Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Uitvaartbranche

Gepubliceerd op 2022-07-07

De partijen bij de cao Uitvaartbranche hebben op 20 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en de feitelijke salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 augustus 2022: 3% 
 • Per 1 januari 2023: 3,5%

De onderste treden van de salarisschalen worden zodanig geschrapt, dat (te rekenen vóór het moment van de cao-indexaties) er een minimum te betalen salaris ontstaat van bruto € 12,- per uur, hetgeen gelijk staat aan een bruto maandsalaris op fulltime basis van € 2080,-.

Er wordt in november 2022 aan werknemers met een functie in functieniveau I t/m III (functiematrix CAO) een eenmalige uitkering verstrekt van 1% van het bruto jaarsalaris (te berekenen op de in de uitvaartbranche gangbare en eerder toegepaste wijze *) (uitwerking volgt bij het redactie-overleg). Aan die werknemers die in de periode van 1 april 2022 tot in elk geval tot 1 juni 2022 geen cao-toeslag betaald hebben gekregen dan wel een toeslag van minder dan 2,25%.

Regeling Vervroegd Uittreden & MDIEU

Met ingang van 1 september 2022 bestaat voor werknemers die een zwaar beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend de mogelijkheid om 6 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uit te treden. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen werknemers uit deze doelgroep 12 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uittreden. Het bedrag voor 2022 is € 1.874,- bruto per maand. Er wordt geen vakantiebijslag over betaald. Voor parttimers zal de uitkering een fulltime uitkering zijn, maar de duur van de uitkering wordt ingekort naar rato van het deeltijdpercentage.

Partijen hebben kaders afgesproken over het activiteitenplan MDIEU en het aanvragen van extra financiering, waarbinnen het bestuur van de Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche kan handelen. Aan het bestuur van Fonds is bovendien verzocht om bij de MDIEU-subsidieaanvraag de RVU te betrekken.
Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling
Werkgevers faciliteren hun werknemers met een opleidingsaanbod, zowel

 • met het oog op vakbekwaamheid in de huidige functie, als
 • uit oogpunt van verdere persoonlijke en zakelijk relevante ontwikkeling binnen de gewenste cultuuren organisatie- ontwikkelingen, als
 • in het licht van duurzame inzetbaarheid.

Dat opleidingsaanbod wordt

 • actief aangeboden vanuit de werkgever en/of
 • gefaciliteerd op verzoek van de werknemer.

De werkgever besteedt minimaal 1% van de loonsom (SV loon) aan scholing voor werknemers en bespreekt het opleidingsbeleid en de in dit kader ondernomen concrete activiteiten jaarlijks met de OR / PVT / personeelsvertegenwoordiging.

Minuren

Ter verduidelijking van wat rechtens juist is wordt in de cao de volgende definitie (met toelichting) van minuren opgenomen: Minuren ontstaan als een werknemer minder heeft gewerkt dan het aantal overeengekomen uren. De in enige maand ontstane minuren worden in de daaropvolgende maand(en) gesaldeerd met de meeruren. Als een saldo minuren niet binnen 26 weken volledig is verdisconteerd met meeruren dan komen deze uren voor rekening van de werkgever (ze worden dus kwijtgescholden) tenzij met schriftelijke bewijzen kan worden aangetoond dat het ontstaan van de minuren aan de werknemer is te wijten. In het laatste geval worden ze in mindering gebracht op het verlofsaldo.

Aanvullend geboorte- en adoptieverlof

Partners krijgen de mogelijkheid om 5 weken extra geboorte- /adoptieverlof (WIEG) op te nemen, waarbij de werkgever in die periode de uitkering van het UWV aanvult tot 100 procent van het salaris.

Fiscale uitruil salaris <> reiskosten

Gegeven de fiscale mogelijkheden bieden werkgevers een zogeheten uitruilmogelijkheid tussen salaris en reiskostenvergoeding waarmee een fiscaal voordeel voor de werknemer kan worden gerealiseerd. Hieraan kunnen slechts rechten worden ontleend zolang de fiscale faciliteit door de overheid geboden wordt en de administratieve last daarvan voor de werkgever niet zwaarder wordt dan die nu is.

Dit is uitsluitend mogelijk voor werknemers die nog fiscale ruimte in de reiskostenregeling woon-werkverkeer hebben en een hiertoe strekkend verzoek indienen.

Arbeidstijdenkader

Het arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra wordt met ingang van 1 januari 2023 gelijkgesteld. Het dagvenster voor crematoria-werkzaamheden komt per die datum te vervallen, omdat in de cao artikel 3.3 vanaf 1 januari 2023 het crematorium en het uitvaartcentrum niet langer onder de definitie van Binnendienst worden genoemd. Hiermee komen voor deze werknemers vanaf die datum derhalve de toeslagen Binnendienst te vervallen en zijn de toeslagen Buitendienst (zon- en feestdagen) van toepassing waarover andere afspraken zijn gemaakt. Aan bestaande werknemers wordt hiervoor een (volledige) tegemoetkoming verstrekt op basis van hetgeen de afgelopen drie jaren (2020, 2021 en 2022) aan toeslagen buiten dagvenster is betaald.

Buitengewoon verlof

In plaats van de huidige Buitengewoon verlofregeling wordt in de cao de volgende regeling opgenomen, die per 1 januari 2023 in werking treedt:

 • Alle huidige bepalingen m.b.t. buitengewoon verlof, met uitzondering van de bepalingen m.b.t. vakbondsactiviteiten en rouwverlof, komen te vervallen, waarbij het rouwverlof voor eerstegraads familieleden verruimd wordt als volgt: bij het overlijden van de echtgenote/echtgenoot of eigen kinderen: van de sterfdag tot en met 3 weken daarna.
 • Verlof zal voortaan slechts verleend worden conform de wettelijke regelingen.
 • Bovenwettelijke afspraken zijn mogelijk (bijvoorbeeld voor mantelzorg, vrijwilligerswerk e.d.) mits het onbetaald verlof betreft en er geen zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn die zich hiertegen verzetten.
 • Er zal in de cao expliciet aandacht worden besteed aan prioritering bij toekenning verlof (vrij voor een huwelijk is belangrijker dan vrij voor een popfestival).

Bij toepassing van de nieuwe regeling ten aanzien van bijzonder verlof wordt ter compensatie het verlofsaldo met 2,5 dagen per jaar verhoogd.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. De leden hebben ingestemd met het resultaat. De gemaakte afspraken zijn daarmee definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu