering wordt voorafgaand aan de AOW-leeftijd opgenomen. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het bedrag van de RVU-drempelvrijstelling (momenteel € 1874 bruto per maand). Bij een arbeidsduur van minder dan 36 uur gemiddeld per week, is de hoogte van de uitkering naar rato van de arbeidsduur. Bij deelname aan de regeling volgt volledige uitstroom, in deeltijd blijven werken is niet mogelijk. Werknemers die recht hebben op de SBF-regeling, kunnen geen gebruik maken van de RVU-regeling omdat deze regeling ook voorafgaand aan de AOW-leeftijd is.

Roosterafspraken
Binnen de sector Rijk zijn er meer dan dertig organisaties waar werknemers op grond van roosters werken. Het gaat hierbij om een verscheidenheid aan organisaties, taken en werknemers; van gevangenisbewaker tot weginspecteur. Deze werknemers zijn cruciaal voor de continuïteit van cruciale processen in Nederland.
Partijen constateren dat de huidige spelregels en regelgeving belemmeringen met zich meebrengen voor zowel werkgevers bij het afstemmen van de werkvraag en de personeelsbezetting, als voor werknemers om een optimale werk-privébalans te creëren.

Sociale veiligheid en inclusie
Binnen de sector Rijk bestaat een stelsel aan voorzieningen voor werknemers op het gebied van sociale veiligheid. Het integriteitssysteem is rijksbreed op uiteenlopende wijze vormgegeven en dat is historisch en per departement verklaarbaar. Er zijn goede voorzieningen die breder kunnen worden toegepast. Partijen menen dat sociale veiligheid kan worden vergroot als de bekendheid en toegankelijkheid, de onafhankelijkheid en doorzettingskracht (van de voorzieningen) meer aandacht krijgen. Het is goed als voor elke rijksambtenaar dezelfde rechten en plichten gelden ten aanzien van sociale veiligheid.

Verduurzaming CAO Rijk
Partijen zijn van mening dat de sector Rijk, met ruim 130.000 werknemers de grootste werkgever van Nederland, bij verduurzaming een verantwoordelijkheid heeft en een voorbeeldrol kan vervullen. Om echte vernieuwing te bereiken, komen partijen overeen om gedurende de looptijd van dit cao-akkoord drie pilots te starten waarin een stap verder wordt gegaan in verduurzaming van arbeidsvoorwaarden en werkorganisatie.

Verduurzaming woning
In de cao is opgenomen dat werknemers voor de inrichting van hun thuiswerkplek één keer per vijf jaar een werkgeversbijdrage, aangevuld met de fiscaal voordelige aanwending van het IKB-budget, kunnen besteden. Partijen komen overeen dat beide bedragen ook besteed mogen worden aan verduurzaming van hun woning. Dit kan zowel een huur- als een koopwoning zijn. Daarbij geldt niet de voorwaarde dat de werknemer (deels) thuis werkt. Onder verduurzaming van de woning wordt verstaan: maatregelen die bijdragen aan energiebesparing (bijvoorbeeld isolatie), het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld een warmtepomp) en het opwekken van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonnepanelen).

Aanpassing bijdrage en IKB-doel fiets
In de cao is opgenomen dat één keer per drie jaar een fiets voor woon-werkverkeer kan worden aangeschaft met de bijdrage van de werkgever aangevuld met de fiscaal voordelige aanwending van het IKB-budget. Voor een fiets is een aanschaf elke drie jaar niet nodig, deze gaat langer mee. De batterij van een elektrische fiets kan na een jaar of drie wel aan vervanging toe zijn. Partijen komen overeen om de termijn voor de aanschaf van een nieuwe fiets te verhogen van drie naar vijf jaar en daarnaast de mogelijkheid aan de fiscaal vriendelijke IKB-doelen toe te voegen om eens per drie jaar een nieuwe batterij voor een elektrische fiets aan te schaffen. Het IKB-doel batterij elektrische fiets is maximaal €500.
Vermindering CO2-uitstoot door dienstreizen per vliegtuig
De CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en dienstreizen van de sector Rijk bedroeg pré Corona (2019) ruim 280.000 ton CO2. Ongeveer een derde van deze uitstoot komt door vliegverkeer. Bij langere, vaak intercontinentale, afstanden is de trein geen alternatief. Om de CO2-uitstoot van vervoer bij de sector Rijk fors te verminderen, zijn ook dan inspanningen nodig. Partijen onderschrijven het belang van het verminderen van de CO2-uitstoot bij internationale dienstreizen en roepen werkgevers en werknemers bij organisatieonderdelen die veel internationaal reizen op om hierover actief het gesprek te (blijven) voeren en maatregelen te treffen zoals het verder inperken van business klasse reizen, zo veel mogelijk rechtstreekse vluchten en online overleg in plaats van te reizen.

Hybride werken
Partijen vinden het gewenst om duidelijkheid te geven wat geldt; dit vooruitlopend op het bredere gezamenlijke onderzoek naar de gevolgen van hybride werken voor de CAO Rijk. Partijen spreken daarom af dat - in geval van hybride werken – werknemers die er voor kiezen in een ander rijksgebouw te werken dan de eigen werklocatie, ook recht hebben op een vergoeding voor woon-werkverkeer.

De ervaringen met thuiswerken geven aanleiding om de vorig jaar gemaakte afspraken over het inrichten van de werkplek aan te vullen. Partijen spreken daarom af dat met ingang van 1 januari 2023 twee onderdelen worden toegevoegd aan de bestedingsmogelijkheid van de werkgeversbijdrage en de fiscaal voordelige aanwending van het IKB-budget voor de inrichting van de thuiswerkplek:

 • De kosten van een aanschaf van een bureau die uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag daarvoor in het kader van de arbovoorzieningen voor de thuiswerkplek.
 • De kosten van de aanschaf van kleine ICT-middelen die de werkgever in het kader van de arbovoorzieningen voor de thuiswerkplek niet (volledig) vergoedt, zoals verbetering van de Wifi en router inclusief aansluitkosten en een printer.

De voorwaarden en bijzonderheden die aan dit IKB-doel zijn gekoppeld wijzigen hierdoor niet.

Overige onderwerpen

 • Dienstverband
 • Betaald ouderschapsverlof

Op 23 mei jl. hebben partijen voor de nieuwe CAO Rijk vast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. Dit vanwege de invoering van een wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022. Deze afspraak integreert de huidige cao-regeling en de nieuwe wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof.

Samengevat is het volgende afgesproken:

• de nieuwe regeling gaat in op 2 augustus 2022, ook voor werknemers waarvan het betaald ouderschapsverlof voor een kind al eerder is ingegaan;
• de duur van de loondoorbetaling blijft 13 van de 26 weken ouderschapsverlof;
• aanvulling tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de negen weken wettelijk betaald ouderschapsverlof;
• 75% loondoorbetaling tijdens de periode waarvoor geen recht is op wettelijk betaald ouderschapsverlof (afhankelijk van de keuze van de werknemer en leeftijd van het kind betreft dit een periode van 4 tot 13 weken).

 • Waarde IKB-uur

Op 24 maart jl. hebben partijen voor de nieuwe CAO Rijk vast de afspraak gemaakt dat met ingang van 1 januari 2023 de waarde en prijs van een IKB-uur wordt gewijzigd van salaris per uur plus 16,37% IKB-budget in maandinkomen per uur.

 • Politiek verlof leden provinciale staten en leden algemeen bestuur waterschappen
 • Vakbondsverlof
 • Functieverblijfsduur leden Algemene Bestuursdienst
 • EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Partijen realiseren zich dat de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 in werking zal treden. Op grond van de EU-richtlijn en het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn concluderen partijen dat het nodig is om enkele aanpassingen aan de CAO Rijk te doen.

 • Loondoorbetaling vakantiedagen langdurig zieken

Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over de hoogte van het loon tijdens vakantieverlof (en gekregen IKB-uren) voor werknemers in hun tweede ziektejaar, volgt dat dit 100% moet zijn in plaats van 70%. Dit wordt door P-Direkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 hersteld.

 • Optionele bepaling model-overeenkomst voor periodieke VOG
 • Toepassing vangnetbepaling technische omzetting en verduidelijkingen

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu